O nás

Program rozvoja vidieka SR na obdobie 2007–2013 vychádza zo schválenej stratégie rozvoja vidieka—Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR 2007–2013. Globálnym cieľom NSP RV je „zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a zlepšiť životné prostredie zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a kvalitu života na vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj”.

V novom programovom období 2014–2020 sa priebežné hodnotenie transformuje do evaluačného plánu, ktorý je súčasťou Programu rozvoja vidieka.

Monitorovanie a hodnotenie neznamená len podávanie správ o výsledkoch, ale je základom pre poskytovanie nevyhnutných údajov potrebných na riadenie smerovania a výkonnosti programu.

Orientácia na výsledky sa prejavuje aj v podpore dôležitosti a kvality procesov hodnotenia, kde EK zaviedla povinnosť implementácie Plánu hodnotenia ako integrálnej súčasti programov rozvoja vidieka 2014-2020. Riadiaci orgán v procese prípravy Plánu hodnotenia využil skúsenosti z priebežného hodnotenia PRV SR 2007-2013 a odbornú diskusiu v rámci stretnutia Focus Group 2013 (viac v prílohách)...                                               

Plán hodnotenia PRV 2014-2020 tvorí nasledovných sedem kapitol:

Kapitoly EP 

Predpokladom dobrého Plánu hodnotenia je reálne a dostatočne podrobné rozpracovanie uvedených kapitol a ich dôsledná implementácia. Po skusenostiach z predchádzajúceho programového obdobia bude pre úspešnú realizáciu predpokladaných hodnotiacich aktivít v podmienkach SR kľúčové využitie spoľahlivých a aktuálnych údajov na meranie pokroku. K tomu je potrebné aktívne zainteresovať viacero relevantných partnerov a vytvoriť tým platformu na odbornú diskusiu, ktorá v minulosti značne absentovala. Ďalej je nevyhnutné v dostatočnom predstihu zadefinovať metódy, formy a procesy sledovania, odovzdávania a zdieľania informácií z viacerých oblastí aj nad rámec sektora pôdohospodárstva a ich dôslednú a nezávislú interpretáciu. Ako obvykle najvačšou výzvou bude objektívne stanovenie čistých dosahov intervencií a ich priradenie k nástrojom I. resp. II. piliera SPP.

V súčasnom programovacom období pre roky 2007 až 2013 sú členské štáty Európskej únie povinné zaviesť systém priebežného hodnotenia pre svoje programy rozvoja vidieka. Hlavným účelom priebežného hodnotenia je preverenie pokroku v implementácii programu, návrhy zmien na zlepšenie jeho kvality a príprava hodnotenia v strede a po skončení obdobia (ex post).