O nás

V prílohe nájdete pracovný návrh Monitorovacieho a hodnotiaceho rámca PRV SR 2014-2020, ktorý môže, resp. by mal byť ďalej precizovaný v procese výkonu hodnotiacich činností uvedených v Pláne hodnotenia PRV. Uvedený rámec je dôležitý aj ako príklad pre MAS LEADER/CLLD, ktoré budú obdobný (vlastný) rámec pripravovať v kontexte monitorovania a hodnotenia miestnej stratégie CLLD.  

Program rozvoja vidieka SR na obdobie 2007–2013 vychádza zo schválenej stratégie rozvoja vidieka—Národného strategického plánu rozvoja vidieka SR 2007–2013. Globálnym cieľom NSP RV je „zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a zlepšiť životné prostredie zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a kvalitu života na vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj”.

V novom programovom období 2014–2020 sa priebežné hodnotenie transformuje do evaluačného plánu, ktorý je súčasťou Programu rozvoja vidieka.

Ostatné služby

03 september 2014
Zverejnené v Profil

Okrem prípravy a implementácie konkrétnych projektov v rámci špecifických operačných programov spoločnosť poskytuje viaceré prierezové analytické služby, prieskumy trhu a špecifické odborné analýzy, vyžadujúce zber a následné elektronické spracovanie údajov.

Realizujeme prieskumy spokojnosti a reálnych dopadov grantovej pomoci na národnej i regionálnej úrovni, pri ktorých využívame znalosť prostredia, skúsenosti s prípravou špecifických dotazníkových prieskumov, identifikáciou relevantných ukazovateľov a príklady dobrej praxe zo zahraničia.

Spoločnosť má skúsenosti s prípravou námetov a implementáciou vzdelávacích aktivít, informačných nástrojov, seminárov a školení v oblastiach svojej špecializácie.

Analýzy pre správne rozhodnutia

05 jún 2014
Zverejnené v Profil

Po rokoch pôsobenia na trhu sa firma profesionálne vyprofilovala a v súčasnosti poskytuje poradenské a konzultačné služby prioritne v nižšie uvedených sektoroch a odvetviach. Ide zároveň o sektory, ktoré dlhodobo významne benefitujú z finančnej podpory z fondov EÚ, a ktoré ponúkajú významné príležitosti pre rozvojové projekty v súkromnej a verejnej sfére.

Pre úspešné pôsobenie v uvedených sektoroch spoločnosť udržiava dobré pracovné vzťahy s kľúčovými odbornými inštitúciami a uznávanými jednotlivcami v daných odvetviach.

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 • spoločná poľnohospodárska politika
 • podpora budovania a prispôsobovania inštitúcií a kontrolných mechanizmov
 • podpora riadenia a implementácie programov rozvoja vidieka
 • hodnotenie výsledkov a dosahov programov (intervencií)
 • modernizácia poľnohospodárstva a diverzifikácia podnikania na vidieku
 • príprava a implementácia miestnych rozvojových stratégií - prístup LEADER/ CLLD
 • zákonné podmienky hospodárenia, správna farmárska prax (krížové plnenie)
 • poľnohospodársky poradenský systém
 • poľnohospodárske informačné systémy a databázy
 • zber údajov, analýzy a hodnotenie stavu
 • rozvoj ľudských zdrojov, výskum a inovácie

Rybné hospodárstvo

 • vnútrozemská akvakultúra
 • spracovanie produktov akvakultúry a rybolovu
 • zber údajov, analýzy a hodnotenie stavu
 • hodnotenie výsledkov a dosahov programov (intervencií)

Regionálny rozvoj a konkurencieschopnosť

 • podpora riadenia a implementácie štrukturálnych fondov
 • zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby a služieb
 • modernizácia miestnej infraštruktúry a infraštruktúry cestovného ruchu
 • zber údajov, analýzy a hodnotenie stavu
 • socioekonomické analýzy
 • programy cezhraničnej spolupráce

Rozvoj ľudských zdrojov

 • identifikácia, výber a získavanie expertov do pracovných tímov pre medzinárodné projekty
 • analýza potrieb vzdelávania
 • budovanie administratívnych kapacít a inštitucionálny audit
 • príprava a implementácia školiacich programov a tvorba učebných osnov

V súčasnom programovacom období pre roky 2007 až 2013 sú členské štáty Európskej únie povinné zaviesť systém priebežného hodnotenia pre svoje programy rozvoja vidieka. Hlavným účelom priebežného hodnotenia je preverenie pokroku v implementácii programu, návrhy zmien na zlepšenie jeho kvality a príprava hodnotenia v strede a po skončení obdobia (ex post).