O nás

Ako sme na tom s implementáciou LEADER/ CLLD ?

Sme v strede programového obdobia 2014-2020 a odpoveď je veľmi jednoduchá ale i smutná zároveň - metóda LEADER/ CLLD na Slovensku je vplyvom nezvládnutej administratívy už takmer tri roky stále v príprave, s opakovane posúvaným termínom spustenia implementácie Stratégií miestneho rozvoja. Tie vznikali v náročných podmienkach absentujúcej odbornosti, nedostatočnej metodickej podpory a komunikácie RO PRV a museli byť miestnymi partnerstvami (žiadateľmi) opakovane prepracovávané. Zainteresovaní vedia, že maslo na hlave má predošlé vedenie RO PRV, ktoré usilovalo o značne netransparentnú metódu selekcie miestnych akčných skupín (MAS), inak povedané o získanie výhod „vlastnou hlavou“, čo je na Slovensku žiaľ úradníkmi veľmi obľúbená činnosť.

Takýmto počínaním bola metóda LEADER/ CLLD a ďalšie princípy objektívneho výberu sabotované na samom začiatku tak závažne, že sa z toho doposiaľ nevieme spamätať. Procesy sa prerušovali, opakovali, vznikali duplicity až sa stali neúmerne administratívne náročnými. Výsledkom je okrem omeškania stav, keď elán a aktivizácia mnohých miestnych partnerstiev vyprchala a nahradilo ju rozčarovanie, s podtextom „tak toto má byť prístup zdola-nahor“? Unáhlené, polovičné a najmä riešenia "vlastnou hlavou" nás teraz dobehli a ohrozujú nielen vynaložené úsilie miestnych partnerov, ale aj stanovené národné ciele LEADER/CLLD.

Problémy, hoci iného rázu majú aj niektoré ďalšie krajiny a výstižným je výrok jedného účastníka na stretnutí venovanom zjednodušeniu CLLD na úrovni EÚ:

V minulosti bol LEADER revolúciou a MAS jej deťmi, ale dnes tieto MAS hovoria, že revolúcia požiera vlastné deti. Ľudia z MAS sú frustrovaní pretože ich pohlcuje byrokracia. Ako môžeme pomôcť zachovať revolúciu aj jej deti“?

Odpoveď je viacúrovňová, ale základným princípom musí zostať vnútorná logika prístupu LEADER/CLLD a odbornosť zodpovedných manažérov, aby pre často interné inštitucionálne faktory/ obmedzenia neodôvodnene nezvyšovali administratívnu náročnosť implementácie, ale hľadali proporcionalitu pravidiel a usmernení, tak aby tieto nezabíjali metódu LEADER/CLLD a jej obsah.

Nie je rozumné hazardovať s motiváciou miestnych partnerstiev, ktoré ak si majú osvojiť výsledky implementácie a následne ich navonok komunikovať vo svojom prostredí potrebujú pomocnú ruku a porozumenie riadiacich úradníkov a nie nekonečný „bič" nepremyslených alebo nedôsledne pripravených metodických a administratívnych usmernení. Tie potom vytvárajú pochybnosti či je prínos metódy LEADER/CLLD vôbec hodný tej systémovej neistoty a permanentne vypätého úsilia MAS s obmedzenými zdrojmi a ľudskými kapacitami reagovať na časté zmeny a kreácie procesov zo strany riadiacej autority.

Nepíše sa to ľahko, lebo aj dobre mienená kritika býva väčšinou neprijatá...,ale garnitúra vedenia RO okolo pána Jahnátka narobila toľko kiksov a neodborných rozhodnutí, že nielen regionálny rozvoj (iROP), ale aj rozvoj vidieka na Slovensku (PRV) si musia na nové financovanie počkať a to oveľa dlhšie ako sa predpokladalo a ako je normálne.

Po zrušení dvoch "predvolebných" výziev iROP došlo aj na zrušenie pre vidiecke obce dôležitej výzvy na predkladanie Stratégií miestneho rozvoja, ktoré okrem priamej podpory miestnych projektov majú veľký potenciál aktivizovania obyvateľov a budovania prepotrebného sociálneho kapitálu na vidieku. To že výzva na predkladanie projektových zámerov (z 24.9.2015) bola neprehľadná a jej vyhodnotenie manipulované bolo signalizované od začiatku, už menej jasné je prečo nové vedenie vyhodnotenie projektových zámerov neanulovalo a neurobilo ho nanovo a skutočne nezávisle? Dôvodov by sa našlo omnoho viac ako sa konštatuje v oznámení a ušetril by sa cenný čas: http://www.apa.sk/prv-2014-2020-oznamenia-k-prv/oznamenie-o-zruseni-vyzvy-c-18-prv-2016/7905

Aktivistom miestneho rozvoja, napriek znechuteniu z procesov okolo výberu stratégií MAS Leader, nezostáva nič iné ako opakovane odmakať niekoho chyby, prekopať už hotové stratégie a znovu absolvovať administratívnu tortúru v rámci novej výzvy. Opäť tak raz vyšlo najavo ako je dôležité naozaj rozumne obsadzovať posty riadiacich pracovníkov na RO a nespoliehať sa pri tom iba na lobistov, ktorí ich navrhli a chcú riadiť, ako sa prihodilo poslednému pánovi ministrovi. Vydržalo im to celkom dlho, ale každý mejdan raz končí. Žiaľ tento stál slovenský vidiek roky strateného tvorivého rozvoja, nehovoriac o objeme vyplytvaných zdrojov, nervoch a práci nazmar.

 

Technická pomoc

05 jún 2014
Zverejnené v Profil

Príprava a implementácia medzinárodných a domácich projektov technickej (expertnej) pomoci, financovaných z programov , štátneho rozpočtu, alebo zdrojov medzinárodných finančných inštitúcií. Podľa preferencií klienta okrem predmetu technickej pomoci zahŕňa najmä zostavenie a riadenie expertného tímu, projektové riadenie a logistiku.