mar 10

Európske inovačné partnerstvo (EIP) pre produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

Úlohou EIP je stavať mosty medzi výskumníkmi a poľnohospodármi, lesníkmi, vidieckymi obcami, podnikmi, mimovládnymi organizáciami a poradenskými službami. Tým by malo dôjsť k podpore dodávok kvalitných potravín, krmív a biomateriálov, zachovaniu životného prostredia, prispôsobeniu sa a zmierneniu klimatickej zmeny.

EIP začne fungovať prostredníctvom svojich operačných skupín so špecifickými typmi plánovaných aktivít. EIP sieť musí zhromažďovať a šíriť informácie, poskytovať funkciu help-desk a animovať (oživovať) diskusie s cieľom podporiť vytvorenie operačných skupín (účel EIP stanovený v nariadení o RV, článok 53).

1. Čo je to inovácia?

Inovácia je jednoducho popisovaná ako nový nápad, ktorý sa osvedčil v praxi. Inovácie môžu byť technologické, ale aj netechnologické, organizačné alebo sociálne. Inovácie môžu byť založené na novej, ale aj na tradičnej zvyklosti v novom geografickom alebo environmentálnom kontexte. Nový nápad môže byť nový produkt, prax, služba, výrobný proces alebo nový spôsob usporiadania vecí a pod. Tento nový nápad sa premení na inováciu iba v prípade, že je širšie prijatý a preukáže svoju užitočnosť v praxi. To, či sa nápad uchytí v praxi, nezáleží iba na samotnej výnimočnosti nápadu, ale tiež na možnostiach trhu, ochote sektora ho prijať, nákladovej efektívnosti, vedomostiach a ich vnímaní, náhodných vonkajších faktoroch a iných. Je nemožné vopred predpovedať ako budú tieto faktory spoločne pracovať na tom, aby sa nový nápad zmenil na inováciu.

Inovácie poznáme jednosmerné ("lineárne") a interaktívne ("systémové"). Lineárna inovácia znamená riadený vedecko-výskumný prístup, kde sú nové myšlienky vyplývajúce z výskumu uvedené do praxe jednosmerným (lineárnym) prenosom poznatkov. Očakáva sa, že zmena a inovácia bude podrobne riadená, predvídateľná, racionálne plánovaná.

Pri interaktívnej (systémovej) inovácii sa očakáva, že stavebné bloky pre inováciu prídu z vedy, ale aj z praxe a od sprostredkovateľov, vrátane poľnohospodárov, poradenských služieb, mimovládnych organizácií, výskumníkov atď., ako aktérov v procese zdola nahor. Interaktívne inovácie zahŕňajú aj existujúce (niekedy tiché) znalosti, ktoré sú nie vždy čisto vedecké.

Inovácie vytvárané pomocou interaktívneho prístupu majú tendenciu dodávať riešenia, ktoré sú dobre prispôsobené okolnostiam a ktoré sú ľahšie realizovateľné, pretože participatívny proces je priaznivý pre urýchlenie zavádzania, šírenia a prijímania nových nápadov[1] .

2. Podpora inovácií

Konkrétna forma rámca podpory pre inovácie je popísaná v PRV SR 2014–2020. Vo všeobecnej rovine môže byť podpora použitá na testovanie nových nápadov prostredníctvom projektov, ktoré prispôsobujú existujúce techniky/postupy na nový geografický alebo environmentálny kontext. Kľúčovú úlohu pri implementácii EIP bude mať opatrenie Spolupráca (čl. 35), pričom môže byť doplnené ďalšími opatreniami (napr. podľa článkov 14, 15, 17, 19, 26, 27 nariadenia (EÚ) 1305/2013).

V schválenom PRV SR 2014–2020 riadiaci orgán (MPRV SR) naplánoval v rámci SR zriadenie a prevádzku 25 operačných skupín EIP a 40 iných operácií spolupráce (skupiny, siete/klastre, pilotné projekty), celkovo v sume 48,5 mil. EUR. Zostáva len veriť, že sa riadiacemu orgánu podarí vhodne nastaviť výberové kritériá, pri ktorých pôjde v prvom rade o „reálne“ inovácie, inak bude táto dobrá príležitosť premrhaná. V programe sú zadefinované nasledovné výberové princípy:

  1. Riešenie projektov, ktoré reagujú na konkrétne praktické problémy a príležitosti; konkrétnosť zamerania na špecifický problém;
  2. Vytvorenie pridanej hodnoty prostredníctvom prepojenia výskumu s poľnohospodárskou praxou v prípade, ak je to pre danú aktivitu relevantné;
  3. Kvalita projektového plánu;
  4. Prepojenosť s ostatnými opatreniami v rámci PRV;
  5. Cielená kompozícia partnerov z rôznych oblastí s cieľom vyriešenia problému (pestrosť partnerstva);
  6. Potenciál na úspešné uvedenie do praxe;
  7. Spôsoby výmeny poznatkov a šírenia výsledkov.

Operačné skupiny sú určené na prepojenie inovačných aktérov ako sú poľnohospodári, výskumníci, poradcovia, firmy, environmentálne skupiny, záujmové skupiny spotrebiteľov alebo iné mimovládne organizácie, aby pokročili inovácie v odvetví poľnohospodárstva. Vytváranie operačných skupín sa uskutoční z iniciatívy inovačných aktérov.

Operačná skupina má byť "funkčná" a riešiť určitý (praktický) problém, alebo príležitosť, ktorá môže viesť k inovatívnemu riešeniu. Preto operačné skupiny musia vypracovať plán, popisujúci ich konkrétny projekt (vývoj, testovanie, prispôsobenie, nasadenie do praxe) a očakávané výsledky projektu. Okrem toho, operačné skupiny musia šíriť výsledky svojho projektu a to najmä prostredníctvom siete EIP.

3. Sieť EIP

Zázemie siete EIP bude na úrovni EÚ poskytovať funkciu help-desk, bude zhromažďovať a šíriť informácie, animovať diskusie, sledovať a reportovať výsledky výskumu, facilitovať zdieľanie informácií o osvedčených postupoch a spájať aktérov zo špecializovaných (fokusových) skupín, seminárov a workshopov. Na úrovni EÚ je k dispozícii interaktívna internetová stránka EIP. Táto webová stránka bude používať jednotný formát na šírenie výsledkov operačných skupín a sprostredkovanie kontaktov medzi skupinami a partnermi. Každý členský štát musí zriadiť národnú vidiecku sieť a tieto siete majú zabezpečiť aj sieťovanie v oblasti inovačných podporných služieb (článok 54 (3) (b) (iv)). EK pozýva členské štáty, aby zriadili špecializované siete EIP, avšak nie je to povinnosť.

Fokusové skupiny EIP tvoria súčasť sieťových aktivít EIP na úrovni EÚ. Fokusová skupina (FS) združuje 20 účastníkov z poľnohospodárskeho sektora, výskumníkov, poradcov a ďalších relevantných inovačných aktérov, za účelom diskutovať a rozvíjať veľmi konkrétne témy. Podávajú správu, ktorá sumarizuje aktuálny stav praxe, načúvajú problémy a príležitosti a kombinujú ich so skúsenosťami získanými v súvisiacich výskumných a inovačných projektoch. Táto správa bude šírená prostredníctvom siete EIP rôznymi spôsobmi a môže priniesť nápady na projekty, ktoré by mohli byť prijaté operačnými skupinami na úrovni programovej oblasti rozvoja vidieka.

Viac podrobnosti o EIP FS je na: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups

 


[1]EIP ako nástroj prístupu zdola nahor sa zameriava predovšetkým na podporu inovácií nadväzujúcich na interaktívny prístup. Nariadenie o RV stanovuje stimuláciu pre interaktívne inovácie tým, že podporuje zriadenie operačnej skupiny, či refundáciu nákladov na skupinový projekt.