Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Program rozvoja vidieka SR na obdobie 2007–2013 vychádza zo schválenej stratégie rozvoja vidieka—Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR 2007–2013. Globálnym cieľom NSP RV je „zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a zlepšiť životné prostredie zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a kvalitu života na vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj”.

Národná stratégia rozvoja vidieka sa sústreďuje na štyri kľúčové oblasti (osi): agro-potravinársky sektor, životné prostredie, vidiecku ekonomiku a obyvateľstvo a budovanie miestnych kapacít na správu územia.
V rámci osi 1 sa opatrenia zameriavajú na ľudské zdroje a hmotný kapitál v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve (podporou transferu vedomostí a inovácií), ako aj na modernizáciu a kvalitu produkcie.
Os 2 zahŕňa opatrenia na ochranu a zlepšenie prírodných zdrojov, ako aj na uchovanie poľnohospodárskych a lesohospodárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou a typov kultúrnej krajiny vo vidieckych oblastiach Európy.
Os 3 prispieva k rozvoju miestnej infraštruktúry a ľudského kapitálu vo vidieckych oblastiach s cieľom zlepšiť podmienky rastu a tvorby pracovných miest vo všetkých odvetviach a diverzifikáciu hospodárskych činností.
Os 4, ktorá vychádza zo skúseností získaných v rámci prístupu Leader, prináša možnosti inovácie v správe územia prostredníctvom lokálnych prístupov „zdola nahor“ v oblasti rozvoja vidieka.

Podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1698/2005 má byť najmenej 10% príspevku Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) alokovaných v osi 1, najmenej 25% v osi 2 a najmenej 10% v osi 3. Celková suma verejných zdrojov PRV SR 2007–2013 predstavuje čiastku 2 597 053 717 EUR, z toho príspevok EPFRV 1 996 908 078 EUR.

Rozdelenie priorít a osí NSP RV SR
Os11 priorít zvolenej stratégiePodiel EPFRV v rámci osíPodiel EPFRV v PRV SR
1. 1. Podpora modernizácie, inovácie a efektivity agropotravinárskeho a lesníckeho sektora 93,37 % 31,41 %
2. Prehlbovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu v oblasti agropotravinárstva a lesníctva 3,62 %
2. 1. Zachovanie biodiverzity na vidieku a poľnohospodárskych a lesohospo-dárskych systémov s vysokou prírodnou hodnotou 62,33 % 50,53 %
2. Zachovanie a zlepšenie kvality podzemných a povrchových vôd 25,27 %
3. Zachovanie a zlepšenie kvality poľnohospodárskej pôdy a lesných po-zemkov
4. Zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny 12,40 %
3. 1. Vytváranie pracovných príležitostí na vidieku 42,25 % 12,90 %
2. Podpora vzdelávacích aktivít 3,71%
3. Obnova a rozvoj obcí 53,79 %
4. Vytváranie miestnych partnerstiev 0,26%
4. 1. Zlepšovanie správy (manažmentu) a riadenia a mobilizácia rozvojového potenciálu vo vidieckych oblastiach 100 % 3,04 %
5. Technická pomoc 100 % 2,12 %
Spolu: - 100 %

Nariadenie (ES) č. 1698/2005, čl. 86, ukladá povinnosť každému členskému štátu zriadiť systém priebežného hodnotenia pre každý program rozvoja vidieka. Aktivity priebežného hodnotenia (ongoing evaluation) naviac oproti operatívnemu monitorovaniu vychádzajú z vlastných prieskumov, prepočtov, štatistických údajov a praxe z predošlých hodnotení.

Implementácia programu – projektové opatrenia

Projektový cyklus sa sleduje v troch fázach, kedy sa porovnávajú záväzky s finančnými limitmi a fyzické ukazovatele s plánovanými cieľmi. Dostaneme tak niektoré dôležité prepočítané ukazovatele, ako napríklad úroveň kontrahovania alebo čerpania. Ide o etapy schválenia projektu, vyplatenia (refundácie) finančných prostriedkov a ukončenie projektu. V každej etape sa využívajú špecifické druhy ukazovateľov. Konkrétne môžeme na základe agregovaných údajov o projektoch uviesť, že kumulatívne k 31.12.2013 bolo zmluvne zaviazaných 86 % z limitov verejných zdrojov pre projektové opatrenia PRV na celé programové obdobie, čo je pokles o 2% oproti stavu na konci roku 2012. Príčinou poklesu sú vyradené zmluvy, keď za r. 2013 PPA eviduje 143 vyradených zmlúv v sume 25 258 492,81 EUR. Ide o pomerne veľký počet a vysokú sumu prostriedkov, ktoré sa opakovane pričlenili k disponibilným zdrojom programu a je treba ich opakovane kontrahovať v rámci ďalších výziev. Najčastejšími príčinami vyradenia sú odstúpenie od zmluvy alebo zánik zmluvy z dôvodu nepredloženia žiadosti o platbu v stanovenom termíne.

Celkový pokrok v implementácii projektových opatrení PRV ku koncu r. 2013 dokumentuje nasledovná tabuľka.

Projektové opatrenia PRV SR – kumulatívnePočetSuma celkom v EURČerpanie rozpočtu v %
Schválené projekty 5 294 1 159 367 615 86 %
Vyplatené platby (počet platieb) 9265 1 041 236 191 77 %
Ukončené projekty 4 298 955 780 825 71 %

Graficky si môžeme znázorniť početnosť projektov podľa ich klasifikácie ku koncu roka 2013. Do projektového cyklu doplníme ďalšiu kategóriu – počet vyradených projektov, ktorá nám znázorňuje rozdiel medzi prijatými a schválenými projektami. Zvyšok, ktorý zostáva po porovnaní naznačuje, že proces vyhodnocovania neustále pokračuje a niektoré projekty z ostatných výziev neboli ešte vyhodnotené alebo sa čaká na ich doplnenie. Úhrady oprávnených výdavkov z verejných zdrojov budú prebiehať až do konca roku 2015.

Podrobné informácie o implementácii PRV SR na úrovni jednotlivých osí a opatrení obsahujú pravidelné výročné správy o implementácii programu a súhrnné správy o pokroku k NSP RV. Každé opatrenie má stanovené vlastné ciele a spoločne prispievajú k cieľom konkrétnej osi. Na vypracovaní obidvoch druhov správ sa v rámci priebežného hodnotenia podieľa svojimi metodickými vstupmi aj naša spoločnosť EuroConsulting.

1644 Naposledy zmenené piatok, 19 jún 2015 10:07
Viac z tejto kategórie:
Andrej Chudý

Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po skončení štúdia sa venoval podpornej politike Európskej únie najskôr v úlohe štátneho zamestnanca v rezorte pôdohospodárstva a neskôr ako poradca. Špecializuje sa na posúdenie vplyvu podporených investícií na ekonomiku podnikov.