Analýzy pre správne rozhodnutia

Po rokoch pôsobenia na trhu sa firma profesionálne vyprofilovala a v súčasnosti poskytuje poradenské a konzultačné služby prioritne v nižšie uvedených sektoroch a odvetviach. Ide zároveň o sektory, ktoré dlhodobo významne benefitujú z finančnej podpory z fondov EÚ, a ktoré ponúkajú významné príležitosti pre rozvojové projekty v súkromnej a verejnej sfére.

Pre úspešné pôsobenie v uvedených sektoroch spoločnosť udržiava dobré pracovné vzťahy s kľúčovými odbornými inštitúciami a uznávanými jednotlivcami v daných odvetviach.

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 • spoločná poľnohospodárska politika
 • podpora budovania a prispôsobovania inštitúcií a kontrolných mechanizmov
 • podpora riadenia a implementácie programov rozvoja vidieka
 • hodnotenie výsledkov a dosahov programov (intervencií)
 • modernizácia poľnohospodárstva a diverzifikácia podnikania na vidieku
 • príprava a implementácia miestnych rozvojových stratégií - prístup LEADER/ CLLD
 • zákonné podmienky hospodárenia, správna farmárska prax (krížové plnenie)
 • poľnohospodársky poradenský systém
 • poľnohospodárske informačné systémy a databázy
 • zber údajov, analýzy a hodnotenie stavu
 • rozvoj ľudských zdrojov, výskum a inovácie

Rybné hospodárstvo

 • vnútrozemská akvakultúra
 • spracovanie produktov akvakultúry a rybolovu
 • zber údajov, analýzy a hodnotenie stavu
 • hodnotenie výsledkov a dosahov programov (intervencií)

Regionálny rozvoj a konkurencieschopnosť

 • podpora riadenia a implementácie štrukturálnych fondov
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby a služieb
 • modernizácia miestnej infraštruktúry a infraštruktúry cestovného ruchu
 • zber údajov, analýzy a hodnotenie stavu
 • socioekonomické analýzy
 • programy cezhraničnej spolupráce

Rozvoj ľudských zdrojov

 • identifikácia, výber a získavanie expertov do pracovných tímov pre medzinárodné projekty
 • analýza potrieb vzdelávania
 • budovanie administratívnych kapacít a inštitucionálny audit
 • príprava a implementácia školiacich programov a tvorba učebných osnov