O nás

Plánujete začať a ešte nemáte podnikateľský plán – kontaktujte nás!

Schválením Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 sa po prvýkrát v histórii samostatného Slovenska začne uplatňovať podpora generačnej obmeny v poľnohospodárstve. Po rokoch odporúčaní nezávislých poradcov a snáh záujmových združení, vedenie rezortu konečne uznalo túto reálnu potrebu diverzifikácie štruktúry poľnohospodárskych podnikov a zakomponovalo do PRV 2014-2020 samostatné opatrenie na podporu mladých a malých farmárov (opatrenie 6: Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti).

K tomuto rozhodnutiu vedenie priviedol najmä nepriaznivý trend starnutia pracovníkov v poľnohospodárstve a tiež tlak EK, ktorá pre nové programové obdobie výraznejšie akcentovala potrebu zlepšenie vekovej štruktúry v poľnohospodárstve a podporu zamestnávania mladých ľudí.

Rok 2015 sa tak stane pre slovenské poľnohospodárstvo prelomovým, keďže doposiaľ všetky vládne garnitúry viac menej ignorovali požiadavky malých a rodinných fariem a podpora na začatie hospodárenia pre mladých farmárov neexistovala. Nejde o významný odklon od rokmi preferovanej a lobistami pretláčanej tradičnej podpory veľkých poľnohospodárskych podnikov a družstiev, no i pri pomerne nízkej alokácii zdrojov nové opatrenie môže priniesť významné oživenie a doplnenie sortimentu komodít, predovšetkým zo špeciálnych výrob.

V nadväznosti na prípravu PRV SR 2014-2020 vedenie rezortu pripravilo Koncepciu podpory malých, mladých a rodinných farmárov (MMRF), v rámci ktorej odhaduje početnosť cieľovej skupiny mladých farmárov na 1 000 subjektov a cieľovú skupinu malých, mladých a rodinných fariem, podľa zatriedenia do veľkostných skupín podľa výmery obhospodarovanej pôdy do 28 ha na 11 944 subjektov, s priemernou výmerou 6,18 ha poľnohospodárskej pôdy.

Za účelom uľahčenia prístupu k pôde pre začínajúcich MMRF je v rámci koncepcie identifikovaná disponibilná pôda pre cieľovú skupinu uvedených subjektov v celkovej výmere 11 019 ha. Ide o poľnohospodárske pozemky v správe SPF, ktoré majú v súčasnosti prenajaté veľké poľnohospodárske podniky. V regionálnom rozložení pripadá najviac disponibilnej pôdy na Prešovský (2 455 ha), Košický (2 409 ha), Banskobystrický samosprávny kraj (1 876 ha) a najmenej na Žilinský (400 ha) a Bratislavský a samosprávny kraj (530 ha).

Maximálna prenajímaná výmera pôdy od SPF na jeden začínajúci subjekt MMRF bola stanovená na 28 ha (prepočet zohľadňuje limit 50 zamestnancov pre cieľovú skupinu subjektov/malý podnik a normatív potrebného počtu osôb na obhospodárenie 1 ha pôdy 1,78), pričom výmera prenajatej poľnohospodárskej pôdy od SPF musí zodpovedať výmere poľnohospodárskej pôdy už vlastnenej  alebo prenajatej žiadateľom pred podaním žiadosti o pôdu na SPF.

Podmienkou pre schválenie dlhodobého prenájmu bude zmluvný záväzok subjektu MMRF využívať túto pôdu na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu, konkrétne dodržanie minimálnej miery zaťaženia poľnohospodárskej pôdy veľkými dobytčími jednotkami na úrovni 0,4 VDJ/ha alebo vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu minimálne v rozsahu 50 % výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú si oprávnený žiadateľ prenajme od SPF.

Základným predpokladom efektívneho využitia projektových podpôr PRV SR 2014 - 2020 zo strany subjektov MMRF bude vypracovanie podnikateľského plánu. Podľa zmienenej koncepcie by mal podnikateľský plán obsahovať najmä tieto časti:

 • ciele projektu, v rámci ktorých bude pozornosť venovaná predovšetkým súladu projektu s myšlienkovým základom koncepcie;
 • účelnosť navrhovaného projektu, v rámci ktorej by sa mala pozornosť sústrediť na popis situácie po zrealizovaní projektu a ďalšie využitie výstupov z projektu (vplyv na pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a miera uspokojovania dopytu po špecifických poľnohospodárskych výrobkoch a službách);
 • prínosy realizácie projektu, t.j. zdôvodnenie či je projekt v súlade so strategickými dokumentmi rezortu, ktoré boli v súvislosti s implementáciou pravidiel tohto programového obdobia schválené vládou SR;
 • SWOT analýzu projektu, v rámci ktorej bude potrebné uviesť silné a slabé stránky projektu, ako aj príležitosti a hrozby, ktoré realizáciu projektu ovplyvňujú;
 • popis realizácie projektu s dôrazom na jeho technické a personálne zabezpečenie;
 • zabezpečenie realizácie aktivít špecifikovaných ako hlavné výstupy z projektu, v rámci ktorých by mal byť špecifikovaný predovšetkým profil zhotoviteľa projektu, jeho budúca organizačná štruktúra, forma podnikania, predpokladané vlastnícke vzťahy a predpokladaný počet a štruktúra zamestnancov;
 • udržateľnosť projektu, v rámci čoho by sa mala špecifikovať udržateľnosť výsledkov po ukončení realizácie podnikateľského plánu a mala by byť postavená na 6 základných faktoroch:

- faktor etablovania sa na trhu;

- faktor schopnosti priebežného financovania rozvojových aktivít z vlastných zdrojov;

- faktor finančnej udržateľnosti projektu;

- faktor vzdelávania zamestnancov;

- faktor zabezpečenia ochrany životného prostredia; a

- faktor trvalo udržateľného rozvoja;

 • údaje o súčasnej činnosti žiadateľa;
 • stratégiu rozvoja projektu;
 • analýzu trhu a konkurencie;
 • analýzu potreby potenciálne ponúkaných produktov a služieb a dopytu po nich;
 • zabezpečenosť odbytu výstupov z budúcej podnikateľskej činnosti;
 • identifikáciu činností týkajúcich sa realizácie projektu; a
 • predbežný podrobný rozpočet projektu.

Po predložení podnikateľského plánu by sa bude tento kvalifikovane posudzovať, podľa podmienok zverejnených v príslušnej výzve k opatreniu, pričom by sa mal stať základom žiadosti o nenávratný finančný príspevok na začatie podnikania v poľnohospodárstve.

Hodnotenie úspešnosti žiadateľov o podporu by sa malo následne predovšetkým opierať o dôkladné posúdenie týchto kritérií:

   -        zvyšovanie pridávania hodnoty do poľnohospodárskych produktov a služieb;

   -        unikátnosť podnikateľského plánu;

   -        miera uspokojovania dopytu po špecifických tovaroch a službách;

   -        finančná návratnosť projektu; a

   -        doba realizácie projektu.

Úspešným žiadateľom by mala byť poskytnutá všetka možná súčinnosť zo strany MPRV SR tak, aby mohli svoj podnikateľský plán zrealizovať s využitím všetkých dostupných nástrojov podpory cieľových skupín poľnohospodárskych podnikateľov. Uvedená podpora by mala predovšetkým zahŕňať asistenciu pri vypracúvaní a predkladaní žiadostí o jednotlivé projektové opatrenia programu rozvoja vidieka.

Pokiaľ úspešní žiadatelia efektívne využijú všetky ponúkané nástroje podpory, špecifikované v koncepcii podpory MMRF, získajú významný impulz nielen k naštartovaniu svojho podnikania v poľnohospodárstve, ale aj slušný predpoklad úspešne v poľnohospodárskom podnikaní pokračovať.

Aktualizácia:

Riadiaci orgán (MPRV SR) a PPA momentálne pripravujú metodické pokyny a príručku, takže ešte nejaký čas treba vyčkať, kým presne a jednoznačne zadefinujú postup jednotlivých krokov a podrobné parametre žiadosti/ podnikateľského plánu pre uchádzačov o túto podporu. Dobrou správou je, že potencionálni záujemcovia sa nemusia báť, že premeškajú termín podania žiadosti, pretože výzva má byť otvorená počas celého programového obdobia. Nateraz odporúčame si dobre premyslieť svoj podnikateľský zámer a nezáväzne si rozpracovať jednotlivé kapitoly podnikateľského plánu tak ako sú uvedené v texte článku.

Plánujete začať a ešte nemáte podnikateľský plán – kontaktujte nás!

 

Referencie

07 júl 2014
Zverejnené v Profil

V rámci projektového poradenstva spoločnosť poskytuje svoje služby od počiatku implementácie štrukturálnych fondov SR. Počas programovacích období 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020 sme vypracovali pre klientov zo súkromného i verejného sektora množstvo investičných a neinvestičných projektov. Pri vypracovaní a realizácii grantových projektov sa odborne zameriavame najmä na nasledovné oblasti:

Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka

 • Investície do poľnohospodárskych podnikov
 • Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti
 • Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov
 • Príprava kapacít a strategických dokumentov pre zavedenie prístupu Leader/CLLD v SR
 • Podpora mladých a malých farmárov
 • Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
 • Akvakultúra a spracovanie rybích produktov
 • Vzdelávanie a informačné aktivity

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 • Rozšírenie a modernizácia výrobných priestorov
 • Rozvoj malého a stredného podnikania – modernizácia technológie výroby
 • Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

Regionálny rozvoj

 • Budovanie a rozvoj regionálnej a občianskej infraštruktúry
 • Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
 • Regenerácia sídiel
 • Podpora cezhraničných aktivít, organizačných štruktúr a rozvoj cezhraničných sietí

 

EuroConsulting s.r.o. dlhodobo realizuje aj projekty technickej pomoci pre centrálne orgány štátnej správy v SR, Európsku komisiu a iných donorov. V spolupráci so zahraničnými partnermi sa podieľal na implementácii projektov v niektorých krajinách EU a krajinách kandidujúcich do EÚ.

Medzi významné referencie v segmente technickej pomoci patria:

TrvanieNázov projektuPartner / Odberateľ projektuZdroj financovania
2014-2015

Riadenie prípravy Analytickej časti Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, formulácia odporúčaní pre Strategickú časť programu, vrátane analýzy potrieb a ich opodstatnenosti pre financovanie.

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009–2015 Školenia pre zabezpečenie implementácie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie a metodicko odborné vedenie výkonu priebežného hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009–2014 Vypracovanie výročných správ o vykonávaní OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2010–2011 Zavedenie a zlepšenie krížového plnenia pri opatreniach osi 2 PRV SR 2007-2013 v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry Radela s.r.o.
Pôdohospodárska platobná agentúra
EÚ a SR
2010–2011 Zlepšenie systému integrovaných kontrol vykonávaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v SR Radela s.r.o.
Pôdohospodárska platobná agentúra
EÚ a SR
2009 Ex-post hodnotenie Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004-2006 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009 Ex-post hodnotenie programu SAPARD Programe v SR Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2008 Školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie riadiaceho orgánu a organizácia hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia (Leader) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2008 Ex-post hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 Euseco, s.r.o.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2007 Technická pomoc pri príprave a implementácii systému krížového plnenia (cross-compliance) v SR GBI Consulting Wien                          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2007  Ex-ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2007 Ex-ante hodnotenie Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2006 Školenia na prípravu aktérov rozvoja vidieka pre implementáciu prístupu LEADER v SR.

Konsultanti SIA, Latvia             Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Svetová banka /    MPRV SR

2006 Príprava Manuálu pre fungovanie Miestnych akčných skupín (MAS) LEADER v SR LRDP KANTOR Ltd., U.K.          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová banka /    MPRV SR
2006 Hodnotenie inštitúcií zodpovedných za oblasť rozvoja vidieka v SR a návrh „Národnej siete rozvoja vidieka“(NSRV) LRDP KANTOR Ltd., U.K.          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová banka /    MPRV SR

Projektové služby

03 júl 2014
Zverejnené v Profil

Projektové poradenstvo a riadenie projektov

Vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre hlavné skupiny oprávnených žiadateľov v rámci aktuálnych operačných programov, komunitárnych programov a grantových schém financovaných z fondov (grantové poradenstvo). Podľa preferencií klienta zahŕňa viaceré fázy od vypracovania projektového zámeru a projektových spisov až po ukončenie realizácie a získanie verejných finančných prostriedkov.

V procese schvaľovania projektu je podstatné bodové hodnotenie vypracovaného projektu, ktoré vďaka skúsenostiam a odbornému prístupou vieme vo väčšine prípadov maximalizovať. Príklad hodnotenia kvality projektu uvádzame v priložených súboroch, spolu s ďalšími podpornými dokumentmi.

Projekty technickej pomoci

Príprava a implementácia medzinárodných a domácich projektov technickej (expertnej) pomoci, financovaných z programov , štátneho rozpočtu, alebo medzinárodných finančných inštitúcií, vrátane výkonu hodnotení a vypracovania hodnotiacich správ. Podľa preferencií klienta zahŕňa zostavenie expertného tímu, prípravu metodiky implementácie, projektové a finančné riadenie, logistiku a i.

Ostatné služby

 • ekonomické a odborné analýzy a elektronické spracovanie dát
 • príprava sektorových a rozvojových stratégií
 • príprava dotazníkov a realizácia dotazníkových prieskumov
 • organizácia seminárov a školení

Analýzy pre správne rozhodnutia

05 jún 2014
Zverejnené v Profil

Po rokoch pôsobenia na trhu sa firma profesionálne vyprofilovala a v súčasnosti poskytuje poradenské a konzultačné služby prioritne v nižšie uvedených sektoroch a odvetviach. Ide zároveň o sektory, ktoré dlhodobo významne benefitujú z finančnej podpory z fondov EÚ, a ktoré ponúkajú významné príležitosti pre rozvojové projekty v súkromnej a verejnej sfére.

Pre úspešné pôsobenie v uvedených sektoroch spoločnosť udržiava dobré pracovné vzťahy s kľúčovými odbornými inštitúciami a uznávanými jednotlivcami v daných odvetviach.

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 • spoločná poľnohospodárska politika
 • podpora budovania a prispôsobovania inštitúcií a kontrolných mechanizmov
 • podpora riadenia a implementácie programov rozvoja vidieka
 • hodnotenie výsledkov a dosahov programov (intervencií)
 • modernizácia poľnohospodárstva a diverzifikácia podnikania na vidieku
 • príprava a implementácia miestnych rozvojových stratégií - prístup LEADER/ CLLD
 • zákonné podmienky hospodárenia, správna farmárska prax (krížové plnenie)
 • poľnohospodársky poradenský systém
 • poľnohospodárske informačné systémy a databázy
 • zber údajov, analýzy a hodnotenie stavu
 • rozvoj ľudských zdrojov, výskum a inovácie

Rybné hospodárstvo

 • vnútrozemská akvakultúra
 • spracovanie produktov akvakultúry a rybolovu
 • zber údajov, analýzy a hodnotenie stavu
 • hodnotenie výsledkov a dosahov programov (intervencií)

Regionálny rozvoj a konkurencieschopnosť

 • podpora riadenia a implementácie štrukturálnych fondov
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby a služieb
 • modernizácia miestnej infraštruktúry a infraštruktúry cestovného ruchu
 • zber údajov, analýzy a hodnotenie stavu
 • socioekonomické analýzy
 • programy cezhraničnej spolupráce

Rozvoj ľudských zdrojov

 • identifikácia, výber a získavanie expertov do pracovných tímov pre medzinárodné projekty
 • analýza potrieb vzdelávania
 • budovanie administratívnych kapacít a inštitucionálny audit
 • príprava a implementácia školiacich programov a tvorba učebných osnov

Profil

05 jún 2014
Zverejnené v Profil

Spoločnosť EuroConsulting s.r.o. vznikla v r. 1999 a za obdobie svojej činnosti realizovala mnoho úspešných medzinárodných a domácich investičných i neinvestičných projektov vo viacerých kľúčových sektoroch národného hospodárstva.

Technická pomoc

05 jún 2014
Zverejnené v Profil

Príprava a implementácia medzinárodných a domácich projektov technickej (expertnej) pomoci, financovaných z programov , štátneho rozpočtu, alebo zdrojov medzinárodných finančných inštitúcií. Podľa preferencií klienta okrem predmetu technickej pomoci zahŕňa najmä zostavenie a riadenie expertného tímu, projektové riadenie a logistiku.

Projektové poradenstvo

05 jún 2014
Zverejnené v Profil

Vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre všetky skupiny oprávnených žiadateľov v rámci operačných programov, komunitárnych programov a grantových schém financovaných z fondov EÚ, resp. finančných mechanizmov iných donorov (grantové poradenstvo).