O nás
júl 01

Skúsenosti získané dlhodobou praxou pri výkone nezávislých hodnotení podpôr II. piliera SPP (PRV), ako aj podporných analýz intervenčnej logiky a stratégie navrhovaných opatrení a celého PRV, nás uisťujú o tom, že rezervy v efektívnom nastavení podpôr PRV a procesov ich implementácie sú značné. Hoci sa o nich otvorene nehovorí, už i súčasné vedenie rezortu priznáva, že sektor musí čeliť množstvu rokmi nahromadených a neriešených problémov... podotýkame, že nejde len o pozemkové úpravy.

Za vyslovené či napísané zistenia a odporúčania sme boli v minulosti často dotknutými riadiacimi pracovníkmi MPRV kritizovaní, alebo nútení odovzdané výstupy práce pozmeniť a kritiku zmierniť, či úplne odstrániť. Hodnotiace správy boli dlhodobo odsúvané do úzadia, len ako administratívny úkon požadovaný z EK.

Pri návštevách úradníkov z EK im riadiaci orgán pomerne starostlivo predstavoval agendu vlastných pseudo-úspechov a rôzne zástupné témy, len aby príliš nevŕtali do citlivých tém.    A tak systém „šlapal ako mal“, teda výrazne v prospech lobistických skupín a s nimi spriaznených poľnohospodárskych, potravinárskych či lesníckych subjektov. A to všetko pod  taktovkou nimi dosadených top úradníkov na ministerstve a PPA. V zahladzovaní občasných kritických zistení boli a sú „naši“ úradníci špičkoví a za poslednú dekádu niet zistenia či problému, ktorý by nedokázali pred zástupcami EK zamlžiť, resp. presvedčiť ich, že je nepodstatný. Dlho-predlho takto zjednodušene fungujú naše agro-eurofondy až situácia dospela do bodu kde sme dnes, keď už nejaké obdobie z médií, z kontrolných inštitúcií, z EuroParlamentu  periodicky počúvame správy o nedôslednosti, konflikte záujmov, klientelizme a korupcii v slovenskom pôdohospodárstve.

S väčšinou poctivých poľnohospodárov dúfame, že situácia nezostane ako je nadlho a vďaka udalostiam roku 2018 a zvýšenému záujmu farmárov i verejnosti o dianie v rezorte, sa slovenské pôdohospodárstvo po dlhých rokoch aspoň z časti vymaní z područia lobistických skupín a sponzorov politických strán, ktoré ho dostali do úpadku.

Tento zvýšený záujem sa prejavuje napr. aj zvýšenou snahou NKÚ SR o nezávislú kontrolu efektívnosti procesov pri využívaní verejných zdrojov na PPA, o čom sme informovali už v predošlom blogu. Na pripomenutie, tu je zopár stručných záverov z kontrol NKÚ na PPA:

- NKÚ zaznamenal viaceré medzery v oblasti účinného strategického plánovania, PRV nebol v kontrolovaných oblastiach tvorený vo väzbe na stratégiu CR 2007 – 2013 (týka sa opatrení na podporu cest. ruchu)

- podmienky výziev pre ŽoNFP nezohľadňovali regionálnu vhodnosť umiestnenia projektov

- pri otázke účinnosti financovania projektov NKÚ konštatuje, že nie všetky vynaložené investície boli účinné. Je potrebné detailne analyzovať finančné zdravie prijímateľov v procese výberu a hodnotenia žiadateľov o NFP.

Zistenia NKÚ SR v mnohom potvrdzujú závery a odporúčania z nami realizovaných hodnotení a prieskumov dosahovania výsledkov a efektivity vyplácaných podpôr PRV (do r. 2015), snáď jediným ich nedostatkom je, že táto odôvodnená kritika prichádza s niekoľko-ročným meškaním.

Zároveň veríme, že nebude márna a zainteresovaní partneri majú teraz možnosť sa dozvedieť aspoň o niektorých problémových zisteniach už aj zo správ špecializovaného verejného kontrolného orgánu (NKÚ), ak by mali nižšiu dôveru v zistenia z hodnotiacich správ vypracovávaných súkromnými poradcami.

S niekoľkoročným meškaním, ale predsa už aj štátny kontrolný úrad, svojimi objektívnymi správami a zisteniami, začína tlačiť na zmenu pomerov pri administrácii európskych fondov v pôdohospodárstve. V tomto čase je to významné o to viac, pretože MPRV SR začalo prípravu nového Strategického plánu SPP na roky 2021-2027. Toto je čas, kedy je dôležité aby sa všetky relevantné záujmové skupiny aktívne zapojili do odborných diskusií v procese plánovania a poskytli účinnú spätnú väzbu k prvotným návrhom riadiaceho orgánu, z pohľadu svojich priorít a skúseností z rôznych odvetví hodnotového reťazca v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Z dôvodu zmenenej domácej spoločenskej atmosféry prichádza nádej, že riadiaci orgán bude na rozdiel od predošlých programovacích období vo väčšej miere načúvať a otvorene komunikovať s relevantnými záujmovými skupinami a preváži odbornosť a spoločenská zodpovednosť pred skrytým lobizmom a klientelizmom.

Ide o dôležitú etapu programového cyklu (príprava nového SP SPP), ktorá je rozhodujúca pre stanovenie potrieb sektora, vrátane jeho regionálnych špecifík, nastavenie rozsahu podporovaných aktivít a objektívny návrh alokácií verejných zdrojov, ktoré SR navrhne do EK na schválenie. Výzvou bude nájsť širšiu zhodu v určení poradia dôležitosti a významnosti rozvojových potrieb pre malé i väčšie subjekty na vidieku v cielenom období.

Podstatným bude, aby zodpovední zástupcovia neopakovali chyby z minulosti (či už z nevedomosti, alebo zámerne) a neobetovali vyšší celospoločenský prínos EU-fondov za individuálne výhody. To platí v prvom rade pre úradníkov zodpovedných za proces prípravy, ale aj pre členov pracovnej skupiny pre SP SPP.

Poľnohospodárom a lesníkom, ktorí sa budú akýmkoľvek spôsobom podieľať na príprave budúcich podporných nástrojov SPP EÚ a vyjadrovať svoj názor kladieme na srdce, aby sa okrem vlastných odborných skúseností oboznámili s relevantnými zisteniami a dátami podloženými odporúčaniami z doposiaľ realizovaných nezávislých hodnotení PRV, kontrolnými zisteniami EK, NKÚ a pod. (PRV 2007-2013 má za sebou kompletný cyklus hodnotení, za PRV 2014-2020 bolo v r. 2019 realizované prvé dôležité hodnotenie, ktoré RO na svojom webe zatiaľ nezverejnil).

Správy z hodnotení PRV:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=318

Správy zo zisteniami NKÚ pri kontrole PPA a MPRV sú dostupné tu:

https://www.nku.gov.sk/informovanie-sa-o-kontrolovatelnom-subjekte?reqSubjectId=3339

https://www.nku.gov.sk/informovanie-sa-o-kontrolovatelnom-subjekte?reqSubjectId=424

jan 21

Končí rok 2018 a na Slovensku sa MAS s vypätím síl boria stále len s prípravnými prácami na spustenie prvých výziev na predkladanie projektov. Nedostatočná vzájomná komunikácia a koordinácia RO PRV a RO IROP spôsobila znančný nárast administratívnej záťaže a mnohé duplicity, ktoré zamestnávajú MAS natoľko, že im nezostáva na ich hlavnú činnosť - identifikáciu a  adresovanie lokálnych potrieb, budovanie partnerstiev, spolupráce a sociálneho kapitálu na vidieku atď.

Riadiaca a podporná dokumentácia od RO PRV a RO IROP (príručky, usmernenia, zaužívaná terminológia a i.) zakladá vo väčšine prípadov paralelnú administratívnu a procesnú záťaž pre MAS, ktoré sú nútené naštudovať a realizovať väčšinu úkonov a procesov dvojmo (iné pre PRV a iné pre IROP) !!!  

Bez ohľadu na "osoby a obsadenie" treba kriticky povedať, že existujúca dvojkoľajnosť je zjavným nepochopením úlohy gestora CLLD a navyše spochybnením pôvodných zámerov LEADER/ CLLD. EK napriek viac-fondovému prístupu od začiatku programového obdobia 2014-2020 presadzuje odstránenie akýchkoľvek duplicít a jednotné implementačné pravidlá, ktoré poskytnú MAS nástroj na flexibilné reagovanie na potreby v cieľových území (napr. aj poskytnutie podpôr beneficientom rýchlejšie  a flexibilnejšie ako cez obvyklý systém EŠIF).

Vplyvom toho súčasný systém administrácie popiera akúkoľvek pridanú hodnotu nástroja LEADER/CLLD a v mnohom je ešte komplikovanejší ako pri obvyklých podporách z EŠIF. Vďaka zdedeným deformáciám a sklonom k formalizmu pri správe vecí verejných sme sa na Slovensku opäť raz tvrdohlavo vydali vlastnou cestou (zhora na dol), ktorá v protiklade s očakávaniami zneisťuje autoritu MAS a miestnych aktérov a znižuje atraktivitu a záujem o ponúkané podpory. Väčšina MAS tak v lepšom prípade napokon skončí len ako vysunutá administrátívna jednotka na prerozdelenie podpôr bez očakávanej a dôležitej pridanej hodnoty pre miestne komunity.

jan 21

Na Slovensku sa reálna implementácia stratégií LEADER/CLLD ešte ani nezačala a EK už prezentuje návrhy na nový LEADER po r. 2020. Opäť sme raz blízko chvosta EÚ v implemntácii dôležitého nástroja, ktorý žial po viacerých upozorneniach a podnetoch zdola, či podporných usmernení EK si u nás kráča nevedno kam... a zahlcuje stále iba krehké miestne kapacity MAS duálne domestikovanými pravidlami fondov EAFRD a EFRD, plynúcimi z nedostatočne kooperujúcich RO.

Slovenské MAS tak nateraz nemali možnosť si overiť "dobre mienené" mnohostranové implementačné príručky nadväzujúce na nezvládnutý výber stratégií a tak ešte dlhší čas nebude možnosť preukázať sa v EK reálnymi výsledkami implemnetácie a súčasného nastavenia LEADER / CLLD. V krajine pod Tatrami pôjde vďaka nekoncepčnej práci a nepochopeniu metódy LEADER/CLLD menej o jej pridanú hodnotu a viac o decentalizované kontrahovanie a čerpanie. Zostáva len dúfať, že skúsenejšie a zodpovednejšie krajiny urobia nový návrh aj za nás  a urobia ho dobre.

 

Návrhy na posilnenie úlohy LEADER v rámci novej SPP EÚ po r. 2020

1) Ponechanie silných stránok LEADER:
✓ Mobilizácia miestneho potenciálu územia v rôznych sektoroch
✓ Zohľadnenie miestnych potrieb, aktív a relevantných socioekonomických čŕt
✓ Budovanie kapacít komunity a sociálneho kapitálu
✓ Stimulácia inovácií a uskutočňovania zmien za účelom

✓ Podpory štrukturálnych zmien a
✓ Podpory zamestnanosti, rastu, sociálnej inklúzie a miestneho rozvoja

2) LEADER bude súčasťou Národného strategického plánu pre SPP (povinný strategický dokument pre každý ČŠ EÚ):
✓ Špecifický cieľ (h) “miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach”
✓ Posilnenie strategickej úlohy LEADER v kontexte socioekonomických prínosov a ukázať špecifické výsledky s ohľadom na 9 cieľov budúcej SPP EÚ na úrovni každej MAS a členského štátu EÚ

3) Implementácia LEADER:
✓ Ponechanie otvoreného a flexibilného systému, avšak so zaistením vysokej miery zodpovednosti a transparentnosti

4) LEADER in v budúcej SPP EÚ:

✓ LEADER zostáva dôležitým stavebným kameňom budúcej SPP na podporu inovácií a socioekonomického rozvoja vo vidieckych oblastiach

✓ Kľúčové znaky a vhodné podporné podmienky pre LEADER sú ponechané

✓ Nový model realizácie SPP ponúkne členským štátom EÚ možnosť lepšie si prispôsobiť implementáciu LEADER národným podmienkam: zjednodušenie je dôležité !

✓ Zachovanie úspešného príbehu LEADER posilnením pridanej hodnoty tohto prístupu, ukázať hmatateľné výsledky a príspevky k strategickým prioritám EÚ

 

jan 20

Hlavné zlepšenia pravidiel poľnohospodárskej politiky EÚ nadobudnú platnosť 1. januára 2018 po tom, čo Rada ministrov poľnohospodárstva a Európsky parlament prijali časť súhrnného nariadenia týkajúcu sa poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Súhrnným nariadením sa mení nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktorým sa riadi plnenie rozpočtu EÚ, ako aj 15 sektorových legislatívnych aktov, a to aj v oblasti poľnohospodárstva. Súhrnné nariadenie zjednodušuje a posilňuje existujúce pravidlá EÚ v mnohých oblastiach týkajúcich sa poľnohospodárstva od riadenia rizík po podporu mladým poľnohospodárom, a je najnovším zo série zjednodušujúcich a modernizačných opatrení Komisie.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Vítam krok Európskeho parlamentu a Rady, ktorý pripravil pôdu na vykonanie niekoľkých významných zjednodušujúcich opatrení, ktorými sa uľahčí život poľnohospodárov a iných príjemcov SPP. Patria sem dôležité oblasti ako zjednodušovanie pravidiel, ktorými sa riadia finančné nástroje, zlepšenie nástrojov na riadenie rizík a väčšia pružnosť predpisov týkajúcich sa aktívneho poľnohospodára. Komisia pred mesiacom prijala oznámenie o SPP, čo je ďalším dôkazom nášho záväzku pokračovať vo väčšom a nevyhnutnejšom zjednodušení pre našich poľnohospodárov a pre všetky zainteresované strany.“

Medzi kľúčové zlepšenia súhrnného nariadenia patrí:

  • Posilnenie postavenia poľnohospodárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca. Nové pravidlá budú zahŕňať doložky o zdieľaní hodnôt, o ktorých sa bude rokovať v každom výrobnom odvetví, a poľnohospodári budú mať po prvýkrát právo požiadať o písomnú zmluvu (s výnimkou obchodovania s MSP);
  • Jednoduchšie nástroje na riadenie rizík s cieľom pomôcť poľnohospodárom vrátane odvetvového nástroja stabilizácie príjmu a zlepšených systémov poistenia, ktoré umožnia náhradu až do výšky 70 % v prípade poľnohospodárov, ktorých výroba alebo výnosy sa znížili aspoň o 20 %;
  • Jasnejšie pravidlá upravujúce intervencie na trhoch, čo umožní Komisii konať rýchlo a riešiť zlyhania trhu bez použitia opatrení v oblasti verejnej intervencie alebo súkromného skladovania;
  • Väčšia pružnosť pre členské štáty na podporu osobitných odvetví hospodárskeho, sociálneho alebo environmentálneho významu prostredníctvom dobrovoľnej viazanej podpory, a to aj vtedy, keď tieto odvetvia nie sú v kríze;
  • Jasnejšie pravidlá týkajúce sa podpory pre poľnohospodárov, najmä prostredníctvom väčšej pružnosti pojmu „aktívny poľnohospodár“ a výraznejších stimulov pre mladých poľnohospodárov, pričom sa dodatočné platby zvýšia z 25 % na 50 % a všetkým mladým poľnohospodárom sa zaručí právo na úplný príspevok na obdobie piatich rokov bez ohľadu na to, kedy o tieto príspevky požiadajú počas prvých piatich rokov od začatia podnikania;
  • Zlepšené environmentálne opatrenia vrátane jednoduchších pravidiel v oblasti diverzifikácie plodín a pridanie troch nových oblastí ekologického záujmu zameraných na plodiny, ktoré viažu dusík, čím poľnohospodári a vnútroštátne orgány získajú viac možností, ktoré najviac vyhovujú ich špecifickým podmienkam.

Zmeny navrhnuté v súhrnnom nariadení kladú jasný dôraz na flexibilnejšie a menej byrokratické pravidlá a ich cieľom je zlepšiť výsledky v kľúčových oblastiach, akými sú environmentálne opatrenia a podpora poľnohospodárov. Tieto zmeny sú plne v súlade s novým prístupom k SPP po roku 2020, ako sa uvádza v nedávnom oznámení o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva.

Po intenzívnych rokovaniach v štyroch trialógoch počas leta a jesene 2017 Komisia, Európsky parlament a Rada dosiahli 12. októbra 2017 dohodu o ustanoveniach týkajúcich sa poľnohospodárstva. Keďže rokovania o ďalších častiach návrhu súhrnného nariadenia ešte prebiehajú a viaceré členské štáty by chceli implementovať odsúhlasené návrhy čo najskôr, Európsky parlament a Rada sa dohodli na tom, že ustanovenia týkajúce sa poľnohospodárstva budú oddelené od súhrnného nariadenia a budú prijaté ako samostatné nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť najneskôr 1. januára 2018.

Strana 1 z 6