O nás

Hlavné zlepšenia pravidiel poľnohospodárskej politiky EÚ nadobudnú platnosť 1. januára 2018 po tom, čo Rada ministrov poľnohospodárstva a Európsky parlament prijali časť súhrnného nariadenia týkajúcu sa poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Súhrnným nariadením sa mení nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktorým sa riadi plnenie rozpočtu EÚ, ako aj 15 sektorových legislatívnych aktov, a to aj v oblasti poľnohospodárstva. Súhrnné nariadenie zjednodušuje a posilňuje existujúce pravidlá EÚ v mnohých oblastiach týkajúcich sa poľnohospodárstva od riadenia rizík po podporu mladým poľnohospodárom, a je najnovším zo série zjednodušujúcich a modernizačných opatrení Komisie.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Vítam krok Európskeho parlamentu a Rady, ktorý pripravil pôdu na vykonanie niekoľkých významných zjednodušujúcich opatrení, ktorými sa uľahčí život poľnohospodárov a iných príjemcov SPP. Patria sem dôležité oblasti ako zjednodušovanie pravidiel, ktorými sa riadia finančné nástroje, zlepšenie nástrojov na riadenie rizík a väčšia pružnosť predpisov týkajúcich sa aktívneho poľnohospodára. Komisia pred mesiacom prijala oznámenie o SPP, čo je ďalším dôkazom nášho záväzku pokračovať vo väčšom a nevyhnutnejšom zjednodušení pre našich poľnohospodárov a pre všetky zainteresované strany.“

Medzi kľúčové zlepšenia súhrnného nariadenia patrí:

 • Posilnenie postavenia poľnohospodárov v rámci potravinového dodávateľského reťazca. Nové pravidlá budú zahŕňať doložky o zdieľaní hodnôt, o ktorých sa bude rokovať v každom výrobnom odvetví, a poľnohospodári budú mať po prvýkrát právo požiadať o písomnú zmluvu (s výnimkou obchodovania s MSP);
 • Jednoduchšie nástroje na riadenie rizík s cieľom pomôcť poľnohospodárom vrátane odvetvového nástroja stabilizácie príjmu a zlepšených systémov poistenia, ktoré umožnia náhradu až do výšky 70 % v prípade poľnohospodárov, ktorých výroba alebo výnosy sa znížili aspoň o 20 %;
 • Jasnejšie pravidlá upravujúce intervencie na trhoch, čo umožní Komisii konať rýchlo a riešiť zlyhania trhu bez použitia opatrení v oblasti verejnej intervencie alebo súkromného skladovania;
 • Väčšia pružnosť pre členské štáty na podporu osobitných odvetví hospodárskeho, sociálneho alebo environmentálneho významu prostredníctvom dobrovoľnej viazanej podpory, a to aj vtedy, keď tieto odvetvia nie sú v kríze;
 • Jasnejšie pravidlá týkajúce sa podpory pre poľnohospodárov, najmä prostredníctvom väčšej pružnosti pojmu „aktívny poľnohospodár“ a výraznejších stimulov pre mladých poľnohospodárov, pričom sa dodatočné platby zvýšia z 25 % na 50 % a všetkým mladým poľnohospodárom sa zaručí právo na úplný príspevok na obdobie piatich rokov bez ohľadu na to, kedy o tieto príspevky požiadajú počas prvých piatich rokov od začatia podnikania;
 • Zlepšené environmentálne opatrenia vrátane jednoduchších pravidiel v oblasti diverzifikácie plodín a pridanie troch nových oblastí ekologického záujmu zameraných na plodiny, ktoré viažu dusík, čím poľnohospodári a vnútroštátne orgány získajú viac možností, ktoré najviac vyhovujú ich špecifickým podmienkam.

Zmeny navrhnuté v súhrnnom nariadení kladú jasný dôraz na flexibilnejšie a menej byrokratické pravidlá a ich cieľom je zlepšiť výsledky v kľúčových oblastiach, akými sú environmentálne opatrenia a podpora poľnohospodárov. Tieto zmeny sú plne v súlade s novým prístupom k SPP po roku 2020, ako sa uvádza v nedávnom oznámení o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva.

Po intenzívnych rokovaniach v štyroch trialógoch počas leta a jesene 2017 Komisia, Európsky parlament a Rada dosiahli 12. októbra 2017 dohodu o ustanoveniach týkajúcich sa poľnohospodárstva. Keďže rokovania o ďalších častiach návrhu súhrnného nariadenia ešte prebiehajú a viaceré členské štáty by chceli implementovať odsúhlasené návrhy čo najskôr, Európsky parlament a Rada sa dohodli na tom, že ustanovenia týkajúce sa poľnohospodárstva budú oddelené od súhrnného nariadenia a budú prijaté ako samostatné nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť najneskôr 1. januára 2018.

Túto otázku nám kladie takmer každý klient - potencionálny žiadateľ o podporu v op. 6.1. Aktuálna výzva podľa uvedenej alokácie počíta s 500 mladými farmármi, z toho ale iba desiatimi v bratislavskom kraji. Nateraz nie je možné určiť koľko záujemcov reálne podá žiadosť v stanovenom termíne, ale náš predpoklad je, že toto číslo bude prekročené min. o 10-20%. Rozhodovať tak budú predovšetkým bodovacie kritériá, ktoré nastavil RO a sú súčasťou výzvy PPA. Netreba vopred strácať nádej a žiadosť určite podať, pretože podpora mladých farmárov a tvorba pracovných miest na vidieku je prioritou SR a v prípade vysokého záujmu je možné, že RO rozhodne o dodatočnom navýšení súčasnej alokácie 25 mil. €.

Pozor: Na korektné vyplnenie xls prílohy č.3 k ŽoNFP je potrebné mať nainštaľovaný minimálne MS Office/Excel verzie 2010 !

Otázky a odpovede

17 november 2015
Zverejnené v Profil

Na webstránke PPA je od 19.7. 2015 zverejnená Výzva na podopatrenie 6.1. - „Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“.
Pre prvotnú jednoduchšiu informovanosť potencionálnych uchádzačov o pomoc uvádzame najpodstatnejšie informácie z predmetnej výzvy. Celá výzva a súvisiaca dokumentácia je prístupná na: http://www.apa.sk/index.php?navID=530

 • Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 12.10.2015 do 08.01.2016  predĺžené do 08.03.2016
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve:

-      Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 24,5 mil. Eur

-      Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 500 tis. Eur

 • Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt: 50 tis. Eur
 • Mladý poľnohospodár je predstaviteľom podniku s výrobným potenciálom od 4 000 Eur 8 000 Eur do 50 000 Eur, meraným hodnotou štandardného výstupu pre jednotlivé komodity na stanovený počet merných jednotiek (ha pôdy / kusov zvierat), pričom musí ako podmienku oprávnenosti v podnikateľskom pláne zadefinovať a následne jeho splnením dosiahnuť minimálnu hodnotu štandardného výstupu na jednotlivé komodity.
 • Žiadateľ môže kombinovať vo výzve uvedené komodity (špecialna rastlinná výroba, živočíšna výroba), pričom dosiahnutie plánovanej (skutočnej) aj minimálnej hodnoty štandardného výstupu na stanovený počet ha/kusov sa prepočíta váženým aritmetickým priemerom.
 • Vo výzve sú uvedené bodovacie kritériá pre ŽoNFP, v rámci ktorých budú zvýhodnení žiadatelia – fyzické osoby (SHR), žiadatelia s vysokoškolským, resp. stredoškolským vzdelaním v pôdohospodárstve, žiadatelia plánujúci zamestnať dvoch, resp. jedného zamestnanca, žiadatelia min. 2 roky v evidencii nezamestnaných, na materskej dovolenke a čerství absolventi poľnohospodárskych učňovských, stredných a vysokých škôl.
 • Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok) – paušálna platba. Výška podpory: 50 000 Eur na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 paušálnych platieb (ďalej len splátok) po dobu max. 5 rokov, pričom 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského plánu.
 • Žiadosť o platbu (ďalej len ŽoP) na prvú splátku vo výške 70% z celkovej paušálnej platby môže žiadateľ podať najneskôr do 6 mesiacov od dňa podpísania zmluvy o poskytnutí NFP;
 • Mladý poľnohospodár je povinný zahájiť realizáciu podnikateľského plánu najneskôr do 9 mesiacov od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP, čo je povinný deklarovať písomným oznámením adresovaným PPA na predpísanom tlačive;
 • Mladý poľnohospodár sa do 18 mesiacov od dňa zahájenia realizácie podnikateľského plánu musí stať aktívnym poľnohospodárom v zmysle ustanovení o priamych platbách (resp. výhradne u živočíšnej výroby splniť nižšie uvedenú podmienku), čo je povinný deklarovať písomným oznámením, adresovaným PPA na predpísanom tlačive.
 • Pred vyplatením druhej splátky pomoci je príjemca pomoci povinný preukázať správnu realizáciu predloženého podnikateľského plánu a to vypracovaním Odpočtu podnikateľského plánu - výpočtom skutočne dosiahnutého štandardného výstupu po zrealizovaní podnikateľského plánu. Odpočet je možné v danom roku vypracovať vždy až po termíne podávania žiadosti pre priame platby na PPA v danom roku.
 • Splnenie podnikateľského plánu zároveň žiadateľ preukáže:

-        v prípade špeciálnej rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu min. na 100 % pôdy uvedenej v podnikateľskom pláne na sekciu priamych podpôr PPA (v prípade ovocného sadu a vinohradu musí byť predtým s touto pôdou registrovaný v registri sadov vedenom na ÚKSUP-e),

-        v prípade živočíšnej výroby registráciou min. 100 % zvierat uvedených v podnikateľskom pláne v CEHZ.

 • V prípade nesplnenia podnikateľského plánu resp. v prípade nedosiahnutia minimálneho štandardného výstupu po jeho realizovaní, je žiadateľ povinný vrátiť prvú splátku pomoci. Druhú a zároveň poslednú ŽoP môže žiadateľ podať po splnení podnikateľského plánu v zmysle predchádzajúcich bodov a dosiahnutí minimálneho štandardného výstupu najskôr po dvoch rokoch od začiatku realizácie podnikateľského plánu. Skôr podané ŽoP nebude PPA akceptovať.

Na webstránke PPA je zverejnená Príručka pre žiadateľa o podporu z PRV SR 2014–2020. Hoci príručka nie je dostatočne podrobná, v kontexte predošlých úvah o forme a spôsobe podpory mladých farmárov v rámci II. piliera SPP, sú v nej niektoré dôležité informácie pre budúcich mladých farmárov, uchádzajúcich sa o podporu z opatrenia 6.1.

Zároveň pre informáciu si stiahnite priloženú žiadosť o prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu (SPF), na základe ktorej si môžete začať pripravovať aktuálny prehľad o vlastnej a prenajatej pôde pred tým ako oficiálne požiadate aj o prenájom pôdy od SPF. Pre lepšie pochopenie postupnosti krokov je dobré sa pozrieť na záver tejto žiadosti, kde sú uvedené povinné prílohy, z ktorých je zrejmé, že podanie žiadosti na SPF bude nasledovať až po získaní rozhodnutia PPA o poskytnutí NFP (nenávratný finančný príspevok) v rámci príslušnej výzvy, inak povedané po schválení Vašej žiadosti o NFP, ktorej prílohou bude Váš konkrétny podnikateľský plán.

Prijímatelia:

Mladý poľnohospodár — samostatne hospodáriaci roľník (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. Táto fyzická osoba v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho jediný a najvyšší predstaviteľ.

Procesom prvého založenia poľnohospodárskeho podniku sa rozumie prebiehajúci proces, v rámci ktorého je jedna z nasledovných podmienok splnená pred predložením ŽoNFP:

 • registrácia poľnohospodárskeho podniku najskôr v deň vyhlásenia výzvy na predkladanie podnikateľského plánu spolu so ŽoNFP príjemcom pomoci, ktorý v minulosti nebol predstaviteľom žiadneho poľnohospodárskeho podniku;
 • absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na poľnohospodárske podnikanie v oblasti špecializovanej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby najneskôr do 24 mesiacov od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP;
 • začatie poberania priamych podpôr, resp. podpôr podľa pravidiel chovateľov zvierat, ktoré budú špecifikované vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP pre toto podopatrenie.

Po splnení vyššie stanovených podmienok sa považuje proces založenia podniku za ukončený.

Nové: v štádiu prípravy je 1. modifikácia PRV SR 2014–2020, po schválení ktorej sa rozšíri okruh oprávnených žiadateľov v rámci podopatrenia 6.1 „Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov“ aj o právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.

Podmienky oprávnenosti

 1. Splnenie všeobecných podmienok poskytnutia príspevku, výberových kritérií pre výber projektov a hodnotiacich kritérií pre výber projektov podľa prílohy č. 2 príručky;
 2. mladý poľnohospodár zaháji realizáciu podnikateľského plánu do 9 mesiacov od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP;
 3. mladý poľnohospodár sa do 18 mesiacov od dňa začatia činnosti musí stať aktívnym poľnohospodárom v zmysle ustanovení o priamych platbách;
 4. vyplatenie prvej splátky je podmienené registráciou poľnohospodárskeho podniku, ktorá je uvedená v definícii procesu prvého založenia poľnohospodárskeho podniku;
 5. pred vyplatením druhej splátky pomoci je príjemca pomoci povinný preukázať správnu realizáciu predloženého podnikateľského plánu.

Zoznam komodít rastlinnej výroby

Strukoviny
Hrach, poľná fazuľa a sladký bôb
Strukoviny okrem hrachu, poľnej fazule a sladkého bôbu
Zemiaky
Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny
Ostatné olejniny (vrátane maku)
Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované na otvorenom priestranstve
Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované na otvorenom priestranstve - poľné
Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované pod krytým priestranstvom
Druhy ovocia
Ovocie mierneho podnebného pásma
Bobuľoviny
Orechy
Vinohrady
Vinohrady – akostné vína
Vinohrady – ostatné vína
Vinohrady - stolové hrozno

Zoznam komodít živočíšnej výroby

Koňovité
Hovädzí dobytok mladší ako rok
Hovädzí dobytok mladší ako dva roky – býčky
Hovädzí dobytok mladší ako dva roky – jalovičky
Hovädzí dobytok starší ako dva roky -   býky
Hovädzí dobytok – jalovice staršie ako dva roky
Dojnice
Ostatné kravy staršie ako dva roky
Dojnice
Ovce
Chovné ovce – samice
Ostatné ovce
Kozy
Kozy - chovné samice
Ostatné kozy
Ošípané - chovné prasnice nad 50kg
Ošípané – prasiatka do 20kg
Ošípané - ostatné
Hydina - Brojlery
Hydina – Morky
Hydina -   Nosnice
Ostatná hydina
Kačky
Husi
Králiky – chovné samice
Včelstvá

Celá príručka s prílohami je na stiahnutie na linku: http://www.apa.sk/index.php?navID=506

Dôležité pojmy a postup krokov je obsahom priložených súborov.

Prílohu treba najskôr uložiť a potom otvoriť ako dokument s podporou makier.

Plánujete začať a ešte nemáte podnikateľský plán – kontaktujte nás!

Schválením Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 sa po prvýkrát v histórii samostatného Slovenska začne uplatňovať podpora generačnej obmeny v poľnohospodárstve. Po rokoch odporúčaní nezávislých poradcov a snáh záujmových združení, vedenie rezortu konečne uznalo túto reálnu potrebu diverzifikácie štruktúry poľnohospodárskych podnikov a zakomponovalo do PRV 2014-2020 samostatné opatrenie na podporu mladých a malých farmárov (opatrenie 6: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti).

K tomuto rozhodnutiu vedenie priviedol najmä nepriaznivý trend starnutia pracovníkov v poľnohospodárstve a tiež tlak EK, ktorá pre nové programové obdobie výraznejšie akcentovala potrebu zlepšenie vekovej štruktúry v poľnohospodárstve a podporu zamestnávania mladých ľudí.

Rok 2015 sa tak stane pre slovenské poľnohospodárstvo prelomovým, keďže doposiaľ všetky vládne garnitúry viac menej ignorovali požiadavky malých a rodinných fariem a podpora na začatie hospodárenia pre mladých farmárov neexistovala. Nejde o významný odklon od rokmi preferovanej a lobistami pretláčanej tradičnej podpory veľkých poľnohospodárskych podnikov a družstiev, no i pri pomerne nízkej alokácii zdrojov nové opatrenie môže priniesť významné oživenie a doplnenie sortimentu komodít, predovšetkým zo špeciálnych výrob.

V nadväznosti na prípravu PRV SR 2014-2020 vedenie rezortu pripravilo Koncepciu podpory malých, mladých a rodinných farmárov (MMRF), v rámci ktorej odhaduje početnosť cieľovej skupiny mladých farmárov na 1 000 subjektov a cieľovú skupinu malých, mladých a rodinných fariem, podľa zatriedenia do veľkostných skupín podľa výmery obhospodarovanej pôdy do 28 ha na 11 944 subjektov, s priemernou výmerou 6,18 ha poľnohospodárskej pôdy.

Za účelom uľahčenia prístupu k pôde pre začínajúcich MMRF je v rámci koncepcie identifikovaná disponibilná pôda pre cieľovú skupinu uvedených subjektov v celkovej výmere 11 019 ha. Ide o poľnohospodárske pozemky v správe SPF, ktoré majú v súčasnosti prenajaté veľké poľnohospodárske podniky. V regionálnom rozložení pripadá najviac disponibilnej pôdy na Prešovský (2 455 ha), Košický (2 409 ha), Banskobystrický samosprávny kraj (1 876 ha) a najmenej na Žilinský (400 ha) a Bratislavský a samosprávny kraj (530 ha).

Maximálna prenajímaná výmera pôdy od SPF na jeden začínajúci subjekt MMRF bola stanovená na 28 ha (prepočet zohľadňuje limit 50 zamestnancov pre cieľovú skupinu subjektov/malý podnik a normatív potrebného počtu osôb na obhospodárenie 1 ha pôdy 1,78), pričom výmera prenajatej poľnohospodárskej pôdy od SPF musí zodpovedať výmere poľnohospodárskej pôdy už vlastnenej  alebo prenajatej žiadateľom pred podaním žiadosti o pôdu na SPF.

Podmienkou pre schválenie dlhodobého prenájmu bude zmluvný záväzok subjektu MMRF využívať túto pôdu na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu, konkrétne dodržanie minimálnej miery zaťaženia poľnohospodárskej pôdy veľkými dobytčími jednotkami na úrovni 0,4 VDJ/ha alebo vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu minimálne v rozsahu 50 % výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú si oprávnený žiadateľ prenajme od SPF.

Základným predpokladom efektívneho využitia projektových podpôr PRV SR 2014 - 2020 zo strany subjektov MMRF bude vypracovanie podnikateľského plánu. Podľa zmienenej koncepcie by mal podnikateľský plán obsahovať najmä tieto časti:

 • ciele projektu, v rámci ktorých bude pozornosť venovaná predovšetkým súladu projektu s myšlienkovým základom koncepcie;
 • účelnosť navrhovaného projektu, v rámci ktorej by sa mala pozornosť sústrediť na popis situácie po zrealizovaní projektu a ďalšie využitie výstupov z projektu (vplyv na pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a miera uspokojovania dopytu po špecifických poľnohospodárskych výrobkoch a službách);
 • prínosy realizácie projektu, t.j. zdôvodnenie či je projekt v súlade so strategickými dokumentmi rezortu, ktoré boli v súvislosti s implementáciou pravidiel tohto programového obdobia schválené vládou SR;
 • SWOT analýzu projektu, v rámci ktorej bude potrebné uviesť silné a slabé stránky projektu, ako aj príležitosti a hrozby, ktoré realizáciu projektu ovplyvňujú;
 • popis realizácie projektu s dôrazom na jeho technické a personálne zabezpečenie;
 • zabezpečenie realizácie aktivít špecifikovaných ako hlavné výstupy z projektu, v rámci ktorých by mal byť špecifikovaný predovšetkým profil zhotoviteľa projektu, jeho budúca organizačná štruktúra, forma podnikania, predpokladané vlastnícke vzťahy a predpokladaný počet a štruktúra zamestnancov;
 • udržateľnosť projektu, v rámci čoho by sa mala špecifikovať udržateľnosť výsledkov po ukončení realizácie podnikateľského plánu a mala by byť postavená na 6 základných faktoroch:

- faktor etablovania sa na trhu;

- faktor schopnosti priebežného financovania rozvojových aktivít z vlastných zdrojov;

- faktor finančnej udržateľnosti projektu;

- faktor vzdelávania zamestnancov;

- faktor zabezpečenia ochrany životného prostredia; a

- faktor trvalo udržateľného rozvoja;

 • údaje o súčasnej činnosti žiadateľa;
 • stratégiu rozvoja projektu;
 • analýzu trhu a konkurencie;
 • analýzu potreby potenciálne ponúkaných produktov a služieb a dopytu po nich;
 • zabezpečenosť odbytu výstupov z budúcej podnikateľskej činnosti;
 • identifikáciu činností týkajúcich sa realizácie projektu; a
 • predbežný podrobný rozpočet projektu.

Po predložení podnikateľského plánu by sa bude tento kvalifikovane posudzovať, podľa podmienok zverejnených v príslušnej výzve k opatreniu, pričom by sa mal stať základom žiadosti o nenávratný finančný príspevok na začatie podnikania v poľnohospodárstve.

Hodnotenie úspešnosti žiadateľov o podporu by sa malo následne predovšetkým opierať o dôkladné posúdenie týchto kritérií:

   -        zvyšovanie pridávania hodnoty do poľnohospodárskych produktov a služieb;

   -        unikátnosť podnikateľského plánu;

   -        miera uspokojovania dopytu po špecifických tovaroch a službách;

   -        finančná návratnosť projektu; a

   -        doba realizácie projektu.

Úspešným žiadateľom by mala byť poskytnutá všetka možná súčinnosť zo strany MPRV SR tak, aby mohli svoj podnikateľský plán zrealizovať s využitím všetkých dostupných nástrojov podpory cieľových skupín poľnohospodárskych podnikateľov. Uvedená podpora by mala predovšetkým zahŕňať asistenciu pri vypracúvaní a predkladaní žiadostí o jednotlivé projektové opatrenia programu rozvoja vidieka.

Pokiaľ úspešní žiadatelia efektívne využijú všetky ponúkané nástroje podpory, špecifikované v koncepcii podpory MMRF, získajú významný impulz nielen k naštartovaniu svojho podnikania v poľnohospodárstve, ale aj slušný predpoklad úspešne v poľnohospodárskom podnikaní pokračovať.

Aktualizácia:

Riadiaci orgán (MPRV SR) a PPA momentálne pripravujú metodické pokyny a príručku, takže ešte nejaký čas treba vyčkať, kým presne a jednoznačne zadefinujú postup jednotlivých krokov a podrobné parametre žiadosti/ podnikateľského plánu pre uchádzačov o túto podporu. Dobrou správou je, že potencionálni záujemcovia sa nemusia báť, že premeškajú termín podania žiadosti, pretože výzva má byť otvorená počas celého programového obdobia. Nateraz odporúčame si dobre premyslieť svoj podnikateľský zámer a nezáväzne si rozpracovať jednotlivé kapitoly podnikateľského plánu tak ako sú uvedené v texte článku.

Plánujete začať a ešte nemáte podnikateľský plán – kontaktujte nás!

 

Posledná reforma SPP bola prijatá v júni 2013 a účinnosť nadobudla 1. januára 2014. Návrh tejto reformy vychádza z budúceho plnenia nasledovných cieľov:

 1. Životaschopná výroba potravín
 2. Udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy
 3. Vyvážený územný rozvoj

V súlade so stratégiou Európa 2020 vzišla potreba podporovať efektívnosť využívania zdrojov v záujme inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu poľnohospodárstva a vidieckych oblastí EÚ a zároveň zachovať štruktúru SPP s dvoma piliermi, ktoré pri dosahovaní tých istých cieľov využívajú vzájomne sa doplňujúce nástroje. Od poľnohospodárstva a vidieckych oblastí sa očakáva, že naplnia ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia, klímy a energie.
Do 1.piliera patria priame platby a trhové opatrenia na poskytovanie podpory základného ročného príjmu poľnohospodárov EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu.
Do 2.piliera patrí rozvoj vidieka, kde členské štáty v rámci spoločného rámca vypracúvajú a spolufinancujú viacročné programy.

Cieľom reformy je zrýchliť proces integrácie environmentálnych požiadaviek. Po prvý raz sa do 1.piliera zavádza ekologizačná zložka, čím sa zaistí, že všetci poľnohospodári EÚ, príjemcovia podpory, budú hospodáriť nad rámec požiadaviek krížového plnenia a výsledok ich činností bude prospešný pre životné prostredie a klímu. 30 % podiel všetkých priamych platieb bude viazaných na ekologizáciu – vytvorenie a udržiavanie oblastí ekologického záujmu, čím bude činnosť všetkých poľnohospodárov prospešná pre životné prostredie a klímu (sekvestrácia uhlíka, podpora biotopov trávnych porastov, zlepšenie stability agroekosystémov prostredníctvom diverzifikácie plodín, ochrana vodných zdrojov a biotopov).
Reforma SPP z júna 2013 znamená, že každý členský štát EÚ, každé územie a každý poľnohospodár prispeje k zachovaniu udržateľnosti a boju proti zmene klímy jednoduchými krokmi s odskúšanými pozitívnymi účinkami. V rokoch 2014 až 2020 sa investuje viac ako 100 miliárd EUR na podporu poľnohospodárstva v úsilí o udržateľnosť kvality pôdy, vody, biodiverzity a boj proti zmene klímy:

 1. Ekologizácia: 30 % objemu priamych platieb viazaných s troma poľnohospodárskymi postupmi s priaznivým účinkom na životné prostredie. Patrí k nim diverzifikácia kultúr, udržiavanie trvalých trávnych porastov a udržiavanie ekologických zón v rámci hospodárstiev, najprv v rozsahu 5 %, od roku 2018 až v rozsahu 7 %. Môže ísť aj o iné opatrenia s minimálne rovnako pozitívnym vplyvom na životné prostredie ako uvedené tri.
 2. Minimálne 30 % prostriedkov v rámci programov rozvoja vidieka sa musí vyčleniť na agroenvironmentálne opatrenia, podporu ekologického poľnohospodárstva alebo na investičné alebo inovačné projekty s priaznivým vplyvom na životné prostredie.
 3. Agroenvironmentálne opatrenia sa posilnia, musia sa dopĺňať s opatreniami „ekologizácie“. Agroenvironmentálne schémy budú musieť byť ambicióznejšie a z pohľadu ochrany životného prostredia aj účinnejšie (potreba garantovať nadštandard a nemožnosť dvojitého financovania záväzkov).

Zlepšenie udržateľnosti životného prostredia sa dosiahne kombináciou a komplementárnymi účinkami rôznych nástrojov, ako uvádza nasledovný obrázok.

Ekologizacia SPP

Okrem ekologizácie je nová SPP EÚ efektívnejšia, lepšie zacielená a súdržnejšia ako celok. Prevládol holistický prístup k podpornej politike, hoci so zachovaním doterajšej 2-pilierovej štruktúry, ale lepšie zacielenej, lepšie integrovanej a komplementárnej. Oba piliere SPP majú plniť všetky 3 ciele SPP, osobitne lepšie cielenými nástrojmi 1.piliera doplnené regionálnymi na mieru ušitými dobrovoľnými opatreniami 2. piliera.
Výhodou je aj nová zvýšená flexibilita v rozpočtovaní a implementácii, berúc do úvahy širokú diverzitu poľnohospodárstva, produkčného potenciálu, klimatických, environmentálnych ako aj socioekonomických podmienok a potrieb naprieč EÚ.
Priame platby sú lepšie zacielené najmä tým, že obmedzujú podporu iba na subjekty aktívne sa zaoberajúce poľnohospodárskou činnosťou. Nad rámec základnej platby vstupuje ekologizačná (zelená) platba a prípadná platba za znevýhodnené prírodné podmienky, ktoré budú prispievať k špecifickým cieľom životného prostredia a dotknutého územia.
Na výzvu starnúcej populácie poľnohospodárov v EÚ (iba 14% poľnohospodárov v EÚ je vo veku do 40 rokov), reaguje nová SPP od roku 2015 možnosťou pre všetkých mladých poľnohospodárov (do 40 rokov veku) vstupujúci do sektora získať ďalšiu platbu z 1. piliera, ktorá ešte môže byť doplnená o podporu na začatie činnosti v rámci 2. piliera (70 000 EUR na mladého poľnohospodára).
Členské štáty majú tiež možnosť viac zacieliť priame platby prostredníctvom ďalších voliteľných schém. Dobrovoľná redistribučná platba môže byť viazaná na prvé hektáre farmy, aby podpora bola viac cielená pre malé a stredné farmy. Taktiež alternatívna zjednodušená podpora pre malých poľnohospodárov im podstatne uľahčí prístup k priamym platbám a zníži ich administratívne zaťaženie. Členské štáty EÚ môžu tiež udeliť obmedzenú podporu na zabezpečenie budúcnosti potenciálne zraniteľných odvetví.

Pilier I.ZacieleniePilier II.
ekologizačná (zelená) platba životné prostredie agro-environmentálne klimatické op., ekologické poľn., Natura 2000
doplnková platba (top-up) mladí farmári podpora na začatie podnikania vyššia miera investičnej podpory
doplnková platba (top-up) územia s prírodnými obmedzeniami platby na plochu
alternatívna zjednodušená schéma malí farmári podpora na začatie podnikania
zlepšený právny rámec spolupráca výrobcov založenie skupiny výrobcov
podpora spolupráce
a krátkeho dodávateľského reťazca