Napriek meškaniu, odôvodnená kritika prináša nádej pre lepší Strategický plán SPP 2021-2027

01 júl 2019 Napísal 
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Skúsenosti získané dlhodobou praxou pri výkone nezávislých hodnotení podpôr II. piliera SPP (PRV), ako aj podporných analýz intervenčnej logiky a stratégie navrhovaných opatrení a celého PRV, nás uisťujú o tom, že rezervy v efektívnom nastavení podpôr PRV a procesov ich implementácie sú značné. Hoci sa o nich otvorene nehovorí, už i súčasné vedenie rezortu priznáva, že sektor musí čeliť množstvu rokmi nahromadených a neriešených problémov... podotýkame, že nejde len o pozemkové úpravy.

Za vyslovené či napísané zistenia a odporúčania sme boli v minulosti často dotknutými riadiacimi pracovníkmi MPRV kritizovaní, alebo nútení odovzdané výstupy práce pozmeniť a kritiku zmierniť, či úplne odstrániť. Hodnotiace správy boli dlhodobo odsúvané do úzadia, len ako administratívny úkon požadovaný z EK.

Pri návštevách úradníkov z EK im riadiaci orgán pomerne starostlivo predstavoval agendu vlastných pseudo-úspechov a rôzne zástupné témy, len aby príliš nevŕtali do citlivých tém.    A tak systém „šlapal ako mal“, teda výrazne v prospech lobistických skupín a s nimi spriaznených poľnohospodárskych, potravinárskych či lesníckych subjektov. A to všetko pod  taktovkou nimi dosadených top úradníkov na ministerstve a PPA. V zahladzovaní občasných kritických zistení boli a sú „naši“ úradníci špičkoví a za poslednú dekádu niet zistenia či problému, ktorý by nedokázali pred zástupcami EK zamlžiť, resp. presvedčiť ich, že je nepodstatný. Dlho-predlho takto zjednodušene fungujú naše agro-eurofondy až situácia dospela do bodu kde sme dnes, keď už nejaké obdobie z médií, z kontrolných inštitúcií, z EuroParlamentu  periodicky počúvame správy o nedôslednosti, konflikte záujmov, klientelizme a korupcii v slovenskom pôdohospodárstve.

S väčšinou poctivých poľnohospodárov dúfame, že situácia nezostane ako je nadlho a vďaka udalostiam roku 2018 a zvýšenému záujmu farmárov i verejnosti o dianie v rezorte, sa slovenské pôdohospodárstvo po dlhých rokoch aspoň z časti vymaní z područia lobistických skupín a sponzorov politických strán, ktoré ho dostali do úpadku.

Tento zvýšený záujem sa prejavuje napr. aj zvýšenou snahou NKÚ SR o nezávislú kontrolu efektívnosti procesov pri využívaní verejných zdrojov na PPA, o čom sme informovali už v predošlom blogu. Na pripomenutie, tu je zopár stručných záverov z kontrol NKÚ na PPA:

- NKÚ zaznamenal viaceré medzery v oblasti účinného strategického plánovania, PRV nebol v kontrolovaných oblastiach tvorený vo väzbe na stratégiu CR 2007 – 2013 (týka sa opatrení na podporu cest. ruchu)

- podmienky výziev pre ŽoNFP nezohľadňovali regionálnu vhodnosť umiestnenia projektov

- pri otázke účinnosti financovania projektov NKÚ konštatuje, že nie všetky vynaložené investície boli účinné. Je potrebné detailne analyzovať finančné zdravie prijímateľov v procese výberu a hodnotenia žiadateľov o NFP.

Zistenia NKÚ SR v mnohom potvrdzujú závery a odporúčania z nami realizovaných hodnotení a prieskumov dosahovania výsledkov a efektivity vyplácaných podpôr PRV (do r. 2015), snáď jediným ich nedostatkom je, že táto odôvodnená kritika prichádza s niekoľko-ročným meškaním.

Zároveň veríme, že nebude márna a zainteresovaní partneri majú teraz možnosť sa dozvedieť aspoň o niektorých problémových zisteniach už aj zo správ špecializovaného verejného kontrolného orgánu (NKÚ), ak by mali nižšiu dôveru v zistenia z hodnotiacich správ vypracovávaných súkromnými poradcami.

S niekoľkoročným meškaním, ale predsa už aj štátny kontrolný úrad, svojimi objektívnymi správami a zisteniami, začína tlačiť na zmenu pomerov pri administrácii európskych fondov v pôdohospodárstve. V tomto čase je to významné o to viac, pretože MPRV SR začalo prípravu nového Strategického plánu SPP na roky 2021-2027. Toto je čas, kedy je dôležité aby sa všetky relevantné záujmové skupiny aktívne zapojili do odborných diskusií v procese plánovania a poskytli účinnú spätnú väzbu k prvotným návrhom riadiaceho orgánu, z pohľadu svojich priorít a skúseností z rôznych odvetví hodnotového reťazca v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Z dôvodu zmenenej domácej spoločenskej atmosféry prichádza nádej, že riadiaci orgán bude na rozdiel od predošlých programovacích období vo väčšej miere načúvať a otvorene komunikovať s relevantnými záujmovými skupinami a preváži odbornosť a spoločenská zodpovednosť pred skrytým lobizmom a klientelizmom.

Ide o dôležitú etapu programového cyklu (príprava nového SP SPP), ktorá je rozhodujúca pre stanovenie potrieb sektora, vrátane jeho regionálnych špecifík, nastavenie rozsahu podporovaných aktivít a objektívny návrh alokácií verejných zdrojov, ktoré SR navrhne do EK na schválenie. Výzvou bude nájsť širšiu zhodu v určení poradia dôležitosti a významnosti rozvojových potrieb pre malé i väčšie subjekty na vidieku v cielenom období.

Podstatným bude, aby zodpovední zástupcovia neopakovali chyby z minulosti (či už z nevedomosti, alebo zámerne) a neobetovali vyšší celospoločenský prínos EU-fondov za individuálne výhody. To platí v prvom rade pre úradníkov zodpovedných za proces prípravy, ale aj pre členov pracovnej skupiny pre SP SPP.

Poľnohospodárom a lesníkom, ktorí sa budú akýmkoľvek spôsobom podieľať na príprave budúcich podporných nástrojov SPP EÚ a vyjadrovať svoj názor kladieme na srdce, aby sa okrem vlastných odborných skúseností oboznámili s relevantnými zisteniami a dátami podloženými odporúčaniami z doposiaľ realizovaných nezávislých hodnotení PRV, kontrolnými zisteniami EK, NKÚ a pod. (PRV 2007-2013 má za sebou kompletný cyklus hodnotení, za PRV 2014-2020 bolo v r. 2019 realizované prvé dôležité hodnotenie, ktoré RO na svojom webe zatiaľ nezverejnil).

Správy z hodnotení PRV:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=318

Správy zo zisteniami NKÚ pri kontrole PPA a MPRV sú dostupné tu:

https://www.nku.gov.sk/informovanie-sa-o-kontrolovatelnom-subjekte?reqSubjectId=3339

https://www.nku.gov.sk/informovanie-sa-o-kontrolovatelnom-subjekte?reqSubjectId=424

155 Naposledy zmenené pondelok, 01 júl 2019 09:29
Viac z tejto kategórie:
MK

Autor dlhodobo pôsobí ako poradca v sektore pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde sa špecializuje na intervenčnú logiku podporných nástrojov EÚ, vypracovanie analýz a stratégií, hodnotenie výsledkov a dopadov podpôr na situáciu v dotknutých odvetviach. Je spoluautorom dôležitých analytických a hodnotiacich správ týkajúcich sa implementácie programov rozvoja vidieka a rybného hospodárstva. 

Webstránka: www.euroconsulting.sk