aug 08

V nadväznosti na naše predchádzajúce články o pomeroch v riadení a správe verejných prostriedkov pre pôdohospodárstvo, nám dal až podozrivo priamočiary súhlas aj šéf NKÚ, pán. Mitro, ktorý sa pre Denník SME uviedol:

Keď nefunguje etika a morálka

Je to podľa neho problém hlavne vtedy, keď nefunguje etika, morálka a keď sa nevyvodzuje osobná zodpovednosť, ale len akási formálna politická zodpovednosť.

"Ak sa zistí, že niekto zlyhal, urobil zvláštne opatrenia, vyvodí sa voči nemu len zodpovednosť tým, že sa rozviaže pracovný pomer, ešte aj s niekoľkomesačným odstupným a o chvíľku toho istého človeka nájdete v inej vedúcej štátnej pozícii," upozornil Mitrík. "Chýba jasný postoj ministra, generálneho riaditeľa aj v tom, že prešľap podriadeného odstúpi polícii, podá návrh na začatie trestného stíhania," uviedol.

 

Kontroly

Práca NKÚ podľa jeho predsedu nemôže byť meraná počtom, alebo úspešnosťou podaných trestných oznámení. Na kontrolu chodia ex post, s odstupom dvoch, troch rokov a priama korupcia, úplatkárstvo či vedomý podvod sa veľmi ťažko dokazujú po tak dlhom čase. "To sú už pozametané stopy, kontrolóri môžu len ťažko nachádzať dôkazy. V prípadoch, že máme podozrenie na spáchanie trestného činu v akejkoľvek forme, automaticky komunikujeme s prokuratúrou či políciou a podávame trestné oznámenia," poznamenal Mitrík.

"Moji kolegovia sú odborníci, profesionálni kontrolóri, ale určite nemajú zručnosti a ani skúsenosti s prípravou vyšetrovania či vznesením konkrétneho obvinenia," podotkol.

Ukážkový príklad

Pôdohospodárska platobná agentúra bola v nedávnej minulosti podľa predsedu NKÚ asi ukážkovým príkladom toho, ako by nemala byť riadená štátna, verejná inštitúcia. Už prvá plošná kontrola v uvedenej inštitúcii ukázala nielen veľký neporiadok v prideľovaní dotácií, ale výrazné zaostávanie aj systému vnútornej kontroly.

"Následne sme boli v agentúre v roku 2015, kde sme preverovali prijaté opatrenia a veci vyzerali byť v poriadku. No už kontrola v roku 2016 odhalila, že procesy riadenia sa vrátili k starému spôsobu. Boli zistené nekvalifikované hodnotenia, neporiadok v celom procese vyhlasovania výziev, ich administrovania, veľký chaos popretkávaný netransparentným až korupčným správaním na viacerých riadiacich stupňoch agentúry," povedal Mitrík. Celý výstup, zistenia z kontroly preto úrad odstúpil orgánom činným v trestnom konaní.

"To bolo výrazne časovo pred tým, ako začala konať polícia z dôvodu protestov farmárov," dodal pre agentúru SITA predseda NKÚ Karol Mitrík.

link na celý článok: https://ekonomika.sme.sk/c/22181914/sef-nku-hmotnu-zodpovednost-verejnych-cinitelov-treba-zmenit.html

Možno iba doplniť komentár, že PPA nie je jediná inštitúcia v rezorte pôdohospodárstva, ktorá "je príkladom ako by nemala byť riadená štátna, verejná inštitúcia"...  Na jar 2020 uvidíme, či sa na Slovensku bude aj naďalej o korupcii iba písať, alebo sa začne aj reálne vytesňovať.

 

júl 30

Skúsenosti získané dlhodobou praxou pri výkone nezávislých hodnotení podpôr II. piliera SPP (PRV), ako aj podporných analýz intervenčnej logiky a stratégie navrhovaných opatrení a celého PRV, nás uisťujú o tom, že rezervy v efektívnom nastavení podpôr PRV a procesov ich implementácie sú značné. Hoci sa o nich otvorene nehovorí, už i súčasné vedenie rezortu priznáva, že sektor musí čeliť množstvu rokmi nahromadených a neriešených problémov... iste nejde len o pozemkové úpravy, či celkovo zanedbané pozemkové právo.

Za vyslovené či napísané zistenia a odporúčania sme boli v minulosti často dotknutými riadiacimi pracovníkmi MPRV kritizovaní, alebo nútení odovzdané výstupy práce pozmeniť a kritiku zmierniť, či úplne odstrániť. Hodnotiace správy boli dlhodobo odsúvané do úzadia, len ako administratívny úkon požadovaný z EK.

Pri návštevách úradníkov z EK im riadiaci orgán pomerne starostlivo predstavoval agendu vlastných pseudo-úspechov a rôzne zástupné témy, len aby nevŕtali do citlivých tém.    A tak systém „šlapal ako mal“, teda výrazne v prospech lobistických skupín a s nimi spriaznených poľnohospodárskych, potravinárskych či lesníckych subjektov. A to všetko pod  taktovkou nimi dosadených top úradníkov na ministerstve a PPA. V zahladzovaní občasných kritických zistení boli a sú „naši“ úradníci špičkoví a za poslednú dekádu niet zistenia či problému, ktorý by nedokázali pred zástupcami EK zamlžiť, resp. presvedčiť ich, že je nepodstatný. Dlho-predlho takto zjednodušene fungujú naše agro-eurofondy až situácia dospela do bodu kde sme dnes, keď už nejaké obdobie z médií, z kontrolných inštitúcií, z EuroParlamentu  periodicky počúvame správy o nedôslednosti, konflikte záujmov, klientelizme a korupcii v slovenskom pôdohospodárstve.

S väčšinou poctivých poľnohospodárov dúfame, že situácia nezostane ako je nadlho a vďaka udalostiam roku 2018 a zvýšenému záujmu farmárov i verejnosti o dianie v rezorte, sa slovenské pôdohospodárstvo po dlhých rokoch aspoň z časti vymaní z područia lobistických skupín a sponzorov politických strán, ktoré ho dostali do úpadku.

Tento zvýšený záujem sa prejavuje napr. aj zvýšenou snahou NKÚ SR o nezávislú kontrolu efektívnosti procesov pri využívaní verejných zdrojov na PPA, o čom sme informovali už v predošlom blogu. Na pripomenutie, tu je zopár stručných záverov z kontrol NKÚ na PPA:

- NKÚ zaznamenal viaceré medzery v oblasti účinného strategického plánovania, PRV nebol v kontrolovaných oblastiach tvorený vo väzbe na stratégiu CR 2007 – 2013 (týka sa opatrení na podporu cest. ruchu)

- podmienky výziev pre ŽoNFP nezohľadňovali regionálnu vhodnosť umiestnenia projektov

- pri otázke účinnosti financovania projektov NKÚ konštatuje, že nie všetky vynaložené investície boli účinné. Je potrebné detailne analyzovať finančné zdravie prijímateľov v procese výberu a hodnotenia žiadateľov o NFP.

Zistenia NKÚ SR v mnohom potvrdzujú závery a odporúčania z nami realizovaných hodnotení a prieskumov dosahovania výsledkov a efektivity vyplácaných podpôr PRV (do r. 2015), snáď jediným ich nedostatkom je, že táto odôvodnená kritika prichádza s niekoľko-ročným meškaním. Zostáva veriť, že nebude márna a zainteresovaní partneri majú teraz možnosť sa dozvedieť o závažných problémových zisteniach už aj zo správ špecializovaného verejného kontrolného orgánu (NKÚ), ak by nemali dostatočnú dôveru v zistenia z hodnotiacich správ vypracovávaných súkromnými poradcami.

S niekoľkoročným meškaním, ale predsa už aj štátny kontrolný úrad, svojimi objektívnymi správami a zisteniami, začína tlačiť na zmenu pomerov pri administrácii európskych fondov v pôdohospodárstve. V tomto čase je to významné o to viac, pretože MPRV SR začalo prípravu nového Strategického plánu SPP na roky 2021-2027. Toto je čas, kedy je dôležité aby sa všetky relevantné záujmové skupiny aktívne zapojili do odborných diskusií v procese plánovania a poskytli účinnú spätnú väzbu k prvotným návrhom riadiaceho orgánu, z pohľadu svojich priorít a skúseností z rôznych odvetví hodnotového reťazca v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Z dôvodu zmenenej domácej spoločenskej atmosféry prichádza nádej, že riadiaci orgán bude na rozdiel od predošlých programovacích období vo väčšej miere načúvať a otvorene komunikovať s relevantnými záujmovými skupinami a preváži odbornosť a spoločenská zodpovednosť pred skrytým lobizmom a klientelizmom.

Ide o dôležitú etapu programového cyklu (príprava nového SP SPP), ktorá je rozhodujúca pre stanovenie potrieb sektora, vrátane jeho regionálnych špecifík, nastavenie rozsahu podporovaných aktivít a objektívny návrh alokácií verejných zdrojov, ktoré SR navrhne do EK na schválenie. Výzvou bude nájsť širšiu zhodu v určení poradia dôležitosti a významnosti rozvojových potrieb pre malé i väčšie subjekty na vidieku v cielenom období.

Podstatným bude, aby zodpovední zástupcovia neopakovali chyby z minulosti (či už z nevedomosti, alebo zámerne) a neobetovali vyšší celospoločenský prínos EU-fondov za individuálne výhody. To platí v prvom rade pre úradníkov zodpovedných za proces prípravy, ale aj pre členov pracovnej skupiny pre SP SPP.

Poľnohospodárom a lesníkom, ktorí sa budú akýmkoľvek spôsobom podieľať na príprave budúcich podporných nástrojov SPP EÚ a vyjadrovať svoj názor kladieme na srdce, aby sa okrem vlastných odborných skúseností oboznámili s relevantnými zisteniami a dátami podloženými odporúčaniami z doposiaľ realizovaných nezávislých hodnotení PRV, kontrolnými zisteniami EK, NKÚ a pod. (PRV 2007-2013 má za sebou kompletný cyklus hodnotení, za PRV 2014-2020 bolo v r. 2019 realizované prvé dôležité hodnotenie, ktoré RO na svojom webe zatiaľ nezverejnil).

Správy z hodnotení PRV:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=318

Správy zo zisteniami NKÚ pri kontrole PPA a MPRV sú dostupné tu:

https://www.nku.gov.sk/informovanie-sa-o-kontrolovatelnom-subjekte?reqSubjectId=3339

https://www.nku.gov.sk/informovanie-sa-o-kontrolovatelnom-subjekte?reqSubjectId=424

jan 21

Končí rok 2018 a na Slovensku sa MAS s vypätím síl boria stále len s prípravnými prácami na spustenie prvých výziev na predkladanie projektov. Nedostatočná vzájomná komunikácia a koordinácia RO PRV a RO IROP spôsobila znančný nárast administratívnej záťaže a mnohé duplicity, ktoré zamestnávajú MAS natoľko, že im nezostáva na ich hlavnú činnosť - identifikáciu a  adresovanie lokálnych potrieb, budovanie partnerstiev, spolupráce a sociálneho kapitálu na vidieku atď.

Riadiaca a podporná dokumentácia od RO PRV a RO IROP (príručky, usmernenia, zaužívaná terminológia a i.) zakladá vo väčšine prípadov paralelnú administratívnu a procesnú záťaž pre MAS, ktoré sú nútené naštudovať a realizovať väčšinu úkonov a procesov dvojmo (iné pre PRV a iné pre IROP) !!!  

Bez ohľadu na "osoby a obsadenie" treba kriticky povedať, že existujúca dvojkoľajnosť je zjavným nepochopením úlohy gestora CLLD a navyše spochybnením pôvodných zámerov LEADER/ CLLD. EK napriek viac-fondovému prístupu od začiatku programového obdobia 2014-2020 presadzuje odstránenie akýchkoľvek duplicít a jednotné implementačné pravidlá, ktoré poskytnú MAS nástroj na flexibilné reagovanie na potreby v cieľových území (napr. aj poskytnutie podpôr beneficientom rýchlejšie  a flexibilnejšie ako cez obvyklý systém EŠIF).

Vplyvom toho súčasný systém administrácie popiera akúkoľvek pridanú hodnotu nástroja LEADER/CLLD a v mnohom je ešte komplikovanejší ako pri obvyklých podporách z EŠIF. Vďaka zdedeným deformáciám a sklonom k formalizmu pri správe vecí verejných sme sa na Slovensku opäť raz tvrdohlavo vydali vlastnou cestou (zhora na dol), ktorá v protiklade s očakávaniami zneisťuje autoritu MAS a miestnych aktérov a znižuje atraktivitu a záujem o ponúkané podpory. Väčšina MAS tak v lepšom prípade napokon skončí len ako vysunutá administrátívna jednotka na prerozdelenie podpôr bez očakávanej a dôležitej pridanej hodnoty pre miestne komunity.

jan 21

Na Slovensku sa reálna implementácia stratégií LEADER/CLLD ešte ani nezačala a EK už prezentuje návrhy na nový LEADER po r. 2020. Opäť sme raz blízko chvosta EÚ v implemntácii dôležitého nástroja, ktorý žial po viacerých upozorneniach a podnetoch zdola, či podporných usmernení EK si u nás kráča nevedno kam... a zahlcuje stále iba krehké miestne kapacity MAS duálne domestikovanými pravidlami fondov EAFRD a EFRD, plynúcimi z nedostatočne kooperujúcich RO.

Slovenské MAS tak nateraz nemali možnosť si overiť "dobre mienené" mnohostranové implementačné príručky nadväzujúce na nezvládnutý výber stratégií a tak ešte dlhší čas nebude možnosť preukázať sa v EK reálnymi výsledkami implemnetácie a súčasného nastavenia LEADER / CLLD. V krajine pod Tatrami pôjde vďaka nekoncepčnej práci a nepochopeniu metódy LEADER/CLLD menej o jej pridanú hodnotu a viac o decentalizované kontrahovanie a čerpanie. Zostáva len dúfať, že skúsenejšie a zodpovednejšie krajiny urobia nový návrh aj za nás  a urobia ho dobre.

 

Návrhy na posilnenie úlohy LEADER v rámci novej SPP EÚ po r. 2020

1) Ponechanie silných stránok LEADER:
✓ Mobilizácia miestneho potenciálu územia v rôznych sektoroch
✓ Zohľadnenie miestnych potrieb, aktív a relevantných socioekonomických čŕt
✓ Budovanie kapacít komunity a sociálneho kapitálu
✓ Stimulácia inovácií a uskutočňovania zmien za účelom

✓ Podpory štrukturálnych zmien a
✓ Podpory zamestnanosti, rastu, sociálnej inklúzie a miestneho rozvoja

2) LEADER bude súčasťou Národného strategického plánu pre SPP (povinný strategický dokument pre každý ČŠ EÚ):
✓ Špecifický cieľ (h) “miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach”
✓ Posilnenie strategickej úlohy LEADER v kontexte socioekonomických prínosov a ukázať špecifické výsledky s ohľadom na 9 cieľov budúcej SPP EÚ na úrovni každej MAS a členského štátu EÚ

3) Implementácia LEADER:
✓ Ponechanie otvoreného a flexibilného systému, avšak so zaistením vysokej miery zodpovednosti a transparentnosti

4) LEADER in v budúcej SPP EÚ:

✓ LEADER zostáva dôležitým stavebným kameňom budúcej SPP na podporu inovácií a socioekonomického rozvoja vo vidieckych oblastiach

✓ Kľúčové znaky a vhodné podporné podmienky pre LEADER sú ponechané

✓ Nový model realizácie SPP ponúkne členským štátom EÚ možnosť lepšie si prispôsobiť implementáciu LEADER národným podmienkam: zjednodušenie je dôležité !

✓ Zachovanie úspešného príbehu LEADER posilnením pridanej hodnoty tohto prístupu, ukázať hmatateľné výsledky a príspevky k strategickým prioritám EÚ

 

Strana 1 z 6