Príprava a implementácia medzinárodných a domácich projektov technickej (expertnej) pomoci, financovaných z programov , štátneho rozpočtu, alebo zdrojov medzinárodných finančných inštitúcií. Podľa preferencií klienta okrem predmetu technickej pomoci zahŕňa najmä zostavenie a riadenie expertného tímu, projektové riadenie a logistiku.

S rastúcim množstvom podporných programov a objemom poskytovaných finančných prostriedkov enormne rastie administratívna a procesná náročnosť na strane riadiacich orgánov a implementačných agentúr. Firma poskytuje služby na podporu a rozvoj potrebných ľudských zdrojov (analýzy procesov, analýzy potrieb, školenia a kurzy, študijné cesty, konzultácie a i.) a sprostredkováva zapojenie kvalifikovaných domácich a zahraničných expertov na riešenie konkrétnych úloh.

Táto oblasť poradenstva je silnou stránkou spoločnosti, kde disponujeme významnými profesionálnymi referenciami. Rokmi získané skúsenosti sú kľúčové najmä pri metodickej príprave realizácie, optimalizácii procesov, plánovaní a riadení projektového cyklu a expertných tímov.

Projekty technickej pomoci zahŕňajú:

Spracovanie štúdií a analýz, tvorba stratégií a programov:

Riešenie problémov a dosiahnutie stanovených cieľov je možné realizovať alternatívnymi spôsobmi. Pre prijatie správnych rozhodnutí o využívaní verejných prostriedkov je nevyhnutné poznať aktuálny východiskový stav a požadovaný cieľ intervencie. Nami spracované odborné analýzy a štúdie sú postavené na vhodne metodicky zvolených nástrojoch, reálnych a overených štatistických údajoch, komplexne sledujú dané prostredie sektora a procesy intervencie, identifikujú kľúčové problémy a poskytujú reálne odporúčania.

Posilnenie inštitucionálnych kapacít, podpora riadenia a implementácie:

V čase neúprosného šetrenia finančných zdrojov existuje tlak na zvýšenie efektívnosti fungovania verejnej správy. Pri modernizácii a prechode na vedomostné spravovanie intervenčnej agendy ponúkame aj overené poznatky našich zahraničných partnerov. Kľúčovým faktorom pre efektívnosť a účinnosť podporného programu je kvalita jeho riadenia, ktorá sa nevyhnutne musí opierať o účinný a dostatočne podrobný monitoring pomoci. Nové výzvy prinášajú aj potrebu zmien v nástrojoch a spôsoboch riadenia a implementácie programov. Ponúkame služby pri zavádzaní nových metód riadenia alebo pri zabezpečení riadenia, vykonávania a funkčného monitorovania opatrení a programov.

Hodnotenie a výročné správy o implementácii:

Špecifickou oblasťou technickej pomoci je vypracovanie výročných správ o implementácii programov a hodnotenie celých podporných programov podľa medzinárodne uznávaných metód a postupov a v súlade s príslušnými nariadeniami a usmerneniami EK. Výročné a hodnotiace správy poskytujú aktuálne a nezávislé informácie o pokroku, kvalite implementácie, dosiahnutých výstupoch, výsledkoch a dosahoch a preto obdobne ako v EK je nevyhnutné venovať im aj zo strany riadiacich orgánov vysokú prioritu a zahrnúť ich ako súčasť strategického riadenia každého programu.

Spoločnosť doposiaľ úspešne realizovala viacero hodnotení programov financovaných v rámci technickej pomoci, s pozitívnou odozvou v EK.