O nás

Do konca júna 2015 je každý ČŠ EÚ povinný zaslať EK Výročnú správu o vykonávaní svojho programu(ov) rozvoja vidieka za predošlý kalendárny rok, ktorá slúži aj ako odpočet plnenia stanovených cieľov a ukazovateľov. Takáto Výročná správa za PRV SR 2014-2020 je v štádiu finalizácie a po schválení v Monitorovacom výbore programu (predpoklad - jún 2016) bude publikovaná na stránke MPRV SR. Kvantifikácia pokroku implementácie projektových podpôr vychádza z údajov oddelenia monitoringu PPA, ktoré uvádzame v prílohe článku. Údaje za neprojektové opatrenia (platby na plochu) nie sú verejne dostupné, na tie si bude treba počkať po sprístupnení Výročnej správy za rok 2015.

Za rok 2015 bolo v rámci PRV SR 2014-2020 vyhlásených celkom 26 výziev oznámení :

 • 16 výziev na predloženie ŽoNFP v rámci projektových podpôr (PPA),
 • 5 oznámení o predkladaní žiadostí o priame podpory, ktoré sú financované ako neprojektové opatrenia z PRV (PPA),
 • 1 výzva na predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít: podopatrenie 1.1 „Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností“ (MPRV SR),
 • 1 výzva na predkladanie projektových zámerov: podopatrenie 19.2 „Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou“ (MPRV SR),
 • 1 výzva na predkladanie žiadostí o schválenie štatútov antén Národnej siete rozvoja vidieka z PRV SR 2014-2020 (viď kapitola 4a)) v rámci opatrenia 20 – Technická pomoc z iniciatívy členských štátov (PPA),
 • 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP z technickej pomoci PRV SR 2014-2020 v rámci opatrenia 20 - Technická pomoc z iniciatívy členských štátov (viď kapitola 4a)) na projekty: „Zabezpečenie prevádzky regionálnych antén“ a „Zabezpečenie aktivít akčného plánu a prevádzky siete“ (MPRV SR).

Množstvo vyhlásených výziev vytvára zdanie snahy o rýchle rozbehnutie implementácie a čerpania pomoci v prospech potenciálnych beneficientov, žiaľ realita bola odlišná a ako je na Slovensku tradíciou prevládal záujem silných lobistických skupín. Štandardný lobing nie je nič neobvyklé, ale ten slovenský agrárny lobbing je ďaleko od štandardov a je absolútne netransparentný. Opäť sa tak opakovala situácia z predošlého obdobia PRV 2007-2013, keď sa na začiatku vyhlásilo množstvo výziev na ktoré sa alokovala prevažná časť rozpočtu PRV, ktorý mal byť k dispozícii na celé obdobie 7 rokov a umožňovať priebežné korigovanie alokácií podľa aktuálnych sektorových potrieb. Bez zachádzania do detailov jednotlivých výziev je zrejmé, že nedostatok odborných kapacít a veľmi úzky okruh osôb zainteresovaných do ich prípravy negatívne poznačil aj nový PRV a ním dosiahnuté výsledky. Vo finále ide o stovky predložených projektov, ktoré sú aj vďaka úradníckym praktikám, nedostatočne selektované a obodované vo veľkej miere formálne podľa „vykreovaného“ konceptu danej výzvy.

Je na škodu poctivých poľnohospodárov a vidieckych subjektov, že sú takto hnaní do nahustených a nedostatočne pripravených výziev, ktoré spôsobujú stresové situácie na oboch stranách miesto toho, aby mali výzvy otvorený priebeh podľa potreby a boli k dispozícii počas min. 5 rokov programového obdobia. Nehovoriac o kvalite "úspešných" projektov, pretože o nej vo veľkej miere (40 % bodov) rozhodla nič nehovoriaca slovná interpretácia subjektívnych hodnotiacich kritérií v účelovo požadovanom Projekte realizácie, ktorý je skôr námetom pre detskú hru "slovíčkárenie".

Hoci zainteresovaní dlhodobo nariekajú ako je slovenské poľnohospodárstvo podfinancované oproti vyspelejším krajinám EÚ, pri schvaľovaní a rozdeľovaní projektových podpôr im už nevadí, že tichým súhlasom a cez neobjektívny lobing podporujú financovanie predražených a často nepotrebných projektov, resp. subjektov bez vízie a predpokladu na širšie uplatnenie sa. Zodpovední štátni úradníci sú až príliš podriadení pravidlu kontrahovať a míňať finančné zdroje bez ohľadu na výsledné efekty.

Tu sa dostávame aj k problematike hodnotenia výsledkov a dosahov implementácie operačných programov, ktorá je dlhodobo naprieč sektormi v celom kontexte absolútne nedocenená a vykonávaná iba formálne na splnenie požiadaviek legislatívy EÚ. Zásadné odporúčania a návrhy nezávislých hodnotiteľov na zlepšenie stavu sú často odmietané, ignorované a obchádzané, prípadne skúsené administratívne a riadiace kapacity sú v cykle "volebných zmien" vymenené a tak sa točíme stále dookola a riešime tie isté problémy "x" rokov a s minimálnym efektom. Aj na to by mali pamätať členovia monitorovacích výborov programov, že nejde len o reprezentáciu inštitúcie či čestné miesto, ale predovšetkým o vyžadovanie odbornosti, dôslednosti a transparentnosti, ktoré pomôžu maximalizovať efekty realizovaných programov pre cieľové skupiny, sektory a celú spoločnosť.

 

Stručná informácia pre aktérov v záujmových územiach

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), resp. metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj územia. Jeho základná myšlienka je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania vnútorných zdrojov územia, pričom jedným so základných znakov je prístup zdola nahor. Prístup zdola nahor je jednou z efektívnych možností zapojenia miestnych obyvateľov do rozhodovacieho procesu na lokálnej úrovni. Zjednodušene — predstavitelia dotknutého mikroregiónu si určia vlastné rozvojové priority (stratégiu) a po schválení riadiacim orgánom si sami realizujú výber projektov.

Tento prístup je uskutočňovaný prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja (ISMR), resp. stratégií CLLD, ktoré sú vypracované vzhľadom na miestne potreby a možnosti a zahrňujú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a prípadne spoluprácu. Predkladateľom a nositeľom ISMR je územne príslušné verejno-súkromné partnerstvo, ktoré po jej schválení príslušným riadiacim orgánom (MPRV SR) nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (MAS).

Po nedávnom schválení nových EU-programov pre SR (Program rozvoja vidieka 2014–2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014–2020) sa otvára možnosť pre obce a mestá aj v rámci BSK, získať finančné zdroje z uvedených programov prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja. (V rámci obdobia 2007–2013 bolo v SR takto podporených 29 MAS, z toho iba 1 čiastočne zasahuje na územie BSK http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=34 ).

Nevyhnutnou podmienkou je existencia verejno-súkromného partnerstva, ktoré musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • Občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je založené a pracuje na princípoch LEADER.
 • Členovia občianskeho združenia sú predstavitelia z 3 sektorov: občiansky, súkromný, verejný – miestna samospráva, pričom žiaden z nich nemá viac ako 49 % hlasovacích práv.
 • Počet obyvateľov MAS nesmie byť nižší ako 10 000 a vyšší ako 150 000 (limit: obce do 20 000 obyv., resp. mestské časti do 5000 obyv.).
 • Hustota obyvateľstva územia MAS nesmie presiahnuť 150 obyv./km2.
 • Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7, pričom územie, na ktoré sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé vidiecke územie, ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, sformované na princípe spoločného záujmu.

Financovanie

V rámci nástroja CLLD sa bude uplatňovať diferencované financovanie MAS. Pre každú MAS bude riadiacim orgánom stanovená jednotná minimálna výška finančných prostriedkov na 1 stratégiu (presná suma zatiaľ nie je známa, je v štádiu riešenia na MPRV SR, v minulom období to bolo 2 mil. EUR na 1 stratégiu). Táto suma bude môcť byť navýšená na základe stanovených kritérií (napr. veľkosť MAS, zameranie stratégie a pod.). Pri operáciách implementovaných v rámci stratégii CLLD výška podpory závisí od výšky oprávnených nákladov.

Financovanie zahŕňa aj „Prípravnú podporu“ (podopatrenie 19.1.), ktorej cieľom je pripraviť vidiecke verejno-súkromné partnerstvá, na implementáciu nástroja CLLD. V rámci nej budú oprávnenými náklady súvisiace s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí, s cieľom vypracovať a uskutočňovať stratégiu CLLD. Oprávnené na podporu budú všetky partnerstvá založené na princípoch LEADER, t.j. tie ktoré neimplementovali prístup LEADER v predchádzajúcom období v rámci osi 4 LEADER v PRV 2007-13 (max. 15 000 EUR), ako aj tie, ktoré v období 2007-13 už získali štatút MAS, pričom tieto budú mať výšku podpory zníženú (max. 5000 EUR), z dôvodu, že už majú skúsenosti s prístupom LEADER, majú vybudované kapacity, sformované územie a pod.

Úlohy miestnej akčnej skupiny (MAS)

 1. budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich schopností na riadenie projektu;
 2. vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním;
 3. zabezpečenie súladu so stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie;
 4. príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií;
 5. prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu;
 6. výber operácií a stanovenie výšky podpory a prípadne predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením;
 7. monitorovanie vykonávania stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a podporovaných operácií a vykonávanie špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou.

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou musí obsahovať minimálne nasledovné prvky (CLLD/MRVK, čl.33 nar. EP 1303/2013):

 1. vymedzenia oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia vzťahuje (min. 7 obcí, max. 150 tis. obyvateľov);
 2. analýzu potrieb a možností rozvoja oblasti vrátane analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb;
 3. opis stratégie a jej cieľov, opis integrovaných a inovatívnych znakov stratégie a hierarchického usporiadania cieľov vrátane merateľných zámerov pre výstupy alebo výsledky. V súvislosti s výsledkami sa zámery môžu vyjadriť kvantitatívne alebo kvalitatívne. Táto stratégia sa musí zhodovať s príslušnými programami všetkých zapojených príslušných EŠIF;
 4. opis postupu zapojenia komunity do rozvoja stratégie;
 5. akčný plán, ktorý ukazuje, ako sa ciele transformujú do akcií;
 6. opis riadiacich a monitorovacích opatrení stratégie, ktorými sa preukáže schopnosť miestnej akčnej skupiny uskutočňovať stratégiu, a opis konkrétnych opatrení na hodnotenie;
 7. finančný plán pre stratégiu vrátane plánovaných finančných prostriedkov pridelených z každého z príslušných EŠIF.

Program rozvoja vidieka SR na obdobie 2007–2013 vychádza zo schválenej stratégie rozvoja vidieka—Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR 2007–2013. Globálnym cieľom NSP RV je „zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a zlepšiť životné prostredie zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a kvalitu života na vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj”.

V novom programovom období 2014–2020 sa priebežné hodnotenie transformuje do evaluačného plánu, ktorý je súčasťou Programu rozvoja vidieka.

Monitorovanie a hodnotenie neznamená len podávanie správ o výsledkoch, ale je základom pre poskytovanie nevyhnutných údajov potrebných na riadenie smerovania a výkonnosti programu.

Orientácia na výsledky sa prejavuje aj v podpore dôležitosti a kvality procesov hodnotenia, kde EK zaviedla povinnosť implementácie Plánu hodnotenia ako integrálnej súčasti programov rozvoja vidieka 2014-2020. Riadiaci orgán v procese prípravy Plánu hodnotenia využil skúsenosti z priebežného hodnotenia PRV SR 2007-2013 a odbornú diskusiu v rámci stretnutia Focus Group 2013 (viac v prílohách)...                                               

Plán hodnotenia PRV 2014-2020 tvorí nasledovných sedem kapitol:

Kapitoly EP 

Predpokladom dobrého Plánu hodnotenia je reálne a dostatočne podrobné rozpracovanie uvedených kapitol a ich dôsledná implementácia. Po skusenostiach z predchádzajúceho programového obdobia bude pre úspešnú realizáciu predpokladaných hodnotiacich aktivít v podmienkach SR kľúčové využitie spoľahlivých a aktuálnych údajov na meranie pokroku. K tomu je potrebné aktívne zainteresovať viacero relevantných partnerov a vytvoriť tým platformu na odbornú diskusiu, ktorá v minulosti značne absentovala. Ďalej je nevyhnutné v dostatočnom predstihu zadefinovať metódy, formy a procesy sledovania, odovzdávania a zdieľania informácií z viacerých oblastí aj nad rámec sektora pôdohospodárstva a ich dôslednú a nezávislú interpretáciu. Ako obvykle najvačšou výzvou bude objektívne stanovenie čistých dosahov intervencií a ich priradenie k nástrojom I. resp. II. piliera SPP.

Ostatné služby

03 september 2014
Zverejnené v Profil

Okrem prípravy a implementácie konkrétnych projektov v rámci špecifických operačných programov spoločnosť poskytuje viaceré prierezové analytické služby, prieskumy trhu a špecifické odborné analýzy, vyžadujúce zber a následné elektronické spracovanie údajov.

Realizujeme prieskumy spokojnosti a reálnych dopadov grantovej pomoci na národnej i regionálnej úrovni, pri ktorých využívame znalosť prostredia, skúsenosti s prípravou špecifických dotazníkových prieskumov, identifikáciou relevantných ukazovateľov a príklady dobrej praxe zo zahraničia.

Spoločnosť má skúsenosti s prípravou námetov a implementáciou vzdelávacích aktivít, informačných nástrojov, seminárov a školení v oblastiach svojej špecializácie.

Referencie

07 júl 2014
Zverejnené v Profil

V rámci projektového poradenstva spoločnosť poskytuje svoje služby od počiatku implementácie štrukturálnych fondov SR. Počas programovacích období 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020 sme vypracovali pre klientov zo súkromného i verejného sektora množstvo investičných a neinvestičných projektov. Pri vypracovaní a realizácii grantových projektov sa odborne zameriavame najmä na nasledovné oblasti:

Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka

 • Investície do poľnohospodárskych podnikov
 • Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti
 • Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov
 • Príprava kapacít a strategických dokumentov pre zavedenie prístupu Leader/CLLD v SR
 • Podpora mladých a malých farmárov
 • Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
 • Akvakultúra a spracovanie rybích produktov
 • Vzdelávanie a informačné aktivity

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 • Rozšírenie a modernizácia výrobných priestorov
 • Rozvoj malého a stredného podnikania – modernizácia technológie výroby
 • Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

Regionálny rozvoj

 • Budovanie a rozvoj regionálnej a občianskej infraštruktúry
 • Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
 • Regenerácia sídiel
 • Podpora cezhraničných aktivít, organizačných štruktúr a rozvoj cezhraničných sietí

 

EuroConsulting s.r.o. dlhodobo realizuje aj projekty technickej pomoci pre centrálne orgány štátnej správy v SR, Európsku komisiu a iných donorov. V spolupráci so zahraničnými partnermi sa podieľal na implementácii projektov v niektorých krajinách EU a krajinách kandidujúcich do EÚ.

Medzi významné referencie v segmente technickej pomoci patria:

TrvanieNázov projektuPartner / Odberateľ projektuZdroj financovania
2014-2015

Riadenie prípravy Analytickej časti Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, formulácia odporúčaní pre Strategickú časť programu, vrátane analýzy potrieb a ich opodstatnenosti pre financovanie.

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009–2015 Školenia pre zabezpečenie implementácie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie a metodicko odborné vedenie výkonu priebežného hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009–2014 Vypracovanie výročných správ o vykonávaní OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2010–2011 Zavedenie a zlepšenie krížového plnenia pri opatreniach osi 2 PRV SR 2007-2013 v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry Radela s.r.o.
Pôdohospodárska platobná agentúra
EÚ a SR
2010–2011 Zlepšenie systému integrovaných kontrol vykonávaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v SR Radela s.r.o.
Pôdohospodárska platobná agentúra
EÚ a SR
2009 Ex-post hodnotenie Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004-2006 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009 Ex-post hodnotenie programu SAPARD Programe v SR Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2008 Školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie riadiaceho orgánu a organizácia hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia (Leader) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2008 Ex-post hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 Euseco, s.r.o.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2007 Technická pomoc pri príprave a implementácii systému krížového plnenia (cross-compliance) v SR GBI Consulting Wien                          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2007  Ex-ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2007 Ex-ante hodnotenie Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2006 Školenia na prípravu aktérov rozvoja vidieka pre implementáciu prístupu LEADER v SR.

Konsultanti SIA, Latvia             Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Svetová banka /    MPRV SR

2006 Príprava Manuálu pre fungovanie Miestnych akčných skupín (MAS) LEADER v SR LRDP KANTOR Ltd., U.K.          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová banka /    MPRV SR
2006 Hodnotenie inštitúcií zodpovedných za oblasť rozvoja vidieka v SR a návrh „Národnej siete rozvoja vidieka“(NSRV) LRDP KANTOR Ltd., U.K.          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová banka /    MPRV SR

V súčasnom programovacom období pre roky 2007 až 2013 sú členské štáty Európskej únie povinné zaviesť systém priebežného hodnotenia pre svoje programy rozvoja vidieka. Hlavným účelom priebežného hodnotenia je preverenie pokroku v implementácii programu, návrhy zmien na zlepšenie jeho kvality a príprava hodnotenia v strede a po skončení obdobia (ex post).