júl 01

Skúsenosti získané dlhodobou praxou pri výkone nezávislých hodnotení podpôr II. piliera SPP (PRV), ako aj podporných analýz intervenčnej logiky a stratégie navrhovaných opatrení a celého PRV, nás uisťujú o tom, že rezervy v efektívnom nastavení podpôr PRV a procesov ich implementácie sú značné. Hoci sa o nich otvorene nehovorí, už i súčasné vedenie rezortu priznáva, že sektor musí čeliť množstvu rokmi nahromadených a neriešených problémov... podotýkame, že nejde len o pozemkové úpravy.

Za vyslovené či napísané zistenia a odporúčania sme boli v minulosti často dotknutými riadiacimi pracovníkmi MPRV kritizovaní, alebo nútení odovzdané výstupy práce pozmeniť a kritiku zmierniť, či úplne odstrániť. Hodnotiace správy boli dlhodobo odsúvané do úzadia, len ako administratívny úkon požadovaný z EK.

Pri návštevách úradníkov z EK im riadiaci orgán pomerne starostlivo predstavoval agendu vlastných pseudo-úspechov a rôzne zástupné témy, len aby príliš nevŕtali do citlivých tém.    A tak systém „šlapal ako mal“, teda výrazne v prospech lobistických skupín a s nimi spriaznených poľnohospodárskych, potravinárskych či lesníckych subjektov. A to všetko pod  taktovkou nimi dosadených top úradníkov na ministerstve a PPA. V zahladzovaní občasných kritických zistení boli a sú „naši“ úradníci špičkoví a za poslednú dekádu niet zistenia či problému, ktorý by nedokázali pred zástupcami EK zamlžiť, resp. presvedčiť ich, že je nepodstatný. Dlho-predlho takto zjednodušene fungujú naše agro-eurofondy až situácia dospela do bodu kde sme dnes, keď už nejaké obdobie z médií, z kontrolných inštitúcií, z EuroParlamentu  periodicky počúvame správy o nedôslednosti, konflikte záujmov, klientelizme a korupcii v slovenskom pôdohospodárstve.

S väčšinou poctivých poľnohospodárov dúfame, že situácia nezostane ako je nadlho a vďaka udalostiam roku 2018 a zvýšenému záujmu farmárov i verejnosti o dianie v rezorte, sa slovenské pôdohospodárstvo po dlhých rokoch aspoň z časti vymaní z područia lobistických skupín a sponzorov politických strán, ktoré ho dostali do úpadku.

Tento zvýšený záujem sa prejavuje napr. aj zvýšenou snahou NKÚ SR o nezávislú kontrolu efektívnosti procesov pri využívaní verejných zdrojov na PPA, o čom sme informovali už v predošlom blogu. Na pripomenutie, tu je zopár stručných záverov z kontrol NKÚ na PPA:

- NKÚ zaznamenal viaceré medzery v oblasti účinného strategického plánovania, PRV nebol v kontrolovaných oblastiach tvorený vo väzbe na stratégiu CR 2007 – 2013 (týka sa opatrení na podporu cest. ruchu)

- podmienky výziev pre ŽoNFP nezohľadňovali regionálnu vhodnosť umiestnenia projektov

- pri otázke účinnosti financovania projektov NKÚ konštatuje, že nie všetky vynaložené investície boli účinné. Je potrebné detailne analyzovať finančné zdravie prijímateľov v procese výberu a hodnotenia žiadateľov o NFP.

Zistenia NKÚ SR v mnohom potvrdzujú závery a odporúčania z nami realizovaných hodnotení a prieskumov dosahovania výsledkov a efektivity vyplácaných podpôr PRV (do r. 2015), snáď jediným ich nedostatkom je, že táto odôvodnená kritika prichádza s niekoľko-ročným meškaním.

Zároveň veríme, že nebude márna a zainteresovaní partneri majú teraz možnosť sa dozvedieť aspoň o niektorých problémových zisteniach už aj zo správ špecializovaného verejného kontrolného orgánu (NKÚ), ak by mali nižšiu dôveru v zistenia z hodnotiacich správ vypracovávaných súkromnými poradcami.

S niekoľkoročným meškaním, ale predsa už aj štátny kontrolný úrad, svojimi objektívnymi správami a zisteniami, začína tlačiť na zmenu pomerov pri administrácii európskych fondov v pôdohospodárstve. V tomto čase je to významné o to viac, pretože MPRV SR začalo prípravu nového Strategického plánu SPP na roky 2021-2027. Toto je čas, kedy je dôležité aby sa všetky relevantné záujmové skupiny aktívne zapojili do odborných diskusií v procese plánovania a poskytli účinnú spätnú väzbu k prvotným návrhom riadiaceho orgánu, z pohľadu svojich priorít a skúseností z rôznych odvetví hodnotového reťazca v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Z dôvodu zmenenej domácej spoločenskej atmosféry prichádza nádej, že riadiaci orgán bude na rozdiel od predošlých programovacích období vo väčšej miere načúvať a otvorene komunikovať s relevantnými záujmovými skupinami a preváži odbornosť a spoločenská zodpovednosť pred skrytým lobizmom a klientelizmom.

Ide o dôležitú etapu programového cyklu (príprava nového SP SPP), ktorá je rozhodujúca pre stanovenie potrieb sektora, vrátane jeho regionálnych špecifík, nastavenie rozsahu podporovaných aktivít a objektívny návrh alokácií verejných zdrojov, ktoré SR navrhne do EK na schválenie. Výzvou bude nájsť širšiu zhodu v určení poradia dôležitosti a významnosti rozvojových potrieb pre malé i väčšie subjekty na vidieku v cielenom období.

Podstatným bude, aby zodpovední zástupcovia neopakovali chyby z minulosti (či už z nevedomosti, alebo zámerne) a neobetovali vyšší celospoločenský prínos EU-fondov za individuálne výhody. To platí v prvom rade pre úradníkov zodpovedných za proces prípravy, ale aj pre členov pracovnej skupiny pre SP SPP.

Poľnohospodárom a lesníkom, ktorí sa budú akýmkoľvek spôsobom podieľať na príprave budúcich podporných nástrojov SPP EÚ a vyjadrovať svoj názor kladieme na srdce, aby sa okrem vlastných odborných skúseností oboznámili s relevantnými zisteniami a dátami podloženými odporúčaniami z doposiaľ realizovaných nezávislých hodnotení PRV, kontrolnými zisteniami EK, NKÚ a pod. (PRV 2007-2013 má za sebou kompletný cyklus hodnotení, za PRV 2014-2020 bolo v r. 2019 realizované prvé dôležité hodnotenie, ktoré RO na svojom webe zatiaľ nezverejnil).

Správy z hodnotení PRV:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=318

Správy zo zisteniami NKÚ pri kontrole PPA a MPRV sú dostupné tu:

https://www.nku.gov.sk/informovanie-sa-o-kontrolovatelnom-subjekte?reqSubjectId=3339

https://www.nku.gov.sk/informovanie-sa-o-kontrolovatelnom-subjekte?reqSubjectId=424

jan 20

Hlavné zlepšenia pravidiel poľnohospodárskej politiky EÚ nadobudnú platnosť 1. januára 2018 po tom, čo Rada ministrov poľnohospodárstva a Európsky parlament prijali časť súhrnného nariadenia týkajúcu sa poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Súhrnným nariadením sa mení nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktorým sa riadi plnenie rozpočtu EÚ, ako aj 15 sektorových legislatívnych aktov, a to aj v oblasti poľnohospodárstva. Súhrnné nariadenie zjednodušuje a posilňuje existujúce pravidlá EÚ v mnohých oblastiach týkajúcich sa poľnohospodárstva od riadenia rizík po podporu mladým poľnohospodárom, a je najnovším zo série zjednodušujúcich a modernizačných opatrení Komisie.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Vítam krok Európskeho parlamentu a Rady, ktorý pripravil pôdu na vykonanie niekoľkých významných zjednodušujúcich opatrení, ktorými sa uľahčí život poľnohospodárov a iných príjemcov SPP. Patria sem dôležité oblasti ako zjednodušovanie pravidiel, ktorými sa riadia finančné nástroje, zlepšenie nástrojov na riadenie rizík a väčšia pružnosť predpisov týkajúcich sa aktívneho poľnohospodára. Komisia pred mesiacom prijala oznámenie o SPP, čo je ďalším dôkazom nášho záväzku pokračovať vo väčšom a nevyhnutnejšom zjednodušení pre našich poľnohospodárov a pre všetky zainteresované strany.“

Medzi kľúčové zlepšenia súhrnného nariadenia patrí:

 • Posilnenie postavenia poľnohospodárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca. Nové pravidlá budú zahŕňať doložky o zdieľaní hodnôt, o ktorých sa bude rokovať v každom výrobnom odvetví, a poľnohospodári budú mať po prvýkrát právo požiadať o písomnú zmluvu (s výnimkou obchodovania s MSP);
 • Jednoduchšie nástroje na riadenie rizík s cieľom pomôcť poľnohospodárom vrátane odvetvového nástroja stabilizácie príjmu a zlepšených systémov poistenia, ktoré umožnia náhradu až do výšky 70 % v prípade poľnohospodárov, ktorých výroba alebo výnosy sa znížili aspoň o 20 %;
 • Jasnejšie pravidlá upravujúce intervencie na trhoch, čo umožní Komisii konať rýchlo a riešiť zlyhania trhu bez použitia opatrení v oblasti verejnej intervencie alebo súkromného skladovania;
 • Väčšia pružnosť pre členské štáty na podporu osobitných odvetví hospodárskeho, sociálneho alebo environmentálneho významu prostredníctvom dobrovoľnej viazanej podpory, a to aj vtedy, keď tieto odvetvia nie sú v kríze;
 • Jasnejšie pravidlá týkajúce sa podpory pre poľnohospodárov, najmä prostredníctvom väčšej pružnosti pojmu „aktívny poľnohospodár“ a výraznejších stimulov pre mladých poľnohospodárov, pričom sa dodatočné platby zvýšia z 25 % na 50 % a všetkým mladým poľnohospodárom sa zaručí právo na úplný príspevok na obdobie piatich rokov bez ohľadu na to, kedy o tieto príspevky požiadajú počas prvých piatich rokov od začatia podnikania;
 • Zlepšené environmentálne opatrenia vrátane jednoduchších pravidiel v oblasti diverzifikácie plodín a pridanie troch nových oblastí ekologického záujmu zameraných na plodiny, ktoré viažu dusík, čím poľnohospodári a vnútroštátne orgány získajú viac možností, ktoré najviac vyhovujú ich špecifickým podmienkam.

Zmeny navrhnuté v súhrnnom nariadení kladú jasný dôraz na flexibilnejšie a menej byrokratické pravidlá a ich cieľom je zlepšiť výsledky v kľúčových oblastiach, akými sú environmentálne opatrenia a podpora poľnohospodárov. Tieto zmeny sú plne v súlade s novým prístupom k SPP po roku 2020, ako sa uvádza v nedávnom oznámení o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva.

Po intenzívnych rokovaniach v štyroch trialógoch počas leta a jesene 2017 Komisia, Európsky parlament a Rada dosiahli 12. októbra 2017 dohodu o ustanoveniach týkajúcich sa poľnohospodárstva. Keďže rokovania o ďalších častiach návrhu súhrnného nariadenia ešte prebiehajú a viaceré členské štáty by chceli implementovať odsúhlasené návrhy čo najskôr, Európsky parlament a Rada sa dohodli na tom, že ustanovenia týkajúce sa poľnohospodárstva budú oddelené od súhrnného nariadenia a budú prijaté ako samostatné nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť najneskôr 1. januára 2018.

okt 27

Posledná reforma SPP bola prijatá v júni 2013 a účinnosť nadobudla 1. januára 2014. Návrh tejto reformy vychádza z budúceho plnenia nasledovných cieľov:

 1. Životaschopná výroba potravín
 2. Udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy
 3. Vyvážený územný rozvoj

V súlade so stratégiou Európa 2020 vzišla potreba podporovať efektívnosť využívania zdrojov v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu poľnohospodárstva a vidieckych oblastí EÚ a zároveň zachovať štruktúru SPP s dvoma piliermi, ktoré pri dosahovaní tých istých cieľov využívajú vzájomne sa doplňujúce nástroje. Od poľnohospodárstva a vidieckych oblastí sa očakáva, že naplnia ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia, klímy a energie.
Do 1.piliera patria priame platby a trhové opatrenia na poskytovanie podpory základného ročného príjmu poľnohospodárov EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu.
Do 2.piliera patrí rozvoj vidieka, kde členské štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy.

Cieľom reformy je zrýchliť proces integrácie environmentálnych požiadaviek. Po prvý raz sa do 1.piliera zavádza ekologizačná zložka, čím sa zaistí, že všetci poľnohospodári EÚ, príjemcovia podpory, budú hospodáriť nad rámec požiadaviek krížového plnenia a výsledok ich činností bude prospešný pre životné prostredie a klímu. 30 % podiel všetkých priamych platieb bude viazaných na ekologizáciu – vytvorenie a udržiavanie oblastí ekologického záujmu, čím bude činnosť všetkých poľnohospodárov prospešná pre životné prostredie a klímu (sekvestrácia uhlíka, podpora biotopov trávnych porastov, zlepšenie stability agroekosystémov prostredníctvom diverzifikácie plodín, ochrana vodných zdrojov a biotopov).
Reforma SPP z júna 2013 znamená, že každý členský štát EÚ, každé územie a každý poľnohospodár prispeje k zachovaniu udržateľnosti a boju proti zmene klímy jednoduchými krokmi s odskúšanými pozitívnymi účinkami. V rokoch 2014 až 2020 sa investuje viac ako 100 miliárd EUR na podporu poľnohospodárstva v úsilí o udržateľnosť kvality pôdy, vody, biodiverzity a boj proti zmene klímy:

 1. Ekologizácia: 30 % objemu priamych platieb viazaných s troma poľnohospodárskymi postupmi s priaznivým účinkom na životné prostredie. Patrí k nim diverzifikácia kultúr, udržiavanie trvalých trávnych porastov a udržiavanie ekologických zón v rámci hospodárstiev, najprv v rozsahu 5 %, od roku 2018 až v rozsahu 7 %. Môže ísť aj o iné opatrenia s minimálne rovnako pozitívnym vplyvom na životné prostredie ako uvedené tri.
 2. Minimálne 30 % prostriedkov v rámci programov rozvoja vidieka sa musí vyčleniť na agroenvironmentálne opatrenia, podporu ekologického poľnohospodárstva alebo na investičné alebo inovačné projekty s priaznivým vplyvom na životné prostredie.
 3. Agroenvironmentálne opatrenia sa posilnia, musia sa dopĺňať s opatreniami „ekologizácie“. Agroenvironmentálne schémy budú musieť byť ambicióznejšie a z pohľadu ochrany životného prostredia aj účinnejšie (potreba garantovať nadštandard a nemožnosť dvojitého financovania záväzkov).

Zlepšenie udržateľnosti životného prostredia sa dosiahne kombináciou a komplementárnymi účinkami rôznych nástrojov, ako uvádza nasledovný obrázok.

Ekologizacia SPP

Okrem ekologizácie je nová SPP EÚ efektívnejšia, lepšie zacielená a súdržnejšia ako celok. Prevládol holistický prístup k podpornej politike, hoci so zachovaním doterajšej 2-pilierovej štruktúry, ale lepšie zacielenej, lepšie integrovanej a komplementárnej. Oba piliere SPP majú plniť všetky 3 ciele SPP, osobitne lepšie cielenými nástrojmi 1.piliera doplnené regionálnymi na mieru ušitými dobrovoľnými opatreniami 2. piliera.
Výhodou je aj nová zvýšená flexibilita v rozpočtovaní a implementácii, berúc do úvahy širokú diverzitu poľnohospodárstva, produkčného potenciálu, klimatických, environmentálnych ako aj socioekonomických podmienok a potrieb naprieč EÚ.
Priame platby sú lepšie zacielené najmä tým, že obmedzujú podporu iba na subjekty aktívne sa zaoberajúce poľnohospodárskou činnosťou. Nad rámec základnej platby vstupuje ekologizačná (zelená) platba a prípadná platba za znevýhodnené prírodné podmienky, ktoré budú prispievať k špecifickým cieľom životného prostredia a dotknutého územia.
Na výzvu starnúcej populácie poľnohospodárov v EÚ (iba 14% poľnohospodárov v EÚ je vo veku do 40 rokov), reaguje nová SPP od roku 2015 možnosťou pre všetkých mladých poľnohospodárov (do 40 rokov veku) vstupujúci do sektora získať ďalšiu platbu z 1. piliera, ktorá ešte môže byť doplnená o podporu na začatie činnosti v rámci 2. piliera (70 000 EUR na mladého poľnohospodára).
Členské štáty majú tiež možnosť viac zacieliť priame platby prostredníctvom ďalších voliteľných schém. Dobrovoľná redistribučná platba môže byť viazaná na prvé hektáre farmy, aby podpora bola viac cielená pre malé a stredné farmy. Taktiež alternatívna zjednodušená podpora pre malých poľnohospodárov im podstatne uľahčí prístup k priamym platbám a zníži ich administratívne zaťaženie. Členské štáty EÚ môžu tiež udeliť obmedzenú podporu na zabezpečenie budúcnosti potenciálne zraniteľných odvetví.

Pilier I.ZacieleniePilier II.
ekologizačná (zelená) platba životné prostredie agro-environmentálne klimatické op., ekologické poľn., Natura 2000
doplnková platba (top-up) mladí farmári podpora na začatie podnikania vyššia miera investičnej podpory
doplnková platba (top-up) územia s prírodnými obmedzeniami platby na plochu
alternatívna zjednodušená schéma malí farmári podpora na začatie podnikania
zlepšený právny rámec spolupráca výrobcov založenie skupiny výrobcov
podpora spolupráce
a krátkeho dodávateľského reťazca