O nás

Referencie

07 júl 2014
Zverejnené v Profil

V rámci projektového poradenstva spoločnosť poskytuje svoje služby od počiatku implementácie štrukturálnych fondov SR. Počas programovacích období 2004-2006, 2007-2013 a 2014-2020 sme vypracovali pre klientov zo súkromného i verejného sektora množstvo investičných a neinvestičných projektov. Pri vypracovaní a realizácii grantových projektov sa odborne zameriavame najmä na nasledovné oblasti:

Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka

 • Investície do poľnohospodárskych podnikov
 • Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti
 • Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov
 • Príprava kapacít a strategických dokumentov pre zavedenie prístupu Leader/CLLD v SR
 • Podpora mladých a malých farmárov
 • Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
 • Akvakultúra a spracovanie rybích produktov
 • Vzdelávanie a informačné aktivity

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 • Rozšírenie a modernizácia výrobných priestorov
 • Rozvoj malého a stredného podnikania – modernizácia technológie výroby
 • Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie

Regionálny rozvoj

 • Budovanie a rozvoj regionálnej a občianskej infraštruktúry
 • Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a budovanie infraštruktúry cestovného ruchu
 • Regenerácia sídiel
 • Podpora cezhraničných aktivít, organizačných štruktúr a rozvoj cezhraničných sietí

 

EuroConsulting s.r.o. dlhodobo realizuje aj projekty technickej pomoci pre centrálne orgány štátnej správy v SR, Európsku komisiu a iných donorov. V spolupráci so zahraničnými partnermi sa podieľal na implementácii projektov v niektorých krajinách EU a krajinách kandidujúcich do EÚ.

Medzi významné referencie v segmente technickej pomoci patria:

TrvanieNázov projektuPartner / Odberateľ projektuZdroj financovania
2014-2015

Riadenie prípravy Analytickej časti Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, formulácia odporúčaní pre Strategickú časť programu, vrátane analýzy potrieb a ich opodstatnenosti pre financovanie.

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009–2015 Školenia pre zabezpečenie implementácie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie a metodicko odborné vedenie výkonu priebežného hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009–2014 Vypracovanie výročných správ o vykonávaní OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2010–2011 Zavedenie a zlepšenie krížového plnenia pri opatreniach osi 2 PRV SR 2007-2013 v rámci Pôdohospodárskej platobnej agentúry Radela s.r.o.
Pôdohospodárska platobná agentúra
EÚ a SR
2010–2011 Zlepšenie systému integrovaných kontrol vykonávaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v SR Radela s.r.o.
Pôdohospodárska platobná agentúra
EÚ a SR
2009 Ex-post hodnotenie Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka SR 2004-2006 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2009 Ex-post hodnotenie programu SAPARD Programe v SR Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2008 Školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie riadiaceho orgánu a organizácia hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia (Leader) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2008 Ex-post hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 Euseco, s.r.o.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
EÚ a SR
2007 Technická pomoc pri príprave a implementácii systému krížového plnenia (cross-compliance) v SR GBI Consulting Wien                          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2007  Ex-ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2007 Ex-ante hodnotenie Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR EÚ a SR
2006 Školenia na prípravu aktérov rozvoja vidieka pre implementáciu prístupu LEADER v SR.

Konsultanti SIA, Latvia             Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Svetová banka /    MPRV SR

2006 Príprava Manuálu pre fungovanie Miestnych akčných skupín (MAS) LEADER v SR LRDP KANTOR Ltd., U.K.          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová banka /    MPRV SR
2006 Hodnotenie inštitúcií zodpovedných za oblasť rozvoja vidieka v SR a návrh „Národnej siete rozvoja vidieka“(NSRV) LRDP KANTOR Ltd., U.K.          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Svetová banka /    MPRV SR