Strategický návrh EÚ SPP na roky 2021-2027 Doporučený

02 apríl 2019 Napísal 
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

9 ŠPECIFICKÝCH CIEĽOV SPP EÚ NA ROKY 2021-2027

 cap nine objectives en

 

Budúca SPP EÚ bude uprednostňovať:

 1. podporu malých a stredne veľkých rodinných fariem, ktoré sú centrom poľnohospodárskeho spôsobu života v EÚ, ako aj podporu mladých poľnohospodárov na vstup do profesie,
 2. garantovanie vyššej ambície environmentálnych a klimatických opatrení a podporu poľnohospodárov, ktorý splnia vyššie štandardy životného prostredia a udržateľnosti,
 3. podporu rozvoja pulzujúcich vidieckych komunít a pomoc poľnohospodárom pri plnení očakávaní verejnosti v oblasti kvality potravín a zdravia.

Na implementáciu budúcej SPP EÚ Európska navrhuje nasledovné:

Ad 1/ Férové rozdelenie a lepšie zacielenie

 • zníženie a stropovanie priamych platieb poľnohospodárom na úrovni €60,000 na podnik (pri zohľadnení zamestnanosti /mzdy a odvody),
 • štáty EÚ musia zabezpečiť vyššie platby na hektár pre malé a stredné podniky,
 • min. 2% sumy priamych platieb alokovaných pre krajinu bude rezervovaných pre mladých poľnohospodárov, pre ktorých môže byť poskytnutý zvýšený "zakladajúci príspevok" v sume do €100,000,
 • štáty EÚ musia zabezpečiť, aby podporu poberali iba "reálni" poľnohospodári.

Ad 2/ Garantovanie vyššej ambície environmentálnych a klimatických opatrení

 • nové povinnosti pre poľnohospodárov: zachovanie pôd bohatých na úhlík prostredníctvom ochrany mokradí alebo rašelinísk; povinný nástroj na riadenie živín, zameraný na zlepšenie kvality vôd, redukciu úrovní amoniaku a oxidov dusíka; striedanie plodín namiesto diverzifikácie plodín
 • eco-schémy zriadené krajinami EÚ, s cieľom podpory a motivovania poľnohospodárov dodržiavať poľnohospodárske postupy priaznivé pre klímu a životné prostredie, nad rámec ich povinných požiadaviek

Ad 3/ Poľnohospodárstvo v centre európskej spoločnosti

 • podpora nových generácií poľnohospodárov pri vstupe do profesie, ako mentoring mladých farmárov tými skúsenejšími, zlepšenie prenosu znalostí z generácie na budúcu generáciu alebo vytvorenie nástupníckych plánov,
 • podpora krajín EÚ aby robili viac na národnej úrovni, napr. prostredníctvom flexibilnejších pravidiel zdaňovania a dedenia, na zlepšenie prístupu mladých farmárov k pôde,
 • náročnejšie požiadavky na poľnohospodárov, aby plnili očakávania verejnosti na potraviny a zdravie, ako užšie prepojenie finančnej podpory na plnenie pravidiel pre zníženie používania pesticídov, pre zníženie používania antibiotík a pod.

Väčšie využitie vedomostí a inovácií je taktiež na poprednom mieste v plánoch EK, ktorá očakáva alokáciu v sume €10 miliárd z výskumného programu EÚ “Horizon 2020”, pre výskum a inovácie potravín, poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a biohospodárstva. Európske inovačné partnerstvo pre poľnohospodárstvo (EIP-AGRI) bude pokračovať v akumulácii finančných zdrojov z Horizon Europe a rozvoja vidieka na podporu konkurencieschopného a udržateľného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

KOMENTÁR:

V kontexte slovenského pôdohospodárstva bude veľkou výzvou vedenia rezortu optimálne skĺbiť protichodné preferencie v oblasti degresie a stropovania priamych platieb medzi záujmovými skupinamy veľkých podnikov a tých menších, vrátane začínajúcich mladých poľnohospodárov. Takýto proces sa neobíde bez odborných diskusií na podklade súborov ukazovateľov (kontext, výsledky, vplyvy) z predošlých rámcov podpory EÚ, ktoré by mali poskytnúť relevantné a dostatočne kvantifikované zdôvodnenie. Pri poslednom obdobnom procese iniciovanom ministrom Jahnátkom - definovaní Stratégie slovenského pôdohospodárstva na roky 2013-2020 sa toto neudialo, stratégia bola urobená obvyklou úradníckou analytikou "od zeleného stola", bez ohľadu na kontext, dosiahnuté výsledky, trendy a doložené vplyvy predošlých intervencií zo zdrojov EÚ SPP. Aj preto sa čoskoro po vládnom schválení koncepcie realita v sektore pôdohospodárstva uberala úplne inak, ako uvádzala koncepcia... Niet sa čo čudovať, bol to opäť raz účelový dokument na splnenie si úlohy, bez širšieho nadhľadu a reálne funkčného prepojenia na všetky dostupné intervenčné nástroje poľnohospodárskej exekutívy. Zostáva dúfať, že tentokrát bude príprava nového strategického dokumentu pre slovenské pôdohospodárstvo zvládnutá lepšie, vychádzajúc z doterajších výsledkov a skúseností z intervencií EÚ SPP a v nadväznosti na širšiu a vyváženú odbornú diskusiu viacerých záujmových skupín, ktorých politický "výtlak" nebude meraný len veľkosťou výmery alebo majetku poľnohospodárskych podnikov.

Dôležitú pozornosť bude potrebné venovať aj možnosti flexibilného presunu medzi alokáciami na I. a II. pilier SPP vo výške až 15 % príslušných priamych platieb, resp. v prípade intervencií zameraných na ciele v oblasti životného prostredia a klímy a grantov na usadenie sa pre mladých poľnohospodárov je možné na II. pilier (rozvoj vidieka z EPFRV) previesť aj vyšší percentuálny podiel priamych platieb. Táto flexibilita v minulosti Slovensku skôr uškodila ako pomohla, nakoľko bez relevantných zdôvodnení a kvantifikácie minister zariadil presun cca 20 % z rozpočtu na rozvoj vidieka (II. pilier) na priame platby (I.pilier), čím len predĺžil agóniu a neefektívne nastavenie priamych platieb a podporil ešte väčšiu závislosť mnohých podnikov (najmä v rastlinnej výrobe) na priamych podporách. Takýto prístup vedie k neželanému prehlbovaniu nevyváženosti rastlinnej a živočíšnej výroby, keď sa časť podnikov zbavuje nerentabilnej a finančne nákladnej živočíšnej výroby a volí cestu zvyšovania príjmov z nešpecializovanej rastlinnej výroby, agroenvironmentálnych záväzkov a pod.

Nová SPP zavádza pojem skutočný poľnohospodár (genuine farmer), ide o obdobu dnešného pojmu "aktívny poľnohospodár", pričom v návrhu nariadenia sa uvádza:

S perspektívou ďalej zlepšovať výkonnosť SPP by podpora príjmu mala byť smerovaná skutočným poľnohospodárom. V záujme zabezpečenia spoločnej koncepcie na úrovni Únie týkajúcej sa takéhoto smerovania podpory by sa malo stanoviť rámcové vymedzenie pojmu „skutočný poľnohospodár“ zahŕňajúce jeho podstatné prvky. Členské štáty by na základe tohto rámca mali vo svojich strategických plánoch SPP vymedziť, akí poľnohospodári sa nepovažujú za skutočných poľnohospodárov, a to na základe podmienok ako testy príjmov, vstupov práce v poľn. podniku, účel podniku a zápis v registroch. Pojem „skutočný poľnohospodár“ sa musí vymedziť tak, aby sa zabezpečilo, aby sa podpora neposkytovala nikomu, koho poľnohospodárska činnosť tvorí len nepodstatnú časť jeho celkovej hospodárskej činnosti alebo koho hlavná ekonomická činnosť nie je poľnohospodárstvo, pričom by z podpory nemali byť vylúčení poľnohospodári vyvíjajúci viaceré činnosti.

1286 Naposledy zmenené utorok, 02 apríl 2019 12:05
Viac z tejto kategórie:
MK

Autor dlhodobo pôsobí ako poradca v sektore pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde sa špecializuje na intervenčnú logiku podporných nástrojov EÚ, vypracovanie analýz a stratégií, hodnotenie výsledkov a dopadov podpôr na situáciu v dotknutých odvetviach. Je spoluautorom dôležitých analytických a hodnotiacich správ týkajúcich sa implementácie programov rozvoja vidieka a rybného hospodárstva. 

Webstránka: www.euroconsulting.sk