O nás
Profil

Profil (8)

Naša filozofia, ako fungujeme, aká je naša špecializácia a referencie v oblasti projektového financovania a technickej pomoci.

sep 03

Okrem prípravy a implementácie konkrétnych projektov v rámci špecifických operačných programov spoločnosť poskytuje viaceré prierezové analytické služby, prieskumy trhu a špecifické odborné analýzy, vyžadujúce zber a následné elektronické spracovanie údajov.

Realizujeme prieskumy spokojnosti a reálnych dopadov grantovej pomoci na národnej i regionálnej úrovni, pri ktorých využívame znalosť prostredia, skúsenosti s prípravou špecifických dotazníkových prieskumov, identifikáciou relevantných ukazovateľov a príklady dobrej praxe zo zahraničia.

Spoločnosť má skúsenosti s prípravou námetov a implementáciou vzdelávacích aktivít, informačných nástrojov, seminárov a školení v oblastiach svojej špecializácie.

07 júl 2014

Referencie

Napísal

V rámci projektového poradenstva spoločnosť poskytuje svoje služby od počiatku implementácie štrukturálnych fondov SR. Počas programovacích období 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020 sme vypracovali pre klientov zo súkromného i verejného sektora množstvo investičných a neinvestičných projektov. Pri vypracovaní a realizácii grantových projektov sa odborne zameriavame najmä na nasledovné oblasti:

Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka

 • Investície do poľnohospodárskych podnikov
 • Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti
 • Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov
 • Príprava kapacít a strategických dokumentov pre zavedenie prístupu Leader/CLLD v SR
 • Podpora mladých a malých farmárov
 • Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
 • Akvakultúra a spracovanie rybích produktov
 • Vzdelávanie a informačné aktivity

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 • Rozšírenie a modernizácia výrobných priestorov
 • Rozvoj malého a stredného podnikania – modernizácia technológie výroby
 • Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

Regionálny rozvoj

 • Budovanie a rozvoj regionálnej a občianskej infraštruktúry
 • Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
 • Regenerácia sídiel
 • Podpora cezhraničných aktivít, organizačných štruktúr a rozvoj cezhraničných sietí

 

EuroConsulting s.r.o. dlhodobo realizuje aj projekty technickej pomoci pre centrálne orgány štátnej správy v SR, Európsku komisiu a iných donorov. V spolupráci so zahraničnými partnermi sa podieľal na implementácii projektov v niektorých krajinách EU a krajinách kandidujúcich do EÚ.

Medzi významné referencie v segmente technickej pomoci patria:

TrvanieNázov projektuPartner / Odberateľ projektuZdroj financovania
2014-2015

Riadenie prípravy Analytickej časti Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, formulácia odporúčaní pre Strategickú časť programu, vrátane analýzy potrieb a ich opodstatnenosti pre financovanie.

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009–2015 Školenia pre zabezpečenie implementácie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie a metodicko odborné vedenie výkonu priebežného hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009–2014 Vypracovanie výročných správ o vykonávaní OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2010–2011 Zavedenie a zlepšenie krížového plnenia pri opatreniach osi 2 PRV SR 2007-2013 v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry Radela s.r.o.
Pôdohospodárska platobná agentúra
EÚ a SR
2010–2011 Zlepšenie systému integrovaných kontrol vykonávaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v SR Radela s.r.o.
Pôdohospodárska platobná agentúra
EÚ a SR
2009 Ex-post hodnotenie Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004-2006 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009 Ex-post hodnotenie programu SAPARD Programe v SR Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2008 Školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie riadiaceho orgánu a organizácia hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia (Leader) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2008 Ex-post hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 Euseco, s.r.o.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2007 Technická pomoc pri príprave a implementácii systému krížového plnenia (cross-compliance) v SR GBI Consulting Wien                          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2007  Ex-ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2007 Ex-ante hodnotenie Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2006 Školenia na prípravu aktérov rozvoja vidieka pre implementáciu prístupu LEADER v SR.

Konsultanti SIA, Latvia             Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Svetová banka /    MPRV SR

2006 Príprava Manuálu pre fungovanie Miestnych akčných skupín (MAS) LEADER v SR LRDP KANTOR Ltd., U.K.          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová banka /    MPRV SR
2006 Hodnotenie inštitúcií zodpovedných za oblasť rozvoja vidieka v SR a návrh „Národnej siete rozvoja vidieka“(NSRV) LRDP KANTOR Ltd., U.K.          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová banka /    MPRV SR
03 júl 2014

Projektové služby

Napísal

Projektové poradenstvo a riadenie projektov

Vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre hlavné skupiny oprávnených žiadateľov v rámci aktuálnych operačných programov, komunitárnych programov a grantových schém financovaných z fondov (grantové poradenstvo). Podľa preferencií klienta zahŕňa viaceré fázy od vypracovania projektového zámeru a projektových spisov až po ukončenie realizácie a získanie verejných finančných prostriedkov.

V procese schvaľovania projektu je podstatné bodové hodnotenie vypracovaného projektu, ktoré vďaka skúsenostiam a odbornému prístupou vieme vo väčšine prípadov maximalizovať. Príklad hodnotenia kvality projektu uvádzame v priložených súboroch, spolu s ďalšími podpornými dokumentmi.

Projekty technickej pomoci

Príprava a implementácia medzinárodných a domácich projektov technickej (expertnej) pomoci, financovaných z programov , štátneho rozpočtu, alebo medzinárodných finančných inštitúcií, vrátane výkonu hodnotení a vypracovania hodnotiacich správ. Podľa preferencií klienta zahŕňa zostavenie expertného tímu, prípravu metodiky implementácie, projektové a finančné riadenie, logistiku a i.

Ostatné služby

 • ekonomické a odborné analýzy a elektronické spracovanie dát
 • príprava sektorových a rozvojových stratégií
 • príprava dotazníkov a realizácia dotazníkových prieskumov
 • organizácia seminárov a školení

Vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre všetky skupiny oprávnených žiadateľov v rámci operačných programov, komunitárnych programov a grantových schém financovaných z fondov EÚ, resp. finančných mechanizmov iných donorov (grantové poradenstvo).

05 jún 2014

Technická pomoc

Napísal

Príprava a implementácia medzinárodných a domácich projektov technickej (expertnej) pomoci, financovaných z programov , štátneho rozpočtu, alebo zdrojov medzinárodných finančných inštitúcií. Podľa preferencií klienta okrem predmetu technickej pomoci zahŕňa najmä zostavenie a riadenie expertného tímu, projektové riadenie a logistiku.

jún 05

Spoločnosť EuroConsulting s.r.o. vznikla v r. 1999 a za obdobie svojej činnosti realizovala mnoho úspešných medzinárodných a domácich investičných i neinvestičných projektov vo viacerých kľúčových sektoroch národného hospodárstva.

jún 05

Po rokoch pôsobenia na trhu sa firma profesionálne vyprofilovala a v súčasnosti poskytuje poradenské a konzultačné služby prioritne v nižšie uvedených sektoroch a odvetviach. Ide zároveň o sektory, ktoré dlhodobo významne benefitujú z finančnej podpory z fondov EÚ, a ktoré ponúkajú významné príležitosti pre rozvojové projekty v súkromnej a verejnej sfére.

Pre úspešné pôsobenie v uvedených sektoroch spoločnosť udržiava dobré pracovné vzťahy s kľúčovými odbornými inštitúciami a uznávanými jednotlivcami v daných odvetviach.

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 • spoločná poľnohospodárska politika
 • podpora budovania a prispôsobovania inštitúcií a kontrolných mechanizmov
 • podpora riadenia a implementácie programov rozvoja vidieka
 • hodnotenie výsledkov a dosahov programov (intervencií)
 • modernizácia poľnohospodárstva a diverzifikácia podnikania na vidieku
 • príprava a implementácia miestnych rozvojových stratégií - prístup LEADER/ CLLD
 • zákonné podmienky hospodárenia, správna farmárska prax (krížové plnenie)
 • poľnohospodársky poradenský systém
 • poľnohospodárske informačné systémy a databázy
 • zber údajov, analýzy a hodnotenie stavu
 • rozvoj ľudských zdrojov, výskum a inovácie

Rybné hospodárstvo

 • vnútrozemská akvakultúra
 • spracovanie produktov akvakultúry a rybolovu
 • zber údajov, analýzy a hodnotenie stavu
 • hodnotenie výsledkov a dosahov programov (intervencií)

Regionálny rozvoj a konkurencieschopnosť

 • podpora riadenia a implementácie štrukturálnych fondov
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby a služieb
 • modernizácia miestnej infraštruktúry a infraštruktúry cestovného ruchu
 • zber údajov, analýzy a hodnotenie stavu
 • socioekonomické analýzy
 • programy cezhraničnej spolupráce

Rozvoj ľudských zdrojov

 • identifikácia, výber a získavanie expertov do pracovných tímov pre medzinárodné projekty
 • analýza potrieb vzdelávania
 • budovanie administratívnych kapacít a inštitucionálny audit
 • príprava a implementácia školiacich programov a tvorba učebných osnov