O nás

Hlavné zlepšenia pravidiel poľnohospodárskej politiky EÚ nadobudnú platnosť 1. januára 2018 po tom, čo Rada ministrov poľnohospodárstva a Európsky parlament prijali časť súhrnného nariadenia týkajúcu sa poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Súhrnným nariadením sa mení nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktorým sa riadi plnenie rozpočtu EÚ, ako aj 15 sektorových legislatívnych aktov, a to aj v oblasti poľnohospodárstva. Súhrnné nariadenie zjednodušuje a posilňuje existujúce pravidlá EÚ v mnohých oblastiach týkajúcich sa poľnohospodárstva od riadenia rizík po podporu mladým poľnohospodárom, a je najnovším zo série zjednodušujúcich a modernizačných opatrení Komisie.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Vítam krok Európskeho parlamentu a Rady, ktorý pripravil pôdu na vykonanie niekoľkých významných zjednodušujúcich opatrení, ktorými sa uľahčí život poľnohospodárov a iných príjemcov SPP. Patria sem dôležité oblasti ako zjednodušovanie pravidiel, ktorými sa riadia finančné nástroje, zlepšenie nástrojov na riadenie rizík a väčšia pružnosť predpisov týkajúcich sa aktívneho poľnohospodára. Komisia pred mesiacom prijala oznámenie o SPP, čo je ďalším dôkazom nášho záväzku pokračovať vo väčšom a nevyhnutnejšom zjednodušení pre našich poľnohospodárov a pre všetky zainteresované strany.“

Medzi kľúčové zlepšenia súhrnného nariadenia patrí:

 • Posilnenie postavenia poľnohospodárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca. Nové pravidlá budú zahŕňať doložky o zdieľaní hodnôt, o ktorých sa bude rokovať v každom výrobnom odvetví, a poľnohospodári budú mať po prvýkrát právo požiadať o písomnú zmluvu (s výnimkou obchodovania s MSP);
 • Jednoduchšie nástroje na riadenie rizík s cieľom pomôcť poľnohospodárom vrátane odvetvového nástroja stabilizácie príjmu a zlepšených systémov poistenia, ktoré umožnia náhradu až do výšky 70 % v prípade poľnohospodárov, ktorých výroba alebo výnosy sa znížili aspoň o 20 %;
 • Jasnejšie pravidlá upravujúce intervencie na trhoch, čo umožní Komisii konať rýchlo a riešiť zlyhania trhu bez použitia opatrení v oblasti verejnej intervencie alebo súkromného skladovania;
 • Väčšia pružnosť pre členské štáty na podporu osobitných odvetví hospodárskeho, sociálneho alebo environmentálneho významu prostredníctvom dobrovoľnej viazanej podpory, a to aj vtedy, keď tieto odvetvia nie sú v kríze;
 • Jasnejšie pravidlá týkajúce sa podpory pre poľnohospodárov, najmä prostredníctvom väčšej pružnosti pojmu „aktívny poľnohospodár“ a výraznejších stimulov pre mladých poľnohospodárov, pričom sa dodatočné platby zvýšia z 25 % na 50 % a všetkým mladým poľnohospodárom sa zaručí právo na úplný príspevok na obdobie piatich rokov bez ohľadu na to, kedy o tieto príspevky požiadajú počas prvých piatich rokov od začatia podnikania;
 • Zlepšené environmentálne opatrenia vrátane jednoduchších pravidiel v oblasti diverzifikácie plodín a pridanie troch nových oblastí ekologického záujmu zameraných na plodiny, ktoré viažu dusík, čím poľnohospodári a vnútroštátne orgány získajú viac možností, ktoré najviac vyhovujú ich špecifickým podmienkam.

Zmeny navrhnuté v súhrnnom nariadení kladú jasný dôraz na flexibilnejšie a menej byrokratické pravidlá a ich cieľom je zlepšiť výsledky v kľúčových oblastiach, akými sú environmentálne opatrenia a podpora poľnohospodárov. Tieto zmeny sú plne v súlade s novým prístupom k SPP po roku 2020, ako sa uvádza v nedávnom oznámení o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva.

Po intenzívnych rokovaniach v štyroch trialógoch počas leta a jesene 2017 Komisia, Európsky parlament a Rada dosiahli 12. októbra 2017 dohodu o ustanoveniach týkajúcich sa poľnohospodárstva. Keďže rokovania o ďalších častiach návrhu súhrnného nariadenia ešte prebiehajú a viaceré členské štáty by chceli implementovať odsúhlasené návrhy čo najskôr, Európsky parlament a Rada sa dohodli na tom, že ustanovenia týkajúce sa poľnohospodárstva budú oddelené od súhrnného nariadenia a budú prijaté ako samostatné nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť najneskôr 1. januára 2018.

Posledná reforma SPP bola prijatá v júni 2013 a účinnosť nadobudla 1. januára 2014. Návrh tejto reformy vychádza z budúceho plnenia nasledovných cieľov:

 1. Životaschopná výroba potravín
 2. Udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy
 3. Vyvážený územný rozvoj

V súlade so stratégiou Európa 2020 vzišla potreba podporovať efektívnosť využívania zdrojov v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu poľnohospodárstva a vidieckych oblastí EÚ a zároveň zachovať štruktúru SPP s dvoma piliermi, ktoré pri dosahovaní tých istých cieľov využívajú vzájomne sa doplňujúce nástroje. Od poľnohospodárstva a vidieckych oblastí sa očakáva, že naplnia ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia, klímy a energie.
Do 1.piliera patria priame platby a trhové opatrenia na poskytovanie podpory základného ročného príjmu poľnohospodárov EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu.
Do 2.piliera patrí rozvoj vidieka, kde členské štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy.

Cieľom reformy je zrýchliť proces integrácie environmentálnych požiadaviek. Po prvý raz sa do 1.piliera zavádza ekologizačná zložka, čím sa zaistí, že všetci poľnohospodári EÚ, príjemcovia podpory, budú hospodáriť nad rámec požiadaviek krížového plnenia a výsledok ich činností bude prospešný pre životné prostredie a klímu. 30 % podiel všetkých priamych platieb bude viazaných na ekologizáciu – vytvorenie a udržiavanie oblastí ekologického záujmu, čím bude činnosť všetkých poľnohospodárov prospešná pre životné prostredie a klímu (sekvestrácia uhlíka, podpora biotopov trávnych porastov, zlepšenie stability agroekosystémov prostredníctvom diverzifikácie plodín, ochrana vodných zdrojov a biotopov).
Reforma SPP z júna 2013 znamená, že každý členský štát EÚ, každé územie a každý poľnohospodár prispeje k zachovaniu udržateľnosti a boju proti zmene klímy jednoduchými krokmi s odskúšanými pozitívnymi účinkami. V rokoch 2014 až 2020 sa investuje viac ako 100 miliárd EUR na podporu poľnohospodárstva v úsilí o udržateľnosť kvality pôdy, vody, biodiverzity a boj proti zmene klímy:

 1. Ekologizácia: 30 % objemu priamych platieb viazaných s troma poľnohospodárskymi postupmi s priaznivým účinkom na životné prostredie. Patrí k nim diverzifikácia kultúr, udržiavanie trvalých trávnych porastov a udržiavanie ekologických zón v rámci hospodárstiev, najprv v rozsahu 5 %, od roku 2018 až v rozsahu 7 %. Môže ísť aj o iné opatrenia s minimálne rovnako pozitívnym vplyvom na životné prostredie ako uvedené tri.
 2. Minimálne 30 % prostriedkov v rámci programov rozvoja vidieka sa musí vyčleniť na agroenvironmentálne opatrenia, podporu ekologického poľnohospodárstva alebo na investičné alebo inovačné projekty s priaznivým vplyvom na životné prostredie.
 3. Agroenvironmentálne opatrenia sa posilnia, musia sa dopĺňať s opatreniami „ekologizácie“. Agroenvironmentálne schémy budú musieť byť ambicióznejšie a z pohľadu ochrany životného prostredia aj účinnejšie (potreba garantovať nadštandard a nemožnosť dvojitého financovania záväzkov).

Zlepšenie udržateľnosti životného prostredia sa dosiahne kombináciou a komplementárnymi účinkami rôznych nástrojov, ako uvádza nasledovný obrázok.

Ekologizacia SPP

Okrem ekologizácie je nová SPP EÚ efektívnejšia, lepšie zacielená a súdržnejšia ako celok. Prevládol holistický prístup k podpornej politike, hoci so zachovaním doterajšej 2-pilierovej štruktúry, ale lepšie zacielenej, lepšie integrovanej a komplementárnej. Oba piliere SPP majú plniť všetky 3 ciele SPP, osobitne lepšie cielenými nástrojmi 1.piliera doplnené regionálnymi na mieru ušitými dobrovoľnými opatreniami 2. piliera.
Výhodou je aj nová zvýšená flexibilita v rozpočtovaní a implementácii, berúc do úvahy širokú diverzitu poľnohospodárstva, produkčného potenciálu, klimatických, environmentálnych ako aj socioekonomických podmienok a potrieb naprieč EÚ.
Priame platby sú lepšie zacielené najmä tým, že obmedzujú podporu iba na subjekty aktívne sa zaoberajúce poľnohospodárskou činnosťou. Nad rámec základnej platby vstupuje ekologizačná (zelená) platba a prípadná platba za znevýhodnené prírodné podmienky, ktoré budú prispievať k špecifickým cieľom životného prostredia a dotknutého územia.
Na výzvu starnúcej populácie poľnohospodárov v EÚ (iba 14% poľnohospodárov v EÚ je vo veku do 40 rokov), reaguje nová SPP od roku 2015 možnosťou pre všetkých mladých poľnohospodárov (do 40 rokov veku) vstupujúci do sektora získať ďalšiu platbu z 1. piliera, ktorá ešte môže byť doplnená o podporu na začatie činnosti v rámci 2. piliera (70 000 EUR na mladého poľnohospodára).
Členské štáty majú tiež možnosť viac zacieliť priame platby prostredníctvom ďalších voliteľných schém. Dobrovoľná redistribučná platba môže byť viazaná na prvé hektáre farmy, aby podpora bola viac cielená pre malé a stredné farmy. Taktiež alternatívna zjednodušená podpora pre malých poľnohospodárov im podstatne uľahčí prístup k priamym platbám a zníži ich administratívne zaťaženie. Členské štáty EÚ môžu tiež udeliť obmedzenú podporu na zabezpečenie budúcnosti potenciálne zraniteľných odvetví.

Pilier I.ZacieleniePilier II.
ekologizačná (zelená) platba životné prostredie agro-environmentálne klimatické op., ekologické poľn., Natura 2000
doplnková platba (top-up) mladí farmári podpora na začatie podnikania vyššia miera investičnej podpory
doplnková platba (top-up) územia s prírodnými obmedzeniami platby na plochu
alternatívna zjednodušená schéma malí farmári podpora na začatie podnikania
zlepšený právny rámec spolupráca výrobcov založenie skupiny výrobcov
podpora spolupráce
a krátkeho dodávateľského reťazca

Referencie

07 júl 2014
Zverejnené v Profil

V rámci projektového poradenstva spoločnosť poskytuje svoje služby od počiatku implementácie štrukturálnych fondov SR. Počas programovacích období 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020 sme vypracovali pre klientov zo súkromného i verejného sektora množstvo investičných a neinvestičných projektov. Pri vypracovaní a realizácii grantových projektov sa odborne zameriavame najmä na nasledovné oblasti:

Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka

 • Investície do poľnohospodárskych podnikov
 • Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti
 • Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov
 • Príprava kapacít a strategických dokumentov pre zavedenie prístupu Leader/CLLD v SR
 • Podpora mladých a malých farmárov
 • Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
 • Akvakultúra a spracovanie rybích produktov
 • Vzdelávanie a informačné aktivity

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 • Rozšírenie a modernizácia výrobných priestorov
 • Rozvoj malého a stredného podnikania – modernizácia technológie výroby
 • Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

Regionálny rozvoj

 • Budovanie a rozvoj regionálnej a občianskej infraštruktúry
 • Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
 • Regenerácia sídiel
 • Podpora cezhraničných aktivít, organizačných štruktúr a rozvoj cezhraničných sietí

 

EuroConsulting s.r.o. dlhodobo realizuje aj projekty technickej pomoci pre centrálne orgány štátnej správy v SR, Európsku komisiu a iných donorov. V spolupráci so zahraničnými partnermi sa podieľal na implementácii projektov v niektorých krajinách EU a krajinách kandidujúcich do EÚ.

Medzi významné referencie v segmente technickej pomoci patria:

TrvanieNázov projektuPartner / Odberateľ projektuZdroj financovania
2014-2015

Riadenie prípravy Analytickej časti Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, formulácia odporúčaní pre Strategickú časť programu, vrátane analýzy potrieb a ich opodstatnenosti pre financovanie.

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009–2015 Školenia pre zabezpečenie implementácie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie a metodicko odborné vedenie výkonu priebežného hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009–2014 Vypracovanie výročných správ o vykonávaní OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2010–2011 Zavedenie a zlepšenie krížového plnenia pri opatreniach osi 2 PRV SR 2007-2013 v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry Radela s.r.o.
Pôdohospodárska platobná agentúra
EÚ a SR
2010–2011 Zlepšenie systému integrovaných kontrol vykonávaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v SR Radela s.r.o.
Pôdohospodárska platobná agentúra
EÚ a SR
2009 Ex-post hodnotenie Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004-2006 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009 Ex-post hodnotenie programu SAPARD Programe v SR Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2008 Školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie riadiaceho orgánu a organizácia hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia (Leader) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2008 Ex-post hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 Euseco, s.r.o.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2007 Technická pomoc pri príprave a implementácii systému krížového plnenia (cross-compliance) v SR GBI Consulting Wien                          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2007  Ex-ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2007 Ex-ante hodnotenie Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2006 Školenia na prípravu aktérov rozvoja vidieka pre implementáciu prístupu LEADER v SR.

Konsultanti SIA, Latvia             Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Svetová banka /    MPRV SR

2006 Príprava Manuálu pre fungovanie Miestnych akčných skupín (MAS) LEADER v SR LRDP KANTOR Ltd., U.K.          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová banka /    MPRV SR
2006 Hodnotenie inštitúcií zodpovedných za oblasť rozvoja vidieka v SR a návrh „Národnej siete rozvoja vidieka“(NSRV) LRDP KANTOR Ltd., U.K.          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová banka /    MPRV SR