Okrem prípravy a implementácie konkrétnych projektov v rámci špecifických operačných programov spoločnosť poskytuje viaceré prierezové analytické služby, prieskumy trhu a špecifické odborné analýzy, vyžadujúce zber a následné elektronické spracovanie údajov.

Realizujeme prieskumy spokojnosti a reálnych dopadov grantovej pomoci na národnej i regionálnej úrovni, pri ktorých využívame znalosť prostredia, skúsenosti s prípravou špecifických dotazníkových prieskumov, identifikáciou relevantných ukazovateľov a príklady dobrej praxe zo zahraničia.

Spoločnosť má skúsenosti s prípravou námetov a implementáciou vzdelávacích aktivít, informačných nástrojov, seminárov a školení v oblastiach svojej špecializácie.