O nás

Miestny rozvoj vedený komunitou

22 september 2014
Zverejnené v CLLD a LEADER

SR sa v Partnerskej dohode zaviazala v programovom období 2014 – 2020 podporovať ekonomický, sociálny a environmentálny rast na miestnej  úrovni  prostredníctvom  komunitne  vedeného  miestneho  rozvoja  („CLLD“).  Pre zabezpečenie  tohto  rastu  je  dôležitá  adaptácia  prostredia  komunity  na  dôsledky  klimatických  zmien v danom prostredí a v neposlednej miere aj znižovanie sociálneho vylúčenia,  či už jednotlivých členov, alebo celých častí komunity.

Hlavné ciele a priority pre CLLD
1.  Podpora malého podnikania a udržanie/zvyšovanie zamestnanosti na miestnej úrovni
2.  Adaptácia na zmenu klímy a využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov, vrátane ich ochrany
3.  Zvýšenie efektivity miestnych verejných služieb pre občanov
4.  Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe

Napriek získaným skúsenostiam s iniciatívou LEADER v rámci PRV 2007-2013 je potrebné podporiť vznik ďalších miestnych akčných skupín a posilniť ich kapacity na to, aby dokázali fungovať v nových oblastiach financovaných z viacerých zdrojov. Preto je vhodné využiť v maximálnej miere dostupné zdroje na posilnenie zručností a kompetencií s cieľom pomôcť týmto skupinám účinne koordinovať konsolidáciu finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii na implementáciu miestnych rozvojových stratégií územia.

V prípade viacfondových miestnych rozvojových stratégií bude výber miestnych  akčných  skupín  zabezpečený dohodou  príslušných  riadiacich orgánov, čo v praxi znamená, že na začiatku implementácie EŠIF 2014-2020 budú v SR pravdepodobne prevažovať stratégie miestneho rozvoja financované z jedného zdroja. V zmysle príslušného nariadenia sa 1. kolo výberu stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou dokončí do dvoch rokov od dátumu schválenia partnerskej dohody. Členské štáty si po tomto dátume môžu vybrať ďalšie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ale najneskôr do 31. decembra 2017.

remeselnik

Partnerská dohoda (PD) je dokument pripravený členským štátom spolu s partnermi v súlade s prístupom viacúrov­ňového riadenia, v ktorom sa stanovuje stratégia, priority a podmienky členského štátu na využívanie EŠIF efektívnym a účinným spôsobom s cieľom sledovať stratégiu Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inklu­zívneho rastu. PD schvaľuje EK po internom hodnotení a dialógu s dotknutým členským štátom.

S cieľom prispieť k stratégii Únie na zabezpečenie inteligent­ného, udržateľného a inkluzívneho rastu, ako aj k úlohe jedno­tlivých fondov podľa ich cieľov vychádzajúcich zo zmluvy, vrátane hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, PD je zameraná na 11 spoločných tematických cieľov, ktoré sú integrovaným a komplementárnym spôsobom podporované z jednotlivých EŠIF:

Tematické cieleEFRRESFKFEPFRVENRF
1: Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií      
2: Zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality      
3: Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva   akvakultúry (v prípade ENRF)    
4: Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch      
5: Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika  
6: Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
7: Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach      
8: Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily      
9: Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii    
10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania    
11: Posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a efektivity verejnej správy