Projektové poradenstvo

Vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre všetky skupiny oprávnených žiadateľov v rámci operačných programov, komunitárnych programov a grantových schém financovaných z fondov EÚ, resp. finančných mechanizmov iných donorov (grantové poradenstvo).

Podľa preferencií klienta zahŕňa viaceré fázy od vypracovania projektového zámeru až po ukončenie projektu a získanie nenávratného finančného príspevku (NFP).

V rámci projektového poradenstva spoločnosť poskytuje pre svojich klientov najmä:

  1. úvodné konzultácie pri výbere optimálneho spôsobu prípravy a spolu-financovania projektov z verejných zdrojov a sprostredkovanie prehľadu o aktuálnych možnostiach získania NFP na realizáciu rozvojových stratégií z fondov SR (vysvetlenie podmienok a procedúr spolu-financovania, informačný servis o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov, výber vhodných metód projektovania a iné),
  2. identifikácia konkrétnych projektových zámerov, definovanie a rozpracovanie oprávnených aktivít žiadateľov o NFP, posúdenie životaschopnosti, návratnosti investície a reálnych prínosov projektu,
  3. vypracovanie predpísaných projektových dokumentov v zmysle podrobných požiadaviek jednotlivých podporných programov (operačné programy a schémy štátnej pomoci). Štandardne sa jedná o nasledovné dokumenty:  žiadosť o NFP, záväzná osnova projektu, rozpočet a finančný plán projektu, podnikateľský zámer, žiadosť o platbu, štúdiu uskutočniteľnosti, finančnú analýzu žiadateľa a pod.

V rámci projektového poradenstva firma doposiaľ spracovala mnoho úspešných projektov pre subjekty zo súkromného i verejného sektora.