Projektové služby

Projektové poradenstvo a riadenie projektov

Vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre hlavné skupiny oprávnených žiadateľov v rámci aktuálnych operačných programov, komunitárnych programov a grantových schém financovaných z fondov (grantové poradenstvo). Podľa preferencií klienta zahŕňa viaceré fázy od vypracovania projektového zámeru a projektových spisov až po ukončenie realizácie a získanie verejných finančných prostriedkov.

V procese schvaľovania projektu je podstatné bodové hodnotenie vypracovaného projektu, ktoré vďaka skúsenostiam a odbornému prístupou vieme vo väčšine prípadov maximalizovať. Príklad hodnotenia kvality projektu uvádzame v priložených súboroch, spolu s ďalšími podpornými dokumentmi.

Projekty technickej pomoci

Príprava a implementácia medzinárodných a domácich projektov technickej (expertnej) pomoci, financovaných z programov , štátneho rozpočtu, alebo medzinárodných finančných inštitúcií, vrátane výkonu hodnotení a vypracovania hodnotiacich správ. Podľa preferencií klienta zahŕňa zostavenie expertného tímu, prípravu metodiky implementácie, projektové a finančné riadenie, logistiku a i.

Ostatné služby

  • ekonomické a odborné analýzy a elektronické spracovanie dát
  • príprava sektorových a rozvojových stratégií
  • príprava dotazníkov a realizácia dotazníkových prieskumov
  • organizácia seminárov a školení