O nás

Stručná informácia pre aktérov v záujmových územiach

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), resp. metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj územia. Jeho základná myšlienka je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania vnútorných zdrojov územia, pričom jedným so základných znakov je prístup zdola nahor. Prístup zdola nahor je jednou z efektívnych možností zapojenia miestnych obyvateľov do rozhodovacieho procesu na lokálnej úrovni. Zjednodušene — predstavitelia dotknutého mikroregiónu si určia vlastné rozvojové priority (stratégiu) a po schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber projektov.

Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja (ISMR), resp. stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadne spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom ISMR je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným riadiacim orgánom (MPRV SR) nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).

Po nedávnom schválení nových EU-programov pre SR (Program rozvoja vidieka 2014–2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014–2020) sa otvára možnosť pre obce a mestá aj v rámci BSK, získať finančné zdroje z uvedených programov prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja. (V rámci obdobia 2007–2013 bolo v SR takto podporených 29 MAS, z toho iba 1 čiastočne zasahuje na územie BSK http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=34 ).

Nevyhnutnou podmienkou je existencia verejno-súkromného partnerstva, ktoré musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • Občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je založené a pracuje na princípoch LEADER.
 • Členovia občianskeho združenia sú predstavitelia z 3 sektorov: občiansky, súkromný, verejný – miestna samospráva, pričom žiaden z nich nemá viac ako 49 % hlasovacích práv.
 • Počet obyvateľov MAS nesmie byť nižší ako 10 000 a vyšší ako 150 000 (limit: obce do 20 000 obyv., resp. mestské časti do 5000 obyv.).
 • Hustota obyvateľstva územia MAS nesmie presiahnuť 150 obyv./km2.
 • Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7, pričom územie, na ktoré sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé vidiecke územie, ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na princípe spoločného záujmu.

Financovanie

V rámci nástroja CLLD sa bude uplatňovať diferencované financovanie MAS. Pre každú MAS bude riadiacim orgánom stanovená jednotná minimálna výška finančných prostriedkov na 1 stratégiu (presná suma zatiaľ nie je známa, je v štádiu riešenia na MPRV SR, v minulom období to bolo 2 mil. EUR na 1 stratégiu). Táto suma bude môcť byť navýšená na základe stanovených kritérií (napr. veľkosť MAS, zameranie stratégie a pod.). Pri operáciách implementovaných v rámci stratégii CLLD výška podpory závisí od výšky oprávnených nákladov.

Financovanie zahŕňa aj „Prípravnú podporu“ (podopatrenie 19.1.), ktorej cieľom je pripraviť vidiecke verejno-súkromné partnerstvá, na implementáciu nástroja CLLD. V rámci nej budú oprávnenými náklady súvisiace s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí, s cieľom vypracovať a uskutočňovať stratégiu CLLD. Oprávnené na podporu budú všetky partnerstvá založené na princípoch LEADER, t.j. tie ktoré neimplementovali prístup LEADER v predchádzajúcom období v rámci osi 4 LEADER v PRV 2007-13 (max. 15 000 EUR), ako aj tie, ktoré v období 2007-13 už získali štatút MAS, pričom tieto budú mať výšku podpory zníženú (max. 5000 EUR), z dôvodu, že už majú skúsenosti s prístupom LEADER, majú vybudované kapacity, sformované územie a pod.

Úlohy miestnej akčnej skupiny (MAS)

 1. budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu;
 2. vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním;
 3. zabezpečenie súladu so stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie;
 4. príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;
 5. prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu;
 6. výber operácií a stanovenie výšky podpory a prípadne predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;
 7. monitorovanie vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a podporovaných operácií a vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou musí obsahovať minimálne nasledovné prvky (CLLD/MRVK, čl.33 nar. EP 1303/2013):

 1. vymedzenia oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia vzťahuje (min. 7 obcí, max. 150 tis. obyvateľov);
 2. analýzu potrieb a možností rozvoja oblasti vrátane analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb;
 3. opis stratégie a jej cieľov, opis integrovaných a inovatívnych znakov stratégie a hierarchického usporiadania cieľov vrátane merateľných zámerov pre výstupy alebo výsledky. V súvislosti s výsledkami sa zámery môžu vyjadriť kvantitatívne alebo kvalitatívne. Táto stratégia sa musí zhodovať s príslušnými programami všetkých zapojených príslušných EŠIF;
 4. opis postupu zapojenia komunity do rozvoja stratégie;
 5. akčný plán, ktorý ukazuje, ako sa ciele transformujú do akcií;
 6. opis riadiacich a monitorovacích opatrení stratégie, ktorými sa preukáže schopnosť miestnej akčnej skupiny uskutočňovať stratégiu, a opis konkrétnych opatrení na hodnotenie;
 7. finančný plán pre stratégiu vrátane plánovaných finančných prostriedkov pridelených z každého z príslušných EŠIF.

Miestny rozvoj vedený komunitou

22 september 2014
Zverejnené v CLLD a LEADER

SR sa v Partnerskej dohode zaviazala v programovom období 2014 – 2020 podporovať ekonomický, sociálny a environmentálny rast na miestnej  úrovni  prostredníctvom  komunitne  vedeného  miestneho  rozvoja  („CLLD“).  Pre zabezpečenie  tohto  rastu  je  dôležitá  adaptácia  prostredia  komunity  na  dôsledky  klimatických  zmien v danom prostredí a v neposlednej miere aj znižovanie sociálneho vylúčenia,  či už jednotlivých členov, alebo celých častí komunity.

Hlavné ciele a priority pre CLLD
1.  Podpora malého podnikania a udržanie/zvyšovanie zamestnanosti na miestnej úrovni
2.  Adaptácia na zmenu klímy a využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov, vrátane ich ochrany
3.  Zvýšenie efektivity miestnych verejných služieb pre občanov
4.  Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe

Napriek získaným skúsenostiam s iniciatívou LEADER v rámci PRV 2007-2013 je potrebné podporiť vznik ďalších miestnych akčných skupín a posilniť ich kapacity na to, aby dokázali fungovať v nových oblastiach financovaných z viacerých zdrojov. Preto je vhodné využiť v maximálnej miere dostupné zdroje na posilnenie zručností a kompetencií s cieľom pomôcť týmto skupinám účinne koordinovať konsolidáciu finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii na implementáciu miestnych rozvojových stratégií územia.

V prípade viacfondových miestnych rozvojových stratégií bude výber miestnych  akčných  skupín  zabezpečený dohodou  príslušných  riadiacich orgánov, čo v praxi znamená, že na začiatku implementácie EŠIF 2014-2020 budú v SR pravdepodobne prevažovať stratégie miestneho rozvoja financované z jedného zdroja. V zmysle príslušného nariadenia sa 1. kolo výberu stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou dokončí do dvoch rokov od dátumu schválenia partnerskej dohody. Členské štáty si po tomto dátume môžu vybrať ďalšie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ale najneskôr do 31. decembra 2017.

remeselnik