jan 21

(článok je z r. 2018, pribudli ba niektoré linky na nové články v médiách)

Nedávne zistenia NKÚ ako aj auditu EK (v štádiu riešenia) sú rozsiahle, žiaľ prišli neskoro keď vyše 80% zdrojov aktuálneho PRV je už kontrahovaných. Ich prínosom je aspoň nádej, že situácia vo vybere projektov na PPA a RO sa konečne po rokoch bude musieť systematicky zmeniť a zostávajúce verejné zdroje budú použité efektívnejšie.

Ako sme už neraz konštatovali, ak by RO dôslednejšie pristupoval k zisteniam a záverom odborne a nezávislo realizovaných hodnotení a publikovaných hodnotiacich správ (osobitne mid-term a ex-post hodnotení) nemuselo sa "prešustrovat"  toľko času a značný objem financií, ktoré už dnes sektoru chýbajú (napr. na podstatnejšie zvýšenie alokácie pre začínajúcich mladých farmárov, pre optimálnejšie zainteresovanie MAS Leader/CLLD do rozvoja vidieka, na podporu zvyšovania kvality miestnych potravín a pod.). Po publikovaných zisteniach (napr. NKU, auditné zistenia) už aj tí menej zainteresovaní nemusia špekulovat o tom, aké bolo skutočné poslanie najvyšších úradníkov rezortu a prečo im "nechutilo" to naše poslanie nezávislého hodnotenia - poukazovať na nedostatky v systéme implementácie PRV a z toho plynúce len obmedzené efekty vyplácaných podpôr na reálny stav agro-sektora (stručná práva so zisteniami NKU na PPA je v príloženom súbore *pdf)

Bodovacie (hodnotiace) kritériá zaužívané na PPA pre klasifikáciu a výber projektov boli v minulosti častokrát  odfláknuté (že by zámerne?) a absolútne nevyvážené. Do neba volajúcim podvodom na nič netušiacich žiadateľoch je dodnes aktuálny spôsob "Hodnotenie kvality" projektu s váhou 40%, ktoré v podstate rozhoduje o definitívnom poradí a schválení projektov v mnohých výzvach. Tento prístup v selekcii projektov na PPA bol napriek odporu prijímateľov zavedený krátko po príchode ministra Jahnátka a je subjektívne postavený na slovotvorbe starostlivo vybraných "nezávislých" hodnotiteľov, bez adekvátne štandardizovaného prepojenia na fyzickú stránku projektu. Toto konštatujú aj zistenia kontrol NKU na PPA. Cez tento "inštrument" je možné schváliť na financovanie takmer akýkoľvek projekt, stačí aby bol hodnotiteľ kreatívny lingvista... potom je jednoduché napasovať bodové hodnotenie podľa potreby na konkrétny parameter a označiť projekt ako len Dobrý, alebo Veľmi Dobrý alebo Vynikajúci !!!

Nie je to ojedinilý jav na Slovensku, kde žiaľ nechceme nezávislé hodnotenie, lebo nezapadá do aplikovaného biznis modelu s fondami EÚ. Dlhodobo sa uprednostňujú "starostlivo" vybraní zainteresovaní hodnotitelia, ktorí za sľúbené výhody vyprodukujú a podpíšu čokoľvek. Tak máme potom dlhé zoznamy papierovo "kvalitných" projektov, ktoré ale v reálnej ekonomike už nevychádzajú tak kvalitne, ba niektoré ide sotva zrealizovať, resp. len za cenu zmien a dodatkov. Na druhej strane pod čiaru sú vyradené často hodnotné projekty s lepšími merateľnými prínosmi a to len preto, aby nekonkurovali o finančné zdroje v rámci príslušnej výzvy. Niečo obdobné sa vo veľkom verejne diskutovalo pri posledne zverejnených zoznamoch schválených projektov na vedu a výskum (OP Výskum a inovácie) a po kritike padol na tom minister Plavčan a jeho verní riaditelia...  No na malom Slovensku, kde každý pozná každého, je aj takto medializovaný marazmus stále málo na to aby sa udiala zásadnejšia zmena v systéme schvaľovania projektov a konečne sa zaplátala čierna diera, do ktorej padajú európske peniaze. 

Blízka budúcnosť ukáže či nové vedenie rezortu dokáže podstatne zmeniť systém riadenia, aby práca zodpovedných úradníkov nebola len demonštratívna.  Inak bude ťažké zmeniť vnímanie pomoci z fondov EÚ v podmienkach SR, z pretrvávajúceho "biznis modelu pre spriaznených" na realnu a účinnú pomoc subjektom, ktoré prostredníctvom predkladaných projektov nekladú na 1.miesto osobný prospech, ale skutočné rozvojové potreby pre napredovanie svojho podnikania a tým celého sektora.

Príklady článkov z domácich médií, ktoré dokumentujú žalostný stav a najhoršie obavy:

https://dennikn.sk/637396/agentura-ktora-za-jahnatka-delila-eurofondy-farmarom-robila-podla-nku-neuveritelne-chyby/

https://www.aktuality.sk/clanok/464313/oblubeny-hotel-smeru-dostal-miliony-v-pozadi-je-syn-oligarchu/

https://plus7dni.pluska.sk/Domov/Tokajsky-vinar-Duc-zahral-Kocnera-potopil-vysokeho-statneho-uradnika

http://www.obycajniludia.sk/aktualita/kauza-babindol-ako-sa-tocia-eurofondy-v-podohospodarstve/

https://dennikn.sk/1073369/smer-rozobraty-na-suciastky-nie-taliani-nasi-ludia-ovladli-vychod-reportaz/

Na oživenie aj veľavravné video https://www.youtube.com/watch?v=yMYs3dhqn7k ktoré napriek kontroverznému protagonistovi a expirovanému "dátumu spotreby" až podozrivo verne opisuje dlhodobo chorý stav v rezorte, ktorého nitky aj dnes ťahajú ľudia z prezentovaného obdobia. Každý aktívny poľnohospodár si ľahko odpovie na otázku ako deľeko sme pokročili v transparentnosti (okrem zvýšenej administratívnej záťaže) od čias vo videu... ? (menej trpezlivým stačí prehrať video od 55. sekundy)

 

S odstupom času sa pod ťarchou argumentov nedávno "prebudila" dokonca aj Generálna prokuratúra SR, keď g.p. Čižnár vyslovil vetu z nášho dlhoročného slovníka: „Systém kontroly na PPA je absolútne nepostačujúci,“ zdôraznil generálny prokurátor. Uviedol, že sa pri systéme kontroly na PPA vytvára pre jednotlivcov prostredie, kde môžu rozhodovať svojvoľne.  Uvidíme, či zo strany GP ide len o povinnú jazdu, alebo sa dopracuje aj k niečomu konkrétnemu: https://www.etrend.sk/ekonomika/ciznar-kritizuje-pochybenia-vo-veciach-farmarov-chce-sa-stretnut-s-matecnou.html

Na škodu väčšiny poľnohospodárov je korupčná chobotnica v pozadí PPA stále silná: https://www.aktuality.sk/clanok/648301/kontroverznemu-podnikatelovi-stopli-polmilionovu-dotaciu-aj-tak-ju-dostal/

https://www.aktuality.sk/clanok/657755/europoslanec-odhalil-ako-sa-u-nas-robia-podvody-v-polnohospodarstve-rozhovor/#

jún 10

Do konca júna 2015 je každý ČŠ EÚ povinný zaslať EK Výročnú správu o vykonávaní svojho programu(ov) rozvoja vidieka za predošlý kalendárny rok, ktorá slúži aj ako odpočet plnenia stanovených cieľov a ukazovateľov. Takáto Výročná správa za PRV SR 2014-2020 je v štádiu finalizácie a po schválení v Monitorovacom výbore programu (predpoklad - jún 2016) bude publikovaná na stránke MPRV SR. Kvantifikácia pokroku implementácie projektových podpôr vychádza z údajov oddelenia monitoringu PPA, ktoré uvádzame v prílohe článku. Údaje za neprojektové opatrenia (platby na plochu) nie sú verejne dostupné, na tie si bude treba počkať po sprístupnení Výročnej správy za rok 2015.

Za rok 2015 bolo v rámci PRV SR 2014-2020 vyhlásených celkom 26 výziev oznámení :

 • 16 výziev na predloženie ŽoNFP v rámci projektových podpôr (PPA),
 • 5 oznámení o predkladaní žiadostí o priame podpory, ktoré sú financované ako neprojektové opatrenia z PRV (PPA),
 • 1 výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít: podopatrenie 1.1 „Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností“ (MPRV SR),
 • 1 výzva na predkladanie projektových zámerov: podopatrenie 19.2 „Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou“ (MPRV SR),
 • 1 výzva na predkladanie žiadostí o schválenie štatútov antén Národnej siete rozvoja vidieka z PRV SR 2014-2020 (viď kapitola 4a)) v rámci opatrenia 20 – Technická pomoc z iniciatívy členských štátov (PPA),
 • 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP z technickej pomoci PRV SR 2014-2020 v rámci opatrenia 20 - Technická pomoc z iniciatívy členských štátov (viď kapitola 4a)) na projekty: „Zabezpečenie prevádzky regionálnych antén“ a „Zabezpečenie aktivít akčného plánu a prevádzky siete“ (MPRV SR).

Množstvo vyhlásených výziev vytvára zdanie snahy o rýchle rozbehnutie implementácie a čerpania pomoci v prospech potenciálnych beneficientov, žiaľ realita bola odlišná a ako je na Slovensku tradíciou prevládal záujem silných lobistických skupín. Štandardný lobing nie je nič neobvyklé, ale ten slovenský agrárny lobbing je ďaleko od štandardov a je absolútne netransparentný. Opäť sa tak opakovala situácia z predošlého obdobia PRV 2007-2013, keď sa na začiatku vyhlásilo množstvo výziev na ktoré sa alokovala prevažná časť rozpočtu PRV, ktorý mal byť k dispozícii na celé obdobie 7 rokov a umožňovať priebežné korigovanie alokácií podľa aktuálnych sektorových potrieb. Bez zachádzania do detailov jednotlivých výziev je zrejmé, že nedostatok odborných kapacít a veľmi úzky okruh osôb zainteresovaných do ich prípravy negatívne poznačil aj nový PRV a ním dosiahnuté výsledky. Vo finále ide o stovky predložených projektov, ktoré sú aj vďaka úradníckym praktikám, nedostatočne selektované a obodované vo veľkej miere formálne podľa „vykreovaného“ konceptu danej výzvy.

Je na škodu poctivých poľnohospodárov a vidieckych subjektov, že sú takto hnaní do nahustených a nedostatočne pripravených výziev, ktoré spôsobujú stresové situácie na oboch stranách miesto toho, aby mali výzvy otvorený priebeh podľa potreby a boli k dispozícii počas min. 5 rokov programového obdobia. Nehovoriac o kvalite "úspešných" projektov, pretože o nej vo veľkej miere (40 % bodov) rozhodla nič nehovoriaca slovná interpretácia subjektívnych hodnotiacich kritérií v účelovo požadovanom Projekte realizácie, ktorý je skôr námetom pre detskú hru "slovíčkárenie".

Hoci zainteresovaní dlhodobo nariekajú ako je slovenské poľnohospodárstvo podfinancované oproti vyspelejším krajinám EÚ, pri schvaľovaní a rozdeľovaní projektových podpôr im už nevadí, že tichým súhlasom a cez neobjektívny lobing podporujú financovanie predražených a často nepotrebných projektov, resp. subjektov bez vízie a predpokladu na širšie uplatnenie sa. Zodpovední štátni úradníci sú až príliš podriadení pravidlu kontrahovať a míňať finančné zdroje bez ohľadu na výsledné efekty.

Tu sa dostávame aj k problematike hodnotenia výsledkov a dosahov implementácie operačných programov, ktorá je dlhodobo naprieč sektormi v celom kontexte absolútne nedocenená a vykonávaná iba formálne na splnenie požiadaviek legislatívy EÚ. Zásadné odporúčania a návrhy nezávislých hodnotiteľov na zlepšenie stavu sú často odmietané, ignorované a obchádzané, prípadne skúsené administratívne a riadiace kapacity sú v cykle "volebných zmien" vymenené a tak sa točíme stále dookola a riešime tie isté problémy "x" rokov a s minimálnym efektom. Aj na to by mali pamätať členovia monitorovacích výborov programov, že nejde len o reprezentáciu inštitúcie či čestné miesto, ale predovšetkým o vyžadovanie odbornosti, dôslednosti a transparentnosti, ktoré pomôžu maximalizovať efekty realizovaných programov pre cieľové skupiny, sektory a celú spoločnosť.

 

nov 25

Túto otázku nám kladie takmer každý klient - potencionálny žiadateľ o podporu v op. 6.1. Aktuálna výzva podľa uvedenej alokácie počíta s 500 mladými farmármi, z toho ale iba desiatimi v bratislavskom kraji. Nateraz nie je možné určiť koľko záujemcov reálne podá žiadosť v stanovenom termíne, ale náš predpoklad je, že toto číslo bude prekročené min. o 10-20%. Rozhodovať tak budú predovšetkým bodovacie kritériá, ktoré nastavil RO a sú súčasťou výzvy PPA. Netreba vopred strácať nádej a žiadosť určite podať, pretože podpora mladých farmárov a tvorba pracovných miest na vidieku je prioritou SR a v prípade vysokého záujmu je možné, že RO rozhodne o dodatočnom navýšení súčasnej alokácie 25 mil. €.

Pozor: Na korektné vyplnenie xls prílohy č.3 k ŽoNFP je potrebné mať nainštaľovaný minimálne MS Office/Excel verzie 2010 !

júl 19

Na webstránke PPA je od 19.7. 2015 zverejnená Výzva na podopatrenie 6.1. - „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“.
Pre prvotnú jednoduchšiu informovanosť potencionálnych uchádzačov o pomoc uvádzame najpodstatnejšie informácie z predmetnej výzvy. Celá výzva a súvisiaca dokumentácia je prístupná na: http://www.apa.sk/index.php?navID=530

 • Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 12.10.2015 do 08.01.2016  predĺžené do 08.03.2016
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve:

-      Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 24,5 mil. Eur

-      Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 500 tis. Eur

 • Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: 50 tis. Eur
 • Mladý poľnohospodár je predstaviteľom podniku s výrobným potenciálom od 4 000 Eur 8 000 Eur do 50 000 Eur, meraným hodnotou štandardného výstupu pre jednotlivé komodity na stanovený počet merných jednotiek (ha pôdy / kusov zvierat), pričom musí ako podmienku oprávnenosti v podnikateľskom pláne zadefinovať a následne jeho splnením dosiahnuť minimálnu hodnotu štandardného výstupu na jednotlivé komodity.
 • Žiadateľ môže kombinovať vo výzve uvedené komodity (špecialna rastlinná výroba, živočíšna výroba), pričom dosiahnutie plánovanej (skutočnej) aj minimálnej hodnoty štandardného výstupu na stanovený počet ha/kusov sa prepočíta váženým aritmetickým priemerom.
 • Vo výzve sú uvedené bodovacie kritériá pre ŽoNFP, v rámci ktorých budú zvýhodnení žiadatelia – fyzické osoby (SHR), žiadatelia s vysokoškolským, resp. stredoškolským vzdelaním v pôdohospodárstve, žiadatelia plánujúci zamestnať dvoch, resp. jedného zamestnanca, žiadatelia min. 2 roky v evidencii nezamestnaných, na materskej dovolenke a čerství absolventi poľnohospodárskych učňovských, stredných a vysokých škôl.
 • Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok) – paušálna platba. Výška podpory: 50 000 Eur na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 paušálnych platieb (ďalej len splátok) po dobu max. 5 rokov, pričom 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského plánu.
 • Žiadosť o platbu (ďalej len ŽoP) na prvú splátku vo výške 70% z celkovej paušálnej platby môže žiadateľ podať najneskôr do 6 mesiacov od dňa podpísania zmluvy o poskytnutí NFP;
 • Mladý poľnohospodár je povinný zahájiť realizáciu podnikateľského plánu najneskôr do 9 mesiacov od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP, čo je povinný deklarovať písomným oznámením adresovaným PPA na predpísanom tlačive;
 • Mladý poľnohospodár sa do 18 mesiacov od dňa zahájenia realizácie podnikateľského plánu musí stať aktívnym poľnohospodárom v zmysle ustanovení o priamych platbách (resp. výhradne u živočíšnej výroby splniť nižšie uvedenú podmienku), čo je povinný deklarovať písomným oznámením, adresovaným PPA na predpísanom tlačive.
 • Pred vyplatením druhej splátky pomoci je príjemca pomoci povinný preukázať správnu realizáciu predloženého podnikateľského plánu a to vypracovaním Odpočtu podnikateľského plánu - výpočtom skutočne dosiahnutého štandardného výstupu po zrealizovaní podnikateľského plánu. Odpočet je možné v danom roku vypracovať vždy až po termíne podávania žiadosti pre priame platby na PPA v danom roku.
 • Splnenie podnikateľského plánu zároveň žiadateľ preukáže:

-        v prípade špeciálnej rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu min. na 100 % pôdy uvedenej v podnikateľskom pláne na sekciu priamych podpôr PPA (v prípade ovocného sadu a vinohradu musí byť predtým s touto pôdou registrovaný v registri sadov vedenom na ÚKSUP-e),

-        v prípade živočíšnej výroby registráciou min. 100 % zvierat uvedených v podnikateľskom pláne v CEHZ.

 • V prípade nesplnenia podnikateľského plánu resp. v prípade nedosiahnutia minimálneho štandardného výstupu po jeho realizovaní, je žiadateľ povinný vrátiť prvú splátku pomoci. Druhú a zároveň poslednú ŽoP môže žiadateľ podať po splnení podnikateľského plánu v zmysle predchádzajúcich bodov a dosiahnutí minimálneho štandardného výstupu najskôr po dvoch rokoch od začiatku realizácie podnikateľského plánu. Skôr podané ŽoP nebude PPA akceptovať.
máj 30

Na webstránke PPA je zverejnená Príručka pre žiadateľa o podporu z PRV SR 2014–2020. Hoci príručka nie je dostatočne podrobná, v kontexte predošlých úvah o forme a spôsobe podpory mladých farmárov v rámci II. piliera SPP, sú v nej niektoré dôležité informácie pre budúcich mladých farmárov, uchádzajúcich sa o podporu z opatrenia 6.1.

Zároveň pre informáciu si stiahnite priloženú žiadosť o prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu (SPF), na základe ktorej si môžete začať pripravovať aktuálny prehľad o vlastnej a prenajatej pôde pred tým ako oficiálne požiadate aj o prenájom pôdy od SPF. Pre lepšie pochopenie postupnosti krokov je dobré sa pozrieť na záver tejto žiadosti, kde sú uvedené povinné prílohy, z ktorých je zrejmé, že podanie žiadosti na SPF bude nasledovať až po získaní rozhodnutia PPA o poskytnutí NFP (nenávratný finančný príspevok) v rámci príslušnej výzvy, inak povedané po schválení Vašej žiadosti o NFP, ktorej prílohou bude Váš konkrétny podnikateľský plán.

Prijímatelia:

Mladý poľnohospodár — samostatne hospodáriaci roľník (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. Táto fyzická osoba v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho jediný a najvyšší predstaviteľ.

Procesom prvého založenia poľnohospodárskeho podniku sa rozumie prebiehajúci proces, v rámci ktorého je jedna z nasledovných podmienok splnená pred predložením ŽoNFP:

 • registrácia poľnohospodárskeho podniku najskôr v deň vyhlásenia výzvy na predkladanie podnikateľského plánu spolu so ŽoNFP príjemcom pomoci, ktorý v minulosti nebol predstaviteľom žiadneho poľnohospodárskeho podniku;
 • absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na poľnohospodárske podnikanie v oblasti špecializovanej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP;
 • začatie poberania priamych podpôr, resp. podpôr podľa pravidiel chovateľov zvierat, ktoré budú špecifikované vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP pre toto podopatrenie.

Po splnení vyššie stanovených podmienok sa považuje proces založenia podniku za ukončený.

Nové: v štádiu prípravy je 1. modifikácia PRV SR 2014–2020, po schválení ktorej sa rozšíri okruh oprávnených žiadateľov v rámci podopatrenia 6.1 „Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ aj o právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Podmienky oprávnenosti

 1. Splnenie všeobecných podmienok poskytnutia príspevku, výberových kritérií pre výber projektov a hodnotiacich kritérií pre výber projektov podľa prílohy č. 2 príručky;
 2. mladý poľnohospodár zaháji realizáciu podnikateľského plánu do 9 mesiacov od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP;
 3. mladý poľnohospodár sa do 18 mesiacov od dňa začatia činnosti musí stať aktívnym poľnohospodárom v zmysle ustanovení o priamych platbách;
 4. vyplatenie prvej splátky je podmienené registráciou poľnohospodárskeho podniku, ktorá je uvedená v definícii procesu prvého založenia poľnohospodárskeho podniku;
 5. pred vyplatením druhej splátky pomoci je príjemca pomoci povinný preukázať správnu realizáciu predloženého podnikateľského plánu.

Zoznam komodít rastlinnej výroby

Strukoviny
Hrach, poľná fazuľa a sladký bôb
Strukoviny okrem hrachu, poľnej fazule a sladkého bôbu
Zemiaky
Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny
Ostatné olejniny (vrátane maku)
Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované na otvorenom priestranstve
Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované na otvorenom priestranstve - poľné
Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované pod krytým priestranstvom
Druhy ovocia
Ovocie mierneho podnebného pásma
Bobuľoviny
Orechy
Vinohrady
Vinohrady – akostné vína
Vinohrady – ostatné vína
Vinohrady - stolové hrozno

Zoznam komodít živočíšnej výroby

Koňovité
Hovädzí dobytok mladší ako rok
Hovädzí dobytok mladší ako dva roky – býčky
Hovädzí dobytok mladší ako dva roky – jalovičky
Hovädzí dobytok starší ako dva roky -   býky
Hovädzí dobytok – jalovice staršie ako dva roky
Dojnice
Ostatné kravy staršie ako dva roky
Dojnice
Ovce
Chovné ovce – samice
Ostatné ovce
Kozy
Kozy - chovné samice
Ostatné kozy
Ošípané - chovné prasnice nad 50kg
Ošípané – prasiatka do 20kg
Ošípané - ostatné
Hydina - Brojlery
Hydina – Morky
Hydina -   Nosnice
Ostatná hydina
Kačky
Husi
Králiky – chovné samice
Včelstvá

Celá príručka s prílohami je na stiahnutie na linku: http://www.apa.sk/index.php?navID=506

Dôležité pojmy a postup krokov je obsahom priložených súborov.

Prílohu treba najskôr uložiť a potom otvoriť ako dokument s podporou makier.

Strana 1 z 2