sep 17

Partnerská dohoda (PD) je dokument pripravený členským štátom spolu s partnermi v súlade s prístupom viacúrov­ňového riadenia, v ktorom sa stanovuje stratégia, priority a podmienky členského štátu na využívanie EŠIF efektívnym a účinným spôsobom s cieľom sledovať stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inklu­zívneho rastu. PD schvaľuje EK po internom hodnotení a dialógu s dotknutým členským štátom.

S cieľom prispieť k stratégii Únie na zabezpečenie inteligent­ného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ako aj k úlohe jedno­tlivých fondov podľa ich cieľov vychádzajúcich zo zmluvy, vrátane hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, PD je zameraná na 11 spoločných tematických cieľov, ktoré sú integrovaným a komplementárnym spôsobom podporované z jednotlivých EŠIF:

Tematické cieleEFRRESFKFEPFRVENRF
1: Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií      
2: Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality      
3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva   akvakultúry (v prípade ENRF)    
4: Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch      
5: Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika  
6: Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach      
8: Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily      
9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii    
10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania    
11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy