jan 21

Končí rok 2018 a na Slovensku sa MAS s vypätím síl boria stále len s prípravnými prácami na spustenie prvých výziev na predkladanie projektov. Nedostatočná vzájomná komunikácia a koordinácia RO PRV a RO IROP spôsobila znančný nárast administratívnej záťaže a mnohé duplicity, ktoré zamestnávajú MAS natoľko, že im nezostáva na ich hlavnú činnosť - identifikáciu a  adresovanie lokálnych potrieb, budovanie partnerstiev, spolupráce a sociálneho kapitálu na vidieku atď.

Riadiaca a podporná dokumentácia od RO PRV a RO IROP (príručky, usmernenia, zaužívaná terminológia a i.) zakladá vo väčšine prípadov paralelnú administratívnu a procesnú záťaž pre MAS, ktoré sú nútené naštudovať a realizovať väčšinu úkonov a procesov dvojmo (iné pre PRV a iné pre IROP) !!!  

Bez ohľadu na "osoby a obsadenie" treba kriticky povedať, že existujúca dvojkoľajnosť je zjavným nepochopením úlohy gestora CLLD a navyše spochybnením pôvodných zámerov LEADER/ CLLD. EK napriek viac-fondovému prístupu od začiatku programového obdobia 2014-2020 presadzuje odstránenie akýchkoľvek duplicít a jednotné implementačné pravidlá, ktoré poskytnú MAS nástroj na flexibilné reagovanie na potreby v cieľových území (napr. aj poskytnutie podpôr beneficientom rýchlejšie  a flexibilnejšie ako cez obvyklý systém EŠIF).

Vplyvom toho súčasný systém administrácie popiera akúkoľvek pridanú hodnotu nástroja LEADER/CLLD a v mnohom je ešte komplikovanejší ako pri obvyklých podporách z EŠIF. Vďaka zdedeným deformáciám a sklonom k formalizmu pri správe vecí verejných sme sa na Slovensku opäť raz tvrdohlavo vydali vlastnou cestou (zhora na dol), ktorá v protiklade s očakávaniami zneisťuje autoritu MAS a miestnych aktérov a znižuje atraktivitu a záujem o ponúkané podpory. Väčšina MAS tak v lepšom prípade napokon skončí len ako vysunutá administrátívna jednotka na prerozdelenie podpôr bez očakávanej a dôležitej pridanej hodnoty pre miestne komunity.

jan 21

Na Slovensku sa reálna implementácia stratégií LEADER/CLLD ešte ani nezačala a EK už prezentuje návrhy na nový LEADER po r. 2020. Opäť sme raz blízko chvosta EÚ v implemntácii dôležitého nástroja, ktorý žial po viacerých upozorneniach a podnetoch zdola, či podporných usmernení EK si u nás kráča nevedno kam... a zahlcuje stále iba krehké miestne kapacity MAS duálne domestikovanými pravidlami fondov EAFRD a EFRD, plynúcimi z nedostatočne kooperujúcich RO.

Slovenské MAS tak nateraz nemali možnosť si overiť "dobre mienené" mnohostranové implementačné príručky nadväzujúce na nezvládnutý výber stratégií a tak ešte dlhší čas nebude možnosť preukázať sa v EK reálnymi výsledkami implemnetácie a súčasného nastavenia LEADER / CLLD. V krajine pod Tatrami pôjde vďaka nekoncepčnej práci a nepochopeniu metódy LEADER/CLLD menej o jej pridanú hodnotu a viac o decentalizované kontrahovanie a čerpanie. Zostáva len dúfať, že skúsenejšie a zodpovednejšie krajiny urobia nový návrh aj za nás  a urobia ho dobre.

 

Návrhy na posilnenie úlohy LEADER v rámci novej SPP EÚ po r. 2020

1) Ponechanie silných stránok LEADER:
✓ Mobilizácia miestneho potenciálu územia v rôznych sektoroch
✓ Zohľadnenie miestnych potrieb, aktív a relevantných socioekonomických čŕt
✓ Budovanie kapacít komunity a sociálneho kapitálu
✓ Stimulácia inovácií a uskutočňovania zmien za účelom

✓ Podpory štrukturálnych zmien a
✓ Podpory zamestnanosti, rastu, sociálnej inklúzie a miestneho rozvoja

2) LEADER bude súčasťou Národného strategického plánu pre SPP (povinný strategický dokument pre každý ČŠ EÚ):
✓ Špecifický cieľ (h) “miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach”
✓ Posilnenie strategickej úlohy LEADER v kontexte socioekonomických prínosov a ukázať špecifické výsledky s ohľadom na 9 cieľov budúcej SPP EÚ na úrovni každej MAS a členského štátu EÚ

3) Implementácia LEADER:
✓ Ponechanie otvoreného a flexibilného systému, avšak so zaistením vysokej miery zodpovednosti a transparentnosti

4) LEADER in v budúcej SPP EÚ:

✓ LEADER zostáva dôležitým stavebným kameňom budúcej SPP na podporu inovácií a socioekonomického rozvoja vo vidieckych oblastiach

✓ Kľúčové znaky a vhodné podporné podmienky pre LEADER sú ponechané

✓ Nový model realizácie SPP ponúkne členským štátom EÚ možnosť lepšie si prispôsobiť implementáciu LEADER národným podmienkam: zjednodušenie je dôležité !

✓ Zachovanie úspešného príbehu LEADER posilnením pridanej hodnoty tohto prístupu, ukázať hmatateľné výsledky a príspevky k strategickým prioritám EÚ

 

sep 29

Ako sme na tom s implementáciou LEADER/ CLLD ?

Sme v strede programového obdobia 2014-2020 a odpoveď je veľmi jednoduchá ale i smutná zároveň - metóda LEADER/ CLLD na Slovensku je vplyvom nezvládnutej administratívy už takmer tri roky stále v príprave, s opakovane posúvaným termínom spustenia implementácie Stratégií miestneho rozvoja. Tie vznikali v náročných podmienkach absentujúcej odbornosti, nedostatočnej metodickej podpory a komunikácie RO PRV a museli byť miestnymi partnerstvami (žiadateľmi) opakovane prepracovávané. Zainteresovaní vedia, že maslo na hlave má predošlé vedenie RO PRV, ktoré usilovalo o značne netransparentnú metódu selekcie miestnych akčných skupín (MAS), inak povedané o získanie výhod „vlastnou hlavou“, čo je na Slovensku žiaľ úradníkmi veľmi obľúbená činnosť.

Takýmto počínaním bola metóda LEADER/ CLLD a ďalšie princípy objektívneho výberu sabotované na samom začiatku tak závažne, že sa z toho doposiaľ nevieme spamätať. Procesy sa prerušovali, opakovali, vznikali duplicity až sa stali neúmerne administratívne náročnými. Výsledkom je okrem omeškania stav, keď elán a aktivizácia mnohých miestnych partnerstiev vyprchala a nahradilo ju rozčarovanie, s podtextom „tak toto má byť prístup zdola-nahor“? Unáhlené, polovičné a najmä riešenia "vlastnou hlavou" nás teraz dobehli a ohrozujú nielen vynaložené úsilie miestnych partnerov, ale aj stanovené národné ciele LEADER/CLLD.

Problémy, hoci iného rázu majú aj niektoré ďalšie krajiny a výstižným je výrok jedného účastníka na stretnutí venovanom zjednodušeniu CLLD na úrovni EÚ:

V minulosti bol LEADER revolúciou a MAS jej deťmi, ale dnes tieto MAS hovoria, že revolúcia požiera vlastné deti. Ľudia z MAS sú frustrovaní pretože ich pohlcuje byrokracia. Ako môžeme pomôcť zachovať revolúciu aj jej deti“?

Odpoveď je viacúrovňová, ale základným princípom musí zostať vnútorná logika prístupu LEADER/CLLD a odbornosť zodpovedných manažérov, aby pre často interné inštitucionálne faktory/ obmedzenia neodôvodnene nezvyšovali administratívnu náročnosť implementácie, ale hľadali proporcionalitu pravidiel a usmernení, tak aby tieto nezabíjali metódu LEADER/CLLD a jej obsah.

Nie je rozumné hazardovať s motiváciou miestnych partnerstiev, ktoré ak si majú osvojiť výsledky implementácie a následne ich navonok komunikovať vo svojom prostredí potrebujú pomocnú ruku a porozumenie riadiacich úradníkov a nie nekonečný „bič" nepremyslených alebo nedôsledne pripravených metodických a administratívnych usmernení. Tie potom vytvárajú pochybnosti či je prínos metódy LEADER/CLLD vôbec hodný tej systémovej neistoty a permanentne vypätého úsilia MAS s obmedzenými zdrojmi a ľudskými kapacitami reagovať na časté zmeny a kreácie procesov zo strany riadiacej autority.

mar 29

Po stratených mesiacoch čakania v rámci výberového procesu stratégií CLLD sme opäť raz na začiatku a čakáme na novú výzvu... Najnovšie rozhodnutie RO ohľadne udeľovania štatútov MAS dáva šancu všetkým zúčastneným, takže výberové kritériá a vše-mätúci systém bodovania stratégií by mal byť minulosťou, viď: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=262&id=11263

Pre partnerstvá s pozitívnou hodnotiacou správou (z hodnotenia Projektových zámerov) to asi nie je dobrá správa, pretože budú musieť opäť prerárabať svoje stratégie a hlavne znižovať ich rozpočty. Naopak rozhodnutie vítajú partnerstvá s negatívnou hodnotiacou správou, ktoré ich radi predložia opäť len aby boli in. Osobitnou skupinou sú partnerstvá vylúčené neoprávnene pre drobné administratívne nedostatky (napr. chýbajúca hrebeňová väzbä), alebo pre vyfabulované nedostatky, tie rozhodnutie akceptujú ako malú náplasť za utŕženú krivdu.

Z jedného extrému bodovať aj to čo nejde obodovať tu však máme druhý extrém - nebodovať nič. Toto riešenie nie je optimálne, ale vzhľadom na podmienky, ktoré sprevádzali proces hodnotenia Projektových zámerov a pokročilý čas implementácie PRV 2014-2020 už nie je príliš na výber. Nielen tí, ktorí majú skúsenosti s LEADER 2007-2013 si vedia predstaviť, že rozdiel medzi presadzovaním svojich zámerov prostredníctvom stratégie za cca 4 mil. EUR a za cca. polovicu je značný.

Podfinancovanie stratégií môže byť problémom až fiaskom pre reálne budovanie miestnych partnerstiev a ich sociálneho kapitálu, ktorý je významnou pridanou hodnotou pri rozvoji komunít zdola-nahor. Vplyvom nedostatočného financovania podporných a animačných aktivít v podporovaných územiach MAS sa môže stať, že princípy LEADER/CLLD sa významne obmedzia len na prerozdeľovanie prostriedkov z PRV a IROP, a tým LEADER/CLLD ako nástroj stráca opodstatnenie, pretože jeho pridaná hodnota voči PRV a IROP bude mizivá, naopak zvýši trnsakčné náklady implementácie zdrojových programov (aktuálny predpoklad schválenia cca 110 MAS oproti 29 z obdobia PRV 2007-2013).

Situáciu v tejto oblasti vďaka nesystémovej práci a pochybeniam predošlej reprezentácie RO už nezmeníme, ale jej významné zlepšenie by sa dosiahlo navýšením alokácie pre LEADER/CLLD, osobitne pre MAS, ktoré predložili kvalitné a prepracované stratégie. Tie sú zárukou napredovania, nových impulzov a inovácií v konkrétnych komunitách/ územiach a vysokej pridanej hodnoty LEADER/CLLD, za ktoré zodpovedný správca územia ak to s rozvojom vidieka myslí vážne neváha zdvihnúť ruku. Tak skúsme apelovať na RO a pomôžme mu osvojiť si túto myšlienku!

okt 23

Nepíše sa to ľahko, lebo aj dobre mienená kritika býva väčšinou neprijatá...,ale garnitúra vedenia RO okolo pána Jahnátka narobila toľko kiksov a neodborných rozhodnutí, že nielen regionálny rozvoj (iROP), ale aj rozvoj vidieka na Slovensku (PRV) si musia na nové financovanie počkať a to oveľa dlhšie ako sa predpokladalo a ako je normálne.

Po zrušení dvoch "predvolebných" výziev iROP došlo aj na zrušenie pre vidiecke obce dôležitej výzvy na predkladanie Stratégií miestneho rozvoja, ktoré okrem priamej podpory miestnych projektov majú veľký potenciál aktivizovania obyvateľov a budovania prepotrebného sociálneho kapitálu na vidieku. To že výzva na predkladanie projektových zámerov (z 24.9.2015) bola neprehľadná a jej vyhodnotenie manipulované bolo signalizované od začiatku, už menej jasné je prečo nové vedenie vyhodnotenie projektových zámerov neanulovalo a neurobilo ho nanovo a skutočne nezávisle? Dôvodov by sa našlo omnoho viac ako sa konštatuje v oznámení a ušetril by sa cenný čas: http://www.apa.sk/prv-2014-2020-oznamenia-k-prv/oznamenie-o-zruseni-vyzvy-c-18-prv-2016/7905

Aktivistom miestneho rozvoja, napriek znechuteniu z procesov okolo výberu stratégií MAS Leader, nezostáva nič iné ako opakovane odmakať niekoho chyby, prekopať už hotové stratégie a znovu absolvovať administratívnu tortúru v rámci novej výzvy. Opäť tak raz vyšlo najavo ako je dôležité naozaj rozumne obsadzovať posty riadiacich pracovníkov na RO a nespoliehať sa pri tom iba na lobistov, ktorí ich navrhli a chcú riadiť, ako sa prihodilo poslednému pánovi ministrovi. Vydržalo im to celkom dlho, ale každý mejdan raz končí. Žiaľ tento stál slovenský vidiek roky strateného tvorivého rozvoja, nehovoriac o objeme vyplytvaných zdrojov, nervoch a práci nazmar.

 

Strana 1 z 2