Hlavné línie SPP EÚ na roky 2014 - 2020

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Posledná reforma SPP bola prijatá v júni 2013 a účinnosť nadobudla 1. januára 2014. Návrh tejto reformy vychádza z budúceho plnenia nasledovných cieľov:

  1. Životaschopná výroba potravín
  2. Udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy
  3. Vyvážený územný rozvoj

V súlade so stratégiou Európa 2020 vzišla potreba podporovať efektívnosť využívania zdrojov v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu poľnohospodárstva a vidieckych oblastí EÚ a zároveň zachovať štruktúru SPP s dvoma piliermi, ktoré pri dosahovaní tých istých cieľov využívajú vzájomne sa doplňujúce nástroje. Od poľnohospodárstva a vidieckych oblastí sa očakáva, že naplnia ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia, klímy a energie.
Do 1.piliera patria priame platby a trhové opatrenia na poskytovanie podpory základného ročného príjmu poľnohospodárov EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu.
Do 2.piliera patrí rozvoj vidieka, kde členské štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy.

Cieľom reformy je zrýchliť proces integrácie environmentálnych požiadaviek. Po prvý raz sa do 1.piliera zavádza ekologizačná zložka, čím sa zaistí, že všetci poľnohospodári EÚ, príjemcovia podpory, budú hospodáriť nad rámec požiadaviek krížového plnenia a výsledok ich činností bude prospešný pre životné prostredie a klímu. 30 % podiel všetkých priamych platieb bude viazaných na ekologizáciu – vytvorenie a udržiavanie oblastí ekologického záujmu, čím bude činnosť všetkých poľnohospodárov prospešná pre životné prostredie a klímu (sekvestrácia uhlíka, podpora biotopov trávnych porastov, zlepšenie stability agroekosystémov prostredníctvom diverzifikácie plodín, ochrana vodných zdrojov a biotopov).
Reforma SPP z júna 2013 znamená, že každý členský štát EÚ, každé územie a každý poľnohospodár prispeje k zachovaniu udržateľnosti a boju proti zmene klímy jednoduchými krokmi s odskúšanými pozitívnymi účinkami. V rokoch 2014 až 2020 sa investuje viac ako 100 miliárd EUR na podporu poľnohospodárstva v úsilí o udržateľnosť kvality pôdy, vody, biodiverzity a boj proti zmene klímy:

  1. Ekologizácia: 30 % objemu priamych platieb viazaných s troma poľnohospodárskymi postupmi s priaznivým účinkom na životné prostredie. Patrí k nim diverzifikácia kultúr, udržiavanie trvalých trávnych porastov a udržiavanie ekologických zón v rámci hospodárstiev, najprv v rozsahu 5 %, od roku 2018 až v rozsahu 7 %. Môže ísť aj o iné opatrenia s minimálne rovnako pozitívnym vplyvom na životné prostredie ako uvedené tri.
  2. Minimálne 30 % prostriedkov v rámci programov rozvoja vidieka sa musí vyčleniť na agroenvironmentálne opatrenia, podporu ekologického poľnohospodárstva alebo na investičné alebo inovačné projekty s priaznivým vplyvom na životné prostredie.
  3. Agroenvironmentálne opatrenia sa posilnia, musia sa dopĺňať s opatreniami „ekologizácie“. Agroenvironmentálne schémy budú musieť byť ambicióznejšie a z pohľadu ochrany životného prostredia aj účinnejšie (potreba garantovať nadštandard a nemožnosť dvojitého financovania záväzkov).

Zlepšenie udržateľnosti životného prostredia sa dosiahne kombináciou a komplementárnymi účinkami rôznych nástrojov, ako uvádza nasledovný obrázok.

Ekologizacia SPP

Okrem ekologizácie je nová SPP EÚ efektívnejšia, lepšie zacielená a súdržnejšia ako celok. Prevládol holistický prístup k podpornej politike, hoci so zachovaním doterajšej 2-pilierovej štruktúry, ale lepšie zacielenej, lepšie integrovanej a komplementárnej. Oba piliere SPP majú plniť všetky 3 ciele SPP, osobitne lepšie cielenými nástrojmi 1.piliera doplnené regionálnymi na mieru ušitými dobrovoľnými opatreniami 2. piliera.
Výhodou je aj nová zvýšená flexibilita v rozpočtovaní a implementácii, berúc do úvahy širokú diverzitu poľnohospodárstva, produkčného potenciálu, klimatických, environmentálnych ako aj socioekonomických podmienok a potrieb naprieč EÚ.
Priame platby sú lepšie zacielené najmä tým, že obmedzujú podporu iba na subjekty aktívne sa zaoberajúce poľnohospodárskou činnosťou. Nad rámec základnej platby vstupuje ekologizačná (zelená) platba a prípadná platba za znevýhodnené prírodné podmienky, ktoré budú prispievať k špecifickým cieľom životného prostredia a dotknutého územia.
Na výzvu starnúcej populácie poľnohospodárov v EÚ (iba 14% poľnohospodárov v EÚ je vo veku do 40 rokov), reaguje nová SPP od roku 2015 možnosťou pre všetkých mladých poľnohospodárov (do 40 rokov veku) vstupujúci do sektora získať ďalšiu platbu z 1. piliera, ktorá ešte môže byť doplnená o podporu na začatie činnosti v rámci 2. piliera (70 000 EUR na mladého poľnohospodára).
Členské štáty majú tiež možnosť viac zacieliť priame platby prostredníctvom ďalších voliteľných schém. Dobrovoľná redistribučná platba môže byť viazaná na prvé hektáre farmy, aby podpora bola viac cielená pre malé a stredné farmy. Taktiež alternatívna zjednodušená podpora pre malých poľnohospodárov im podstatne uľahčí prístup k priamym platbám a zníži ich administratívne zaťaženie. Členské štáty EÚ môžu tiež udeliť obmedzenú podporu na zabezpečenie budúcnosti potenciálne zraniteľných odvetví.

Pilier I.ZacieleniePilier II.
ekologizačná (zelená) platba životné prostredie agro-environmentálne klimatické op., ekologické poľn., Natura 2000
doplnková platba (top-up) mladí farmári podpora na začatie podnikania vyššia miera investičnej podpory
doplnková platba (top-up) územia s prírodnými obmedzeniami platby na plochu
alternatívna zjednodušená schéma malí farmári podpora na začatie podnikania
zlepšený právny rámec spolupráca výrobcov založenie skupiny výrobcov
podpora spolupráce
a krátkeho dodávateľského reťazca
2271 Naposledy zmenené piatok, 19 jún 2015 10:19
Viac z tejto kategórie:
MK

Autor dlhodobo pôsobí ako poradca v sektore pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde sa špecializuje na intervenčnú logiku podporných nástrojov EÚ, vypracovanie analýz a stratégií, hodnotenie výsledkov a dopadov podpôr na situáciu v dotknutých odvetviach. Je spoluautorom dôležitých analytických a hodnotiacich správ týkajúcich sa implementácie programov rozvoja vidieka a rybného hospodárstva. 

Webstránka: www.euroconsulting.sk