Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V novom programovom období 2014–2020 sa priebežné hodnotenie transformuje do evaluačného plánu, ktorý je súčasťou Programu rozvoja vidieka.

Evaluačný plán obsahuje opatrenia na riadenie a koordináciu hodnotenia (vrátane zapojenia príjemcov pomoci, úlohy monitorovacieho výboru a zriadenia pracovnej skupiny). Ďalej sú jeho obsahom hodnotiace témy a aktivity, opatrenia na zber údajov, časový harmonogram, spôsob rozširovania informácií a popis využívaných zdrojov (finančné, personálne, materiálne).

Príjemcovia podpôr z programu sú priamo zapojení do procesu monitorovania a hodnotenia dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, že jednotliví príjemcovia sú požiadaní prostredníctvom žiadostí o nenávratný finančný príspevok a monitorovacích správ alebo rôznych hodnotiacich prieskumov poskytnúť informácie týkajúce sa monitorovania a hodnotenia. Druhý spôsob zapojenia príjemcov je prostredníctvom ich profesijných združení, ktoré predstavujú dôležitých partnerov programu a sú členmi Monitorovacieho výboru. Evaluačný plán sa prostredníctvom predpísaných ukazovateľov týka každého realizovaného (podporeného) projektu, ktoré sa stávajú primárnym zdrojom údajov.

O význame, organizácii a obsahu priebežného hodnotenia (evaluačného plánu) sa môžete dozvedieť viac napríklad z priložených materiálov. Niektoré ďalšie témy, ktoré sú uvedené v týchto prezentáciach, sú rozpracované aj v našich príspevkoch, ako napríklad partnerská dohoda alebo intervenčná logika.

4532 Naposledy zmenené piatok, 19 jún 2015 10:06
Viac z tejto kategórie:
Andrej Chudý

Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po skončení štúdia sa venoval podpornej politike Európskej únie najskôr v úlohe štátneho zamestnanca v rezorte pôdohospodárstva a neskôr ako poradca. Špecializuje sa na posúdenie vplyvu podporených investícií na ekonomiku podnikov.