Ako sme na tom s implementáciou LEADER/ CLLD ?

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Ako sme na tom s implementáciou LEADER/ CLLD ?

Sme v strede programového obdobia 2014-2020 a odpoveď je veľmi jednoduchá ale i smutná zároveň - metóda LEADER/ CLLD na Slovensku je vplyvom nezvládnutej administratívy už takmer tri roky stále v príprave, s opakovane posúvaným termínom spustenia implementácie Stratégií miestneho rozvoja. Tie vznikali v náročných podmienkach absentujúcej odbornosti, nedostatočnej metodickej podpory a komunikácie RO PRV a museli byť miestnymi partnerstvami (žiadateľmi) opakovane prepracovávané. Zainteresovaní vedia, že maslo na hlave má predošlé vedenie RO PRV, ktoré usilovalo o značne netransparentnú metódu selekcie miestnych akčných skupín (MAS), inak povedané o získanie výhod „vlastnou hlavou“, čo je na Slovensku žiaľ úradníkmi veľmi obľúbená činnosť.

Takýmto počínaním bola metóda LEADER/ CLLD a ďalšie princípy objektívneho výberu sabotované na samom začiatku tak závažne, že sa z toho doposiaľ nevieme spamätať. Procesy sa prerušovali, opakovali, vznikali duplicity až sa stali neúmerne administratívne náročnými. Výsledkom je okrem omeškania stav, keď elán a aktivizácia mnohých miestnych partnerstiev vyprchala a nahradilo ju rozčarovanie, s podtextom „tak toto má byť prístup zdola-nahor“? Unáhlené, polovičné a najmä riešenia "vlastnou hlavou" nás teraz dobehli a ohrozujú nielen vynaložené úsilie miestnych partnerov, ale aj stanovené národné ciele LEADER/CLLD.

Problémy, hoci iného rázu majú aj niektoré ďalšie krajiny a výstižným je výrok jedného účastníka na stretnutí venovanom zjednodušeniu CLLD na úrovni EÚ:

V minulosti bol LEADER revolúciou a MAS jej deťmi, ale dnes tieto MAS hovoria, že revolúcia požiera vlastné deti. Ľudia z MAS sú frustrovaní pretože ich pohlcuje byrokracia. Ako môžeme pomôcť zachovať revolúciu aj jej deti“?

Odpoveď je viacúrovňová, ale základným princípom musí zostať vnútorná logika prístupu LEADER/CLLD a odbornosť zodpovedných manažérov, aby pre často interné inštitucionálne faktory/ obmedzenia neodôvodnene nezvyšovali administratívnu náročnosť implementácie, ale hľadali proporcionalitu pravidiel a usmernení, tak aby tieto nezabíjali metódu LEADER/CLLD a jej obsah.

Nie je rozumné hazardovať s motiváciou miestnych partnerstiev, ktoré ak si majú osvojiť výsledky implementácie a následne ich navonok komunikovať vo svojom prostredí potrebujú pomocnú ruku a porozumenie riadiacich úradníkov a nie nekonečný „bič" nepremyslených alebo nedôsledne pripravených metodických a administratívnych usmernení. Tie potom vytvárajú pochybnosti či je prínos metódy LEADER/CLLD vôbec hodný tej systémovej neistoty a permanentne vypätého úsilia MAS s obmedzenými zdrojmi a ľudskými kapacitami reagovať na časté zmeny a kreácie procesov zo strany riadiacej autority.

1666 Naposledy zmenené piatok, 29 september 2017 16:07
Viac z tejto kategórie:
MK

Autor dlhodobo pôsobí ako poradca v sektore pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde sa špecializuje na intervenčnú logiku podporných nástrojov EÚ, vypracovanie analýz a stratégií, hodnotenie výsledkov a dopadov podpôr na situáciu v dotknutých odvetviach. Je spoluautorom dôležitých analytických a hodnotiacich správ týkajúcich sa implementácie programov rozvoja vidieka a rybného hospodárstva. 

Webstránka: www.euroconsulting.sk