okt 23

V prílohe nájdete pracovný návrh Monitorovacieho a hodnotiaceho rámca PRV SR 2014-2020, ktorý môže, resp. by mal byť ďalej precizovaný v procese výkonu hodnotiacich činností uvedených v Pláne hodnotenia PRV. Uvedený rámec je dôležitý aj ako príklad pre MAS LEADER/CLLD, ktoré budú obdobný (vlastný) rámec pripravovať v kontexte monitorovania a hodnotenia miestnej stratégie CLLD.  

okt 20

Program rozvoja vidieka SR na obdobie 2007–2013 vychádza zo schválenej stratégie rozvoja vidieka—Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR 2007–2013. Globálnym cieľom NSP RV je „zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a zlepšiť životné prostredie zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a kvalitu života na vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj”.

sep 18

V novom programovom období 2014–2020 sa priebežné hodnotenie transformuje do evaluačného plánu, ktorý je súčasťou Programu rozvoja vidieka.

sep 17

Monitorovanie a hodnotenie neznamená len podávanie správ o výsledkoch, ale je základom pre poskytovanie nevyhnutných údajov potrebných na riadenie smerovania a výkonnosti programu.

Orientácia na výsledky sa prejavuje aj v podpore dôležitosti a kvality procesov hodnotenia, kde EK zaviedla povinnosť implementácie Plánu hodnotenia ako integrálnej súčasti programov rozvoja vidieka 2014-2020. Riadiaci orgán v procese prípravy Plánu hodnotenia využil skúsenosti z priebežného hodnotenia PRV SR 2007-2013 a odbornú diskusiu v rámci stretnutia Focus Group 2013 (viac v prílohách)...                                               

Plán hodnotenia PRV 2014-2020 tvorí nasledovných sedem kapitol:

Kapitoly EP 

Predpokladom dobrého Plánu hodnotenia je reálne a dostatočne podrobné rozpracovanie uvedených kapitol a ich dôsledná implementácia. Po skusenostiach z predchádzajúceho programového obdobia bude pre úspešnú realizáciu predpokladaných hodnotiacich aktivít v podmienkach SR kľúčové využitie spoľahlivých a aktuálnych údajov na meranie pokroku. K tomu je potrebné aktívne zainteresovať viacero relevantných partnerov a vytvoriť tým platformu na odbornú diskusiu, ktorá v minulosti značne absentovala. Ďalej je nevyhnutné v dostatočnom predstihu zadefinovať metódy, formy a procesy sledovania, odovzdávania a zdieľania informácií z viacerých oblastí aj nad rámec sektora pôdohospodárstva a ich dôslednú a nezávislú interpretáciu. Ako obvykle najvačšou výzvou bude objektívne stanovenie čistých dosahov intervencií a ich priradenie k nástrojom I. resp. II. piliera SPP.

jún 05

V súčasnom programovacom období pre roky 2007 až 2013 sú členské štáty Európskej únie povinné zaviesť systém priebežného hodnotenia pre svoje programy rozvoja vidieka. Hlavným účelom priebežného hodnotenia je preverenie pokroku v implementácii programu, návrhy zmien na zlepšenie jeho kvality a príprava hodnotenia v strede a po skončení obdobia (ex post).