Otázky a odpovede

Q
Mám nárok na podporu pre mladých farmárov v prípade, keď túto činnosť budem vykonávať popri zamestnaní? Za akých podmienok mám možnosť ako začínajúci poľnohospodár získať dotáciu?
A

Áno, činnosť SHR môžete vykonávať aj popri inej závislej činnosti. V prvom kroku Vám odporúčame pozorne si prečítať podmienky podpory vo výzve PPA na adrese: http://www.apa.sk/index.php?navID=530

Aby ste splnili podmienky podpory na začatie podnikania pre mladých farmárov musíte dodržať nasledovné podmienky výzvy PPA:

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa):


  • Oprávneným žiadateľom (prijímateľom) je mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jej príjmu, ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ.

  • V prípade žiadateľa, ktorým je právnická osoba (vek, vzdelanie a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik), musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať ten, kto podnik zakladá, ovláda a zároveň vedie a súčasne je splnené nasledovné ustanovenie:

  • V prípade, ak mladý poľnohospodár nezakladá podnik ako jeho jediný najvyšší predstaviteľ, bez ohľadu na jeho právnu formu, musí preukázať, že podnik ovláda a zároveň vedie, t.j. má rozhodovacie právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na danom podniku je min. 2/3.Q
Je stanovený nejaký minimálny veľkostný limit, ktorý je podmienkou pre získanie dotácie?
A

Áno, mladý poľnohospodár musí ako podmienku oprávnenosti v podnikateľskom pláne zadefinovať a následne jeho splnením dosiahnuť minimálnu úroveň štandardného výstupu (ŠV) na jednotlivé komodity v zmysle stĺpca (4) tabuľky, pričom tento výstup predstavuje normatív vo vzťahu k stanovenej mernej jednotke (zvyčajne 1 hektár) a nezávisí od skutočne dosiahnutej hodnoty produkcie.

Napríklad pri ovocných sadoch je minimálna hodnota ŠV 4000 EUR, t.j. na splnenie tejto hodnoty budete potrebovať rozlohu minimálne 3,072 ha. Nevadí, ak túto výmeru nemáte na začiatku, ale musíte ju dosiahnuť pri splnení podnikateľského plánu, teda v 3. až 5. roku podľa Vášho rozhodnutia.

Q
Mám živnosť od roku 1995. Môžem žiadať o dotáciu pre mladého farmára? Kedy mám zaregistrovať SHR?
A

Ak ste doposiaľ neviedli farmu/poľnohospodársky podnik a zaregistrovali ste sa ako SHR najskôr v deň vyhlásenia výzvy (15.7.2015), môžete žiadať o dotáciu pre mladého farmára. Z podpory na začatie činnosti si môžete kupovať všetko, čo súvisí s podnikateľským plánom (napr. priesady, pôda, stroje, energie, hnojivá a pod...), PPA neobmedzuje druhy výdavkov.

Q
V súčastnosti som na materskej dovolenke, ale mám aktívnu živnosť. Mám dať pri podaní žiadosti potvrdenie, že som na materskej dovolenke?
A

Áno, osoby na materskej dovolenke budú bodovo zvýhodnení.

Q
Aké informácie je potrebné uviesť do podnikateľského plánu?
A

Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, zašleme Vám dotazník na vyplnenie. V zásade je vhodné podrobnejšie rozpísať jednotlivé práce na farme, napr. spôsob chovu: ako budú zvieratá ustajnené (v zime/v lete), kŕmené, ošetrované, spôsob pasenia atď. – ako a v akých termínoch to budete robiť a pod.

S pracovnými úkonmi súvisí aj personálny plán – dostatok pracovných síl. Uveďte, či budete sami pracovať na farme, alebo zamestnáte ďalšie pracovné sily, sezónnych brigádnikov a pod.

Ďalej popíšte zabezpečenie vstupov aj vlastnou činnosťou – spôsob výroby krmovín pre zvieratá, aké plodiny na ornej pôde, starostlivosť o TTP – počet kosieb na seno, obdobia pasenia a pod. K zabezpečenie chodu farmy patrí aj všetko, čo budete v priebehu roka nakupovať a spotrebovávať: materiál, energie, pohonné látky, veterinárne a iné služby, lieky. V tomto bode je potrebné zamyslieť sa nad tým, koľko vás to bude stáť; teda pripraviť si rozpočet na jeden rok.

Uveďte hospodárske budovy a investície vrátane ich obstarávacej ceny (majetok využívaný dlhšie ako jeden rok), ktoré budete pri realizácii podnikateľského plánu využívať – účel, riešenie, kapacita a pod. Môžete uviesť aj vlastný dom, pokiaľ budete spracovávať produkty doma. Nezabudnite na zariadenia a stroje, ktorými vybavíte vašu prevádzku.

V neposlednom rade popíšte vaše výrobky, ktoré plánujete vyrábať a ako ich budete odbytovať – predávať, priamo na farme alebo inými spôsobmi?

Q
Založil som si živnosť z dôvodu podania žiadosti. Nemám zatiaľ žiadne príjmy, žiadnych zamestnancov, ani žiadne splátkové kalendáre. Ake prílohy musím doložit? Je potrebné získať všetky potvrdenia, napríklad z colného úradu, poisťovní a pod.?
A

Áno, aj v tom prípade, ak ide o novú živnosť alebo nové povolenie SHR je potrebné doložiť príslušné povinné prílohy ŽoNFP.

Q
Kedy mi budú vyplatené peniaze zo schválenej podpory? Spravím si chov, splním plán a potom môžem požiadať o financie?
A

Ak bude žiadosť o nenávratný finančný príspevok schválená, 1. platba podpory by mohla prísť cca 3–6 mes. po podpise zmluvy s PPA. Splnenie plánu sa kontroluje až pri požiadaní o druhú – záverečnú platbu (viď výzva PPA). http://www.apa.sk/index.php?navID=530

Q
V našom okrese je poľn. pôda rozdrobená a každý m2 má zazmluvnený nejaký farmár, buď od existujúceho vlastníka alebo od SPF, v prevažnej miere na dobu 10 rokov, t.j. do roku 2023 až 2025. Sú nejaké možnosti, ako sa dostať k pôde?
A

Verím, že s pôdou je problém, lebo zmluvy sú na dlhšie obdobie a trvá to nejaký čas, pokým niekoho nájdete a presvedčíte, aby vypovedal starú nájomnú zmluvu a podpísal novú. Alebo, aby Vám niekto (napr. starší ľudia) pôdu predal. Iný postup nie je, toto si musí každý poriešiť sám. Jediné, čo ministerstvo pôdohospodárstva prislúbilo, že začínajúcim mladým farmárom dá nejakú možnosť prenájmu pôdy od SPF, ale iba v takej výmere, akou pri vstupe do podpory disponujú, t.j. ak máte už prenajatý 1 ha od niekoho, tak máte možnosť získať ďalší 1 ha od SPF.

Q
Musím zdokladovať, kde som použil finančné prostriedky z podopatrenia 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov? Od čoho presne závisí, akú vysokú podporu dostanem?
A

Všetci úspešní ziadatelia dostanú rovnako 50.000 €, výdavky musia byť v súlade s tým, čo si napíšu do svojho podnikateľského plánu.

Q
Dočítal som sa na Vašej stránke o podpore mladých farmárov. Chcel by som sa opýtať, čo by som mal uviesť do podnikateľského plánu.
A

Zmyslom podnikateľského plánu je preukázať prínos podnikateľského zámeru a dlhodobú ekonomickú udržateľnosť projektu, jeho ziskovosť potom, ako vyčerpáte pomoc na začatie poľnohospodárskej činnosti. S prípravou podnikateľského plánu Vám radi pomôžeme.