Profil

Spoločnosť EuroConsulting s.r.o. vznikla v r. 1999 a za obdobie svojej činnosti realizovala mnoho úspešných medzinárodných a domácich investičných i neinvestičných projektov vo viacerých kľúčových sektoroch národného hospodárstva.

Na základe získaných vedomostí a dlhoročných skúseností garantujeme profesionálny prístup, efektívne a inovatívne riešenia zohľadňujúce špecifické požiadavky klientov.

V rámci poradenských služieb pre verejný aj súkromný sektor firma poskytuje vlastných projektových manažérov, ku ktorým podľa potreby a charakteru projektu integruje praxou overených nezávislých odborníkov z rôznych odborných pracovísk a tiež z partnerských privátnych konzultačných firiem doma i v zahraničí, externe spolupracujúcich na konkrétnych projektoch.

Na tento účel si spoločnosť udržiava aktuálnu databázu domácich odborníkov s požadovanou kvalifikáciou, skúsenosťami a zručnosťami, ktorých vie podľa potreby rýchlo a spoľahlivo identifikovať a zapojiť do pracovného tímu.

EuroConsulting s.r.o. má modulárnu organizačnú štruktúru pracovníkov, ktorá je flexibilná s ohľadom na špecifické podmienky a záväzky spoločnosti. Veľkosť pracovného tímu je tak závislá na konkrétnych záväzkoch spoločnosti, individuálnych zmluvách a lokalizácii pracovníkov. Toto je medzinárodne overený spôsob ako profesionálne zvládnuť požiadavky náročných klientov v konfrontácii so sektorovou rozmanitosťou a neustále sa meniacimi externými podmienkami podnikateľského prostredia.

Praxou overené vedomosti, skúsenosti a referencie, organizačné a manažérske zručnosti v oblasti europrojektov, to sú iba niektoré z hodnôt, ktoré garantujú kvalitu služieb od EuroConsulting s.r.o..

Spoločnosť pri svojej činnosti presadzuje nasledovné princípy:

  • partnerstvo, otvorenosť a úcta k etickým normám
  • jasná stratégia založená na interaktívnej spolupráci s klientom
  • efektivita, flexibilita a inovácie
  • investovanie do profesionality a motivácie tímu
  • znalosť miestnych pomerov a sektora, v ktorom žiadateľ pôsobí, dokonalá znalosť relevantnej legislatívy a procedúr spolufinancovania
  • dištancovanie sa od aktivít s negatívnym dopadom na životné prostredie